IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Bốn Sự Kiện về Mậu Dịch Đổi Chác

Trong bối cảnh kinh tế ngày nay, đôi khi các chủ doanh nghiệp nhỏ lại thích sử dụng hình thức thương mại cổ nhất - đó là trao đổi hàng hóa và dịch vụ, hay đổi chác. IRS muốn nhắc nhở chủ doanh nghiệp nhỏ là giá trị thị trường hợp lý của tài sản hoặc dịch vụ thực hiện theo phương thức trao đổi này vẫn là lợi tức bị đánh thuế.
Đổi chác là dạng mậu dịch đổi sản phẩm hay dịch vụ này thành sản phẩm hay dịch vụ khác. Thường thì không có trao đổi tiền mặt. Tuy nhiên, cả hai bên đều phải trình báo giá trị thị trường hợp lý - của hàng hóa và dịch vụ trao đổi - dưới dạng lợi tức.

Sau đây là bốn sự kiện về vấn đề đổi chác mà IRS muốn chủ doanh nghiệp nhỏ phải biết rõ:

1. Trao Đổi Hai Chiều: Trao đổi qua lại có nhiệm vụ chánh yếu là sắp xếp cơ cấu thị trường - là nơi các hội viên mua bán sản phẩm và dịch vụ giữa họ với nhau. Bất kể hoạt động này sử dụng văn phòng thật sự hay dựa trên Internet, nói chung cách đổi chác này phải cấp phát Mẫu 1099-B (Tiền Thu Được từ Giao Dịch Đổi Chác và Môi Giới) hàng năm cho khách hàng hoặc hội viên, và nộp lên IRS.

2. Lợi Tức Đổi Chác: Trên phương diện khai thuế, giá trị trao đổi hay mậu dịch cũng giống y như đồng tiền thật sự. Nếu quý vị thực hiện bất cứ hoạt động đổi chác trực tiếp nào - nghĩa là trao đổi lấy sản phẩm hoặc dịch vụ khác - thì sẽ phải trình báo giá trị thị trường hợp lý của sản phẩm hay dịch vụ đã nhận trên tờ khai thuế.

3. Thuế: Lợi tức từ giao dịch đổi chác bị đánh thuế trong năm thực hiện. Quá trình trao đổi hai chiều có thể khiến cho phải nộp thuế lợi tức, thuế tư doanh, thuế việc làm, hoặc thuế gián thu. Hoạt động đổi chác có thể mang lại lợi tức thương mại thông thường, tiền lời hay lỗ vốn, hoặc quý vị có thể chịu thất thoát thiệt hại riêng không bị khấu trừ.

4. Trình Báo: Quy tắc trình báo giao dịch đổi chác có thể biến thiên tùy vào hình thức giao dịch sẽ sử dụng. Nói chung, quý vị sẽ trình báo dạng lợi tức thương mại này trên Mẫu 1040, Danh Mục C (Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Thương Mại), hoặc trên tờ khai thương vụ khác, chẳng hạn như Mẫu 1065 đối với Hội Hợp Tác, Mẫu 1120 đối với Hãng và Tập Đoàn, hoặc Mẫu 1120-S đối với Hãng Thương Mại Cỡ Nhỏ.

Muốn biết thêm thông tin thì nên đến Trung Tâm Thuế Đổi Chác (Bartering Tax Center) trong mục Doanh Thương (Business) tại IRS.gov.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013