IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Bốn Điều Hướng Dẫn Trả Thuế từ Lợi Tức Tiền Tip

English

Nếu quý vị làm việc trong nghề nghiệp có tiền tip (còn gọi là tiền boa) là một phần của tổng công xá, thì cần phải biết một vài sự kiện liên quan đến vấn đề nộp thuế lợi tức liên bang. Sau đây là bốn điều IRS muốn quý vị biết rõ về lợi tức từ tiền tip:

1. Tiền tip phải nộp thuế. Tiền tip phải chịu thuế lợi tức liên bang, An Sinh Xã Hội và Medicare. Giá trị tiền tip không phải là tiền mặt - chẳng hạn như vé, thẻ đi lại hoặc các mục khác có giá trị - cũng là lợi tức và sẽ trả thuế.

2. Hãy ghi tiền tip trên tờ khai thuế. Quý vị phải gộp những mục sau đây vào tổng lợi tức: mọi khoản tiền tip bằng tiền mặt được nhận trực tiếp từ khách hàng, tiền tip thêm vào thẻ tín dụng, và phần san sẻ bất cứ món tiền tip nào quý vị hưởng theo thỏa thuận phân chia với các đồng nghiệp.

3. Khai báo tiền tip cho hãng sở biết. Nếu quý vị nhận tiền tip $20 hoặc nhiều hơn trong bất cứ tháng nào thì phải khai trình toàn bộ số tiền đó cho hãng sở biết. Hãng sở bị đòi hỏi phải tạm thu thuế lợi tức liên bang, An Sinh Xã Hội và Medicare.

4. Lưu giữ sổ ghi tiếp nối thường nhật về lợi tức từ tiền tip. Quý vị có thể sử dụng Ấn Phẩm 1244 của IRS - Sổ Ghi Tiền Tip Hàng Ngày của Nhân Viên và Trình Báo với Hãng Sở - để ghi nhận lợi tức tiền tip của mình.

Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 531 của IRS - Khai Báo Lợi Tức từ Tiền Tip - và Ấn Phẩm 1244 hiện có tại IRS.gov, hoặc có thể đặt lấy nếu gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676)

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013