IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Ban Khiếu Nại... Giải Quyết Tranh Cãi Thuế Vụ

Sứ mệnh của Ban Khiếu Nại là giải quyết những tranh cãi về thuế - mà không dùng đến tố tụng - trên căn bản công bằng và vô tư đối với Chính Phủ lẫn người đóng thuế, và theo cách thức thúc đẩy tình nguyện để duy trì lòng tin của dân chúng về tính liêm chính và hiệu quả của Sở Thuế.

Ban Khiếu Nại Có Thể Làm Gì cho Quý Vị? (What Can Appeals Do for You?)

English

Các cơ quan khác nhau trong IRS đều có trách nhiệm quyết định liên quan tới việc áp dụng luật thuế để xét xử các vấn đề của người đóng thuế. Nhưng đôi khi không thể đạt được thỏa thuận về các quyết định hoặc xác định trong một vài trường hợp. Nói cách khác, người đóng thuế không đồng ý với xác định đó.

Ðây là lúc Ban Khiếu Nại nhập cuộc. Ban Khiếu Nại không lệ thuộc vào bất cứ văn phòng nào khác của IRS, và giữ vai trò nơi phân xử hành chánh có tánh cách thân thiện cho bất cứ người đóng thuế nào không đồng ý với quyết định của IRS. Ban Khiếu Nại cống hiến một nơi gặp mặt để giải quyết những bất đồng liên quan tới việc áp dụng luật thuế trên căn bản công bằng và vô tư cho cả người đóng thuế lẫn chánh phủ. Sứ mệnh của Ban Khiếu Nại là dàn xếp bất đồng thuế vụ mà không phải ra Tòa Án và  xét xử chánh thức.

Có thể tìm hiểu rõ hơn về những điều nên  cần  biết trong tiến trình Khiếu Nại  qua các đoạn video trực tuyến này.

Quý vị có tranh cãi gì về thuế không? (Do you have a tax dispute?)

Nếu có, thì cần xem Ban Khiếu Nại có phù hợp cho quý vị hay không.

Nếu quý vị nhận được thư tín từ IRS và biết rõ trường hợp của mình hội đủ tiêu chuẩn được xét lại qua Ban Khiếu Nại, thì nên đến trang gốc của Ban Khiếu Nại để xem các bước kế tiếp là gì.

 


Ban Khiếu Nại có là Nơi Thích Hợp cho Quý Vị không? (Is Appeals the Place for You?)

English

Ban Khiếu Nại là nơi thích hợp cho quý vị nếu: (Appeals is the place for you if ALL of the following apply:)

 • Quý vị nhận được thư tín từ IRS, trong đó trình bày là quý vị có quyền đến Ban Khiếu Nại để tranh cãi quyết định của IRS.
 • Quý vị không đồng ý với quyết định của IRS.
 • Quý vị không ký tên vào mẫu thỏa thuận đã gởi đến cho mình.

Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn liệt kê bên trên thì có thể sẵn sàng yêu cầu họp mặt hoặc điều trần với Ban Khiếu Nại (request an Appeals conference or hearing).

Ban Khiếu Nại không phù hợp cho quý vị nếu: (Appeals is not for you if ANY of the following apply:)

 • Thư tín quý vị nhận từ IRS chỉ là hóa đơn và không nhắc gì đến vấn đề khiếu nại.
 • Quý vị đã không cung cấp tất cả thông tin để chứng minh quan điểm của mình cho người kiểm tra trong quá trình thanh tra.
 • Ðiều quan tâm duy nhất là quý vị không thể xoay sở đủ tiền để trả hết món nợ.

Nếu quý vị không thể định rõ các yêu cầu đòi hỏi, hoặc nếu không đáp ứng điều kiện được đến Ban Khiếu Nại như đã trình bày ở trên, thì nên liên lạc với người mà mình đang tiếp xúc tại IRS - hoặc Dịch Vụ Khách Hàng - theo số 1 (800) 829-1040 để được trợ giúp.

