IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Bảy Sự Kiện về Tín Thuế Nhận Con Nuôi Chánh Thức Nới Rộng

English

Quý vị có thể được tín thuế đến tối đa $13,170 cho những phí tổn hợp lệ đã trả để lo giấy tờ nhận trẻ em hợp chuẩn làm con nuôi. Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng (Affordable Care Act) gia tăng khoản tín thuế và xem số tiền này khả hoàn trả, nghĩa là có thể gia tăng món tiền hoàn lại.

Sau đây là bảy điều IRS muốn quý vị biết rõ về tín thuế nhận con nuôi chánh thức nới rộng.

1. Tín thuế trở thành khả hoàn trả bắt đầu từ thuế khóa 2010, nghĩa là quý vị có thể được hưởng ngay cả khi không nợ thuế.

2. Đối với thuế khóa 2011, quý vị phải nộp tờ khai thuế trên giấy cùng với Mẫu 8839 (Phí Tổn Nhận Con Nuôi Chánh Thức Hợp Chuẩn) để được tín thuế, và phải đính kèm tài liệu chứng minh việc nhận con nuôi.

3. Tài liệu có thể bao gồm án văn cuối về việc nhận con nuôi chánh thức, thỏa thuận về chỗ ở từ cơ quan được ủy nhiệm, văn tự tòa án, và phán quyết của tiểu bang về trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

4. Phí tổn nhận con nuôi chánh thức hợp chuẩn là chi phí hợp lý và cần thiết có liên quan trực tiếp tới quá trình làm giấy tờ nhận con nuôi. Phí tổn này có thể bao gồm lệ phí nhận con nuôi chánh thức, án phí, thù lao luật sư, và chi phí đi lại.

5. Trẻ hội đủ tiêu chuẩn phải dưới 18 tuổi, hoặc không thể tự chăm sóc về mặt thể chất hay tinh thần.

6. Nếu MAGI (modified adjusted gross income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh và Sửa Đổi) của quý vị nhiều hơn $185,210, thì tín thuế sẽ giảm xuống. Nếu MAGI là $225,210 trở lên thì quý vị không thể xin tín thuế.

7. Người đóng thuế nào xin tín thuế này vẫn có thể dùng Free File của IRS để điền tờ khai, nhưng phải in và gởi tờ khai thuế - cùng với mọi tài liệu cần thiết - đến IRS qua bưu tín.

Muốn biết thêm thông tin thì nên xem trang Adoption Benefits FAQ (Những Thắc Mắc Thông Thường về Quyền Lợi Nhận Con Nuôi Chánh Thức) tại IRS.gov hoặc phần hướng dẫn cho Mẫu 8839 (Phí Tổn Nhận Con Nuôi Chánh Thức Hợp Chuẩn) - có thể tải mẫu này xuống từ mạng lưới của IRS, hoặc gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676) để đặt lấy.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013