Hòa Giải Thay Thế cho Tranh Chấp (Alternative Dispute Resolution)

 Ban Khiếu Nại có các chương trình hòa giải để đưa ra cách giải quyết cho vấn đề tranh cãi.

 


Quý Vị Ðã Sẵn Sàng Yêu Cầu Họp Mặt hoặc Ðiều Trần với Ban Khiếu Nại hay chưa? (Are You Ready to Request an Appeals Conference or Hearing?)

English

Quý vị sẵn sàng yêu cầu họp mặt hoặc điều trần với Ban Khiếu Nại nếu có thể giải thích tại sao mình không đồng ý.

Hãy suy xét những điều sau đây:

 • Nếu quý vị cần được giúp  để xem có phải  la` IRS  đã  quyết định chưa đúng vì diễn giải sai luật lệ, thì nên đọc lại các ấn phẩm nói về (những) vấn đề của mình để biết thêm thông tin, hoặc tham khảo Các Chủ Ðề Thuế Vụ.
 • Nếu quý vị nghĩ là IRS chưa áp dụng đúng luật lệ do hiểu sai nhiều sự kiện, thì hãy chuẩn bị nêu rõ và chứng minh quan điểm của mình - nên tham khảo trang Kiểm Xét.
 • Nếu quý vị nghĩ là IRS thực hiện hành động truy thu không thích hợp đối với mình, hoặc quý vị không đồng ý với việc Ban Truy Thu từ chối đề nghị thỏa hiệp, thì nên tham khảo trang Truy Thu.

Nếu quý vị nghĩ là những sự kiện được IRS sử dụng vẫn chưa đúng, thì phải để sẵn hồ sơ hay tài liệu khác để chứng minh quan điểm của mình.

 


Viết Ðơn Khiếu Nại (Preparing a Request for Appeals)

English

Nếu quý vị không đồng ý với phán quyết của IRS thì có thể yêu cầu họp mặt với Ban Khiếu Nại bằng cách nộp một phản đối bằng văn bản. Quý vị có thể tự đến buổi họp hoặc cử người đại diện cho mình. Người đại diện phải là một luật sư, kế toán viên được chứng nhận, hoặc một đại diện có ghi danh được phép hàng nghề trước IRS. Nếu quý vị muốn người đại diện của mình bàn thảo với chúng tôi mà không có mặt quý vị thì phải cung cấp cho chúng tôi bản sao giấy ủy quyền đã điền đầy đủ theo Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền và Chọn Người Đại Diện (Power of Attorney and Declaration of Representative).

Để quyết định xem quý vị có nên khiếu nại tranh cãi về thuế vụ thì xem xét các điều sau:

 • Nếu quý vị tin rằng IRS có quyết định không đúng do hiểu sai luật thì kiểm tra các ấn bản bàn về (các) vấn đề của quý vị hoặc tham khảo Chủ Đề Thuế Vụ.
 • Nếu quý vị tin rằng IRS không áp dụng đúng luật do hiểu lầm thông tin thì hãy chuẩn bị để chứng minh và hỗ trợ cho quan điểm của mình.
 • Nếu quý vị tin rằng IRS đang truy thu quý vị không đúng, hoặc từ chối đề nghị giải quyết của quý vị và quý vị không đồng ý với quyết định này thì hãy chuẩn bị để chứng minh và hỗ trợ cho quan điểm của mình. 
 • Nếu quý vị tin rằng thông tin mà IRS sử dụng là không đúng thì quý vị phải có hồ sơ hoặc bằng chứng khác để hỗ trợ cho quan điểm của mình.

Phản đối (Protests)

Cần phải có văn bản phản đối chánh thức cho tất cả các trường hợp để yêu cầu có buổi họp với Ban Khiếu Nại, trừ khi quý vị có đủ điều kiện cho thể thức Yêu Cầu Giải Quyết Trường Hợp Lặt Vặt bên dưới đây hoặc thể thức khiếu nại đặc biệt khác.

Lưu ý: Nếu quý vị không đồng ý với việc nắm giữ tài sản thế chấp, đánh thuế, tịch biên, từ chối hoặc chấm dứt hợp đồng trả góp thì xem Ấn Bản 1660, Quyền Khiếu Nại Truy Thu, để biết thêm thông tin nộp phản đối.

Cách nộp Văn Bản Phản Đối Chánh Thức (How to file a Formal Written Protest)

Trong đó phải có tất cả các mục sau đây:

 1. Họ tên, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc ban ngày của quý vị
 2. Văn bản nêu rõ quý vị muốn khiếu nại các phán quyết của IRS lên Văn Phòng Khiếu Nại.
 3. Bản sao thư quý vị nhận chỉ ra (các) thay đổi đề nghị.
 4. (các) Chu kỳ hoặc (các) năm tính thuế liên quan.
 5. Danh sách từng mục đề nghị mà quý vị không đồng ý.
 6. (các) lý do quý vị không đồng ý cho từng mục.
 7. Các thông tin hỗ trợ cho quan điểm của quý vị cho từng mục.
 8. Luật lệ hoặc quyền hỗ trợ cho quan điểm của quý vị về từng mục. 
 9. Lời tuyên bố bị phạt nếu khai man như sau: “Theo quy định bị phạt nếu khai man, tôi tuyên bố những thông tin nêu trong văn bản phản đối này và bất cứ tài liệu nào đi kèm là đúng sự thật theo như hiểu biết và kiến thức tốt nhất của tôi.”
 10. Chữ ký của quý vị ở bên dưới đoạn tuyên bố bị phạt nếu khai man.

Nếu người đại diện làm và ký vào văn bản phản đối cho quý vị thì họ phải thay thế đoạn tuyên bố bị phạt nếu khai man bao gồm:

 1. Họ đã nộp văn bản phản đối và bất cứ tài liệu nào đi kèm, và
 2. Cá nhân họ có biết rằng các thông tin nêu trong văn bản phản đối và các tài liệu đi kèm và đúng sự thật.

Quý vị phải gửi văn bản phản đối chánh thức trong vòng thời gian cụ thể đã nêu trong thư cho quý vị về quyền khiếu nại các thay đổi đề nghị. Nói chung, giới hạn thời gian là 30 ngày kể từ ngày nhận thư.

Cách nộp Yêu Cầu Giải Quyết Trường Hợp Lặt Vặt  (How to file a Small Case Request)

Quý vị có thể nộp Yêu Cầu Giải Quyết Các Trường Hợp Lặt Vặt nếu toàn bộ số thuế phải nộp thêm và tiền phạt trong mỗi kỳ thuế ít hơn $25,000. Với mỗi đề nghị giải quyết, toàn bộ số tiền cho mỗi kỳ thuế bao gồm tiền thuế chưa trả, tiền phạt và tiền lời phải trả. 

Lưu ý: Chương trình cho nhân viên, tổ chức miễn trừ thuế, các hãng sở S và các hợp danh thì không hợp lệ cho Yêu Cầu Giải Quyết Các Trường Hợp Lặt Vặt.

 1. Làm theo các chỉ dẫn ở trong thư quý vị đã nhận.
 2. Sử dụng Mẫu Đơn 12203, Yêu Cầu Cứu Xét Khiếu Nại, hoặc mẫu tham khảo trong thư để nộp khiếu nại của quý vị, hoặc lập một bản tóm tắt. Liệt kê (các) mục quý vị không đồng ý và (các) lý do tại sao quý vị không đồng ý.

Lưu ý: Các Mẫu Đơn để nộp khiếu nại của quý vị có thể lấy trực tuyến hoặc gọi 1-800-829-3676 (1-800-TAX-FORM).

 


Có Thể Dự Kiến Ðiều Gì khi Khiếu Nại? (What Can You Expect from Appeals?)

English

Nếu trường hợp của quý vị có đủ điều kiện để khiếu nại thì một nhân viên khiếu nại sẽ duyệt xét vấn đề của quý vị theo cách khách quan và lấy hẹn tham vấn với quý vị.  Buổi họp khiếu nại không chánh thức và được thực hiện qua thư tín, điện thoại hoặc gặp trực tiếp.  Ða số bất đồng đều được dàn xếp trong những lần khiếu nại này mà không phải trải qua những phiên tòa phân xử tốn tiền và mất nhiều thì giờ.  Ban khiếu nại sẽ xem xét bất cứ lý do không đồng ý của quý vị, ngoại trừ sự phản đối về đạo đức, tôn giáo, chánh trị, thể chế, và cắn rứt lương tâm hoặc những lý do tương tự.

Điều quan trọng là quý vị cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu và/hoặc thông tin liên quan cho nhân viên kiểm tra hoặc nhân viên về lợi tức đang cứu xét hồ sơ của quý vị. Đình trệ việc cung cấp thông tin cho Khiếu Nại sẽ thường đưa đến kết quả là hồ sơ của quý vị bị gởi trả lại cho nhân viên kiểm tra hoặc nhân viên về lợi tức để xem xét dựa trên thông tin mới. Cách nào cũng sẽ làm đình trệ việc giải quyết vấn đề thuế của quý vị. 

Quyết Tâm của Chúng Tôi (Our Commitments)

 • Trình bày về quyền khiếu nại của quý vị và tiến trình Khiếu Nại
 • Lắng nghe những điều quý vị quan tâm, đối xử chuyên nghiệp và lịch sự
 • Ứng phó kịp thời (Xem FAQ (Các Thắc Mắc Thông Thường))
 • Luôn luôn công bằng và vô tư

Trách Nhiệm của Quý Vị (Your Responsibilities)

 • Trong văn bản phản đối yêu cầu khiến nại, xin nêu tất cả các vấn đề mà quý vị không đồng ý và cho biết lý do tại sao, và cho chúng tôi biết quý vị hiểu ra sao các thông tin và luật lệ.
 • Lắng nghe chúng tôi giải thích về quyền khiếu nại của quý vị và tiến trình khiếu nại, bao gồm cả khoảng thời gian để giải quyết trường hợp của quý vị.
 • Cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin hoặc tài liệu phụ trội nào có thể hữu ích cho trường hợp của quý vị trong khoảng thời gian cụ thể.  Nếu quý vị trình bày thông tin mới mà đã chưa cung cấp cho thanh tra viên hoặc viên chức thuế vụ, chúng tôi có thể trả lại hồ sơ của quý vị hoặc cho biết rằng thông tin đó cần được xem xét thêm. Quý vị sẽ nhận được ý kiến của họ và có cơ hội phản hồi.
 • Cho chúng tôi biết nên liên lạc tốt nhất với quý vị vào lúc nào.

Khoảng Thời Gian Chung (General Timeframe)

Thông Báo Đầu Tiên từ Ban Khiếu Nại

Thời gian hồi đáp từ Ban Khiếu nại thay đổi tùy vào trường hợp và thời gian cần thiết để cứu xét hồ sơ.  Thông thường, quý vị sẽ được hồi đáp từ Ban Khiếu Nại trong vòng 90 ngày sau khi quý vị nộp yêu cầu.  Nếu đã quá 90 ngày kể từ ngày quý vị nộp yêu cầu thì nên liên lạc với văn phòng mình đã gửi đơn.  Họ có thể cho biết đã chuyển trường hợp của quý vị tới Ban Khiếu Nại vào lúc nào.  Xin đợi phản hồi trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ của quý vị gửi đến Ban Khiếu Nại.  Nếu văn phòng IRS quý vị nộp đơn không cho biết lý do trễ thì quý vị có hai cách lựa chọn sau: (1) yêu cầu văn phòng đó liên lạc với Ban Khiếu Nại để biết khi nào Ban Khiếu Nại sẽ liên lạc với quý vị, (2) gọi đến Chuyên Viên Giải Quyết Khiếu Nại (Appeals Account Resolution Specialist, hay AARS) theo số 559-233-1267. AARS có thể cho quý vị biết trường hợp của quý vị đã được gửi đến nhân viên Ban Khiếu Nại hay chưa và cách liên lạc trực tiếp với nhân viên đó.

Khoảng Thời Gian Giải Quyết Trường Hợp của Quý Vị

Thời gian giải quyết trường hợp của quý vị sẽ tùy vào nhiều thông tin và điều kiện.  Có thể phải chờ từ 90 ngày tới một năm.  Xin liên lạc với Viên Chức Khiếu Nại (Appeals Officer) hoặc Viên Chức Dàn Xếp (Settlement Officer) để biết thêm thông tin về khoảng thời gian cụ thể.

 


Kiểm Xét (Examination)

English

Trước khi quý vị viết đơn kháng cáo, hãy tham khảo trang gốc Khiếu Nại để xem Ban Khiếu Nại có phải là nơi thích hợp hay không. Nếu quý vị muốn trình vấn đề tranh cãi của mình lên Ban Khiếu Nại, thì cần phải viết đơn Khiếu Nại và gởi qua bưu tín đến văn phòng đã chuyển thư báo quyết định cho quý vị.

Viết Ðơn Khiếu Nại (Preparing A Request For Appeals)

Yêu Cầu Giải Quyết Trường Hợp Lặt Vặt (Small Case Request)

Sẽ xem như quý vị viết đơn yêu cầu giải quyết trường hợp lặt vặt - thay vì văn bản phản đối - nếu tổng số tiền trong bất cứ thời kỳ đóng thuế nào là $25,000 hoặc ít hơn.

 • Hãy gởi thư yêu cầu Ban Khiếu Nại cứu xét.
 • Chỉ rõ quý vị không đồng ý với những thay đổi nào, và lý do tại sao.

Muốn biết hướng dẫn cụ thể về việc viết đơn phản đối/yêu cầu giải quyết trường hợp lặt vặt thì nên tham khảo Mẫu 12203, Yêu Cầu Cứu Xét Trường Hợp Khiếu Nại.

Văn Bản Phản Ðối Chánh Thức (Formal Written Protest)

Sẽ xem như quý vị làm văn bản phản đối chánh thức trong mọi trường hợp sau đây:

 • Nếu tổng số tiền lớn hơn $25,000 trong bất cứ thời kỳ đóng thuế nào.
 • Các trường hợp chương trình dành cho nhân viên và tổ chức được miễn trừ, bất kể số tiền đang tranh cãi là bao nhiêu.
 • Các trường hợp hội hùn vốn và hãng loại S, bất kể số tiền đang tranh cãi là bao nhiêu.

Muốn làm đơn Khiếu Nại chánh thức (ở dạng văn bản), quý vị phải:

 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, và số điện thoại liên lạc ban ngày của mình.
 • Khai trình rõ là mình muốn kháng cáo phán quyết của IRS lên văn phòng Khiếu Nại.
 • Ðính kèm bản sao của lá thư cho biết những thay đổi đề nghị và phán quyết mà quý vị không đồng ý (hoặc ghi ngày và các ký hiệu trên thư).
 • Chỉ rõ thời kỳ nộp thuế hoặc thuế khóa liên quan.
 • Liệt kê mọi thay đổi quý vị không đồng ý, và cho biết lý do tại sao.
 • Nêu rõ các sự kiện chứng minh quan điểm về bất cứ vấn đề nào quý vị không đồng ý.
 • Trích dẫn luật lệ hoặc quy định pháp quyền - nếu có - mà quý vị dùng làm căn bản.
 • Ký tên vào văn bản phản đối chiếu theo hình phạt về tội khai gian.

Quý vị có thể tự trình bày trước Ban Khiếu Nại, và có thể dẫn theo người khác để ủng hộ quan điểm của mình. Nếu quý vị muốn nhờ người khác đại diện, thì người được chọn phải là luật sư, kế toán viên công chứng, hoặc đại diện đã ghi danh và được phép hành nghề trước IRS. Nếu quý vị vắng mặt và dự định nhờ người đại diện thương lượng với chúng tôi, thì cần xuất trình bản sao giấy ủy quyền đã điền đầy đủ: Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Ðại Diện.

 


Truy Thu (Appealing a Collection Decision)

English

Trước khi quý vị viết đơn kháng cáo, hãy tham khảo trang gốc Khiếu Nại để xem Ban Khiếu Nại có phải là nơi thích hợp hay không. Nên chọn phương thức kháng cáo thích hợp để biết hướng dẫn cụ thể về việc làm đơn Khiếu Nại. Nếu quý vị muốn trình vấn đề tranh cãi của mình lên Ban Khiếu Nại, thì cần phải viết đơn Khiếu Nại và gởi qua bưu tín đến văn phòng đã chuyển thư báo quyết định cho quý vị.

CAP (Chương Trình Khiếu Nại Vấn Ðề Truy Thu)

Nói chung CAP (Collection Appeals Program, hay Chương Trình Khiếu Nại Vấn Ðề Truy Thu) là giải pháp nhanh chóng và áp dụng cho rất nhiều dạng hành động truy thu. Tuy nhiên, quý vị không thể kiện ra tòa án nếu không đồng ý với quyết định của Ban Khiếu Nại.

CDP (Tiến Trình Truy Thu Công Bằng)

Sẽ có CDP (Collection Due Process, hay Tiến Trình Truy Thu Công Bằng) nếu quý vị nhận được một trong những thông báo sau đây:  Thông Báo Yêu Cầu Ban Hành Quyền Siết Nợ Khi Không Nộp Thuế Liên Bang và Quyền Ðiều Trần theo IRC 6320 (Thông Báo Quyền Siết Nợ (Lien Notice)), Thông Báo Cuối Cùng - Thông Báo Ý Ðịnh Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế và Thông Báo Quyền Ðiều Trần, Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế trong Trường Hợp Có Nguy Cơ Cao và Quyền Khiếu Nại, Thông Báo Tịch Biên Tài Sản trên Tiền Hoàn Thuế Tiểu Bang - Thông Báo Quyền Ðiều Trần (Các Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế (Levy Notice)), Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế và Thông Báo Quyền Ðiều Trần. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Ban Khiếu Nại, thì có thể đưa trường hợp của mình ra tòa án.

OIC (Ðề Nghị Thỏa Hiệp)

OIC (Ðề Nghị Thỏa Hiệp) là thỏa thuận giữa người đóng thuế và chánh phủ, trong đó quy định khoản nợ phải trả thấp hơn toàn bộ số tiền còn nợ.

TFRP (Tiền Phạt Phục Hồi Quỹ Tín Thác)

Nếu quý vị là người giữ trách nhiệm truy thu/khấu lưu, chiết tính, và nộp hay trả các khoản thuế đã định - kể cả khấu lưu trên NRA (Non-Resident Alien, hay Ngoại Kiều Không Thường Trú), thuế việc làm hoặc gián thu - và cố ý không thực hiện, thì sẽ bị phạt riêng một món tiền bằng với toàn bộ khoản thuế chưa trả, cộng với tiền lời. Trong trường hợp này, người chịu trách nhiệm có thể là chủ nhân hay viên chức của công ty, nơi hợp tác, chủ độc quyền duy nhất, hoặc nhân viên của bất cứ dạng doanh thương nào. Người chưởng quản hay đại diện có thẩm quyền đối với ngân quỹ của doanh thương cũng có thể phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt. Khoản tiền phạt phục hồi quỹ tín thác được áp dụng cho các biểu mẫu thuế sau đây: CT-1, 720, 941, 943, 944, 945, 1042, và 8288.

Page Last Reviewed or Updated: 18-Mar-2015