IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Các Thông Báo của IRS

Chủ đề 651 – Các Thông Báo - Phải Làm Gì (Notices - What to Do)

Nếu nhận được một lá thư hoặc thông báo từ IRS, thư này sẽ giải thích lý do liên lạc và cung cấp cho quý vị hướng dẫn để lo vấn đề của quý vị. Nếu đồng ý với những thay đổi, quý vị không cần liên lạc với chúng tôi. Nếu còn thiếu tiền, hãy làm theo các hướng dẫn để gửi trả tiền. Nếu không đồng ý, xin trả lời theo hướng dẫn trong thông báo của quý vị. Quý vị nên chờ ít nhất là 30 ngày để được trả lời. Nếu được tiền bồi hoàn và không thiếu tiền thuế hoặc tiền nợ nào mà chúng tôi cần phải thu tiền, thì quý vị sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 6 tuần kể từ ngày thông báo.

Nếu chúng tôi gửi cho quý vị một lá thư thứ hai hoặc thông báo yêu cầu thêm thông tin hoặc cung cấp thông tin bổ túc cho quý vị, xin giữ các bản sao làm hồ sơ của quý vị.

Nếu đã gửi một tiền trả mà chưa được trừ, xin gửi một bản sao của mặt trước và mặt sau của ngân phiếu làm bằng chứng đã trả tiền. Nếu trả bằng lệnh phiếu (money order), quý vị phải có một bản sao của mặt trước và sau của lệnh phiếu đã được thanh toán từ nơi quý vị mua lệnh phiếu đó. Đừng bao giờ gửi bản chánh.

Nếu liên lạc với chúng tôi về một ngân phiếu hoàn tiền bị mất hoặc bị đánh cắp, giấy thông báo mà chúng tôi gửi cho quý vị sẽ cho biết những gì phải làm. Nếu nhận được Thông Báo CP-2000, xin xem Chủ Đề 652.

Nếu trả tiền thuế ước tính theo tam cá nguyệt, xin duyệt lại tính toán của quý vị. Quý vị có thể cần phải thay đổi số tiền trả của quý vị dựa trên những thay đổi mà chúng tôi đã đưa ra.

Tất cả các thông báo sẽ cho quý vị biết nơi để gửi thư trả lời của quý vị.

Đa số các quan hệ thư từ có thể được giải quyết mà không cần gọi điện thoại hoặc đi đến một văn phòng IRS, nếu làm theo các hướng dẫn trong lá thư hoặc giấy thông báo. Tuy nhiên, nếu có thắc mắc, xin gọi số điện thoại thường được tìm thấy ở góc trên bên phải của giấy thông báo. Nên có sẵn một bản sao của giấy khai thuế của quý vị và thư từ có sẵn khi quý vị gọi, như vậy trương mục của quý vị có thể dễ dàng truy cập.

 


Chủ đề 652 - Thông Báo về Lợi Tức Khai Thiếu - CP-2000 (Notice of Underreported - CP-2000)

IRS so sánh các thông tin báo cáo từ chủ nhân, các ngân hàng, các doanh nghiệp và các đối tượng nộp thuế khác trên các Mẫu Đơn W-2, 1098, 1099, v.v… với lợi tức và các tiền khấu trừ quý vị báo cáo trên đơn khai thuế lợi tức của quý vị. Nếu quý vị không khai báo bất cứ lợi tức, các số tiền trả, và/hoặc các tiền tín dụng (hoặc nếu quý vị phóng đại các tiền khấu trừ) trên một đơn khai thuế lợi tức, quý vị có thể nhận được một Thông Báo CP-2000.

Thông báo này không phải là hóa đơn. Thông báo cho quý vị biết về những đề nghị điều chỉnh lợi tức, các số tiền trả, tín dụng, và/hoặc các khấu trừ. Điều này sẽ dẫn đến nợ thuế phụ trội hay bồi hoàn thuế đã trả.

Trang đầu tiên của thông báo gồm tóm lược về những thay đổi đề nghị đối với thuế và những bước cần làm để đáp ứng thông báo này. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, giấy thông báo có cung cấp một số điện thoại để gọi xin trợ giúp.

Giấy thông báo sẽ cho thấy số tiền quý vị báo cáo trên bản khai thuế ban đầu hay điều chỉnh, số tiền được báo cáo cho IRS bởi người trả tiền, và điều chỉnh đề nghị bởi IRS. Thông báo này cũng sẽ cung cấp tên của người trả tiền, số ID của người trả tiền, các loại tài liệu đã được ban hành (như là W-2, 1099), và mã số thuế của người mà tài liệu đã được ban hành. Dựa theo tài liệu của người trả, giấy thông báo đề nghị tăng hoặc giảm món nợ thuế của quý vị. Xin quý vị xem xét thông tin này một cách cẩn thận để xác minh sự chính xác của nó.

Thông báo này bao gồm một mẫu trả lời trên đó quý vị cần cho biết là mình đồng ý với mọi thay đổi, hoặc không đồng ý với một số thay đổi hoặc bất cứ thay đổi nào mà IRS đề nghị. Mẫu trả lời cũng cho quý vị ủy quyền cho người khác liên lạc với IRS về thông báo này và cung cấp các lựa chọn trả tiền.

Nếu quý vị đồng ý với đề nghị điều chỉnh, xin điền vào và ký tên lên mẫu trả lời rồi gửi lại trong phong bì kèm theo. Điều chỉnh đề nghị sẽ thường thể hiện tiền lời tính đến 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng tiền phạt nhưng có thể không ghi ra. Quý vị có thể trả số tiền quý vị nợ trong thời vòng 30 ngày kể từ ngày được thông báo, trả từng phần, hoặc quý vị có thể gửi giấy đồng ý đã ký mà không cần trả tiền, và IRS sẽ gửi hoá đơn số tiền nợ cộng với tiền phạt bổ túc và/hoặc tiền lãi. Nếu trả tiền, xin dùng phiếu trả tiền đính kèm để bảo đảm áp dụng phù hợp tiền trả của quý vị. Nếu không thể trả thì quý vị có thể yêu cầu sắp xếp để trả số tiền quý vị nợ. Nếu quý vị muốn trả góp, xin điền và ký tên vào "Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp” (Mẫu Đơn 9465) kèm trong thông báo và gửi trả cùng với mẫu trả lời của quý vị. Quý vị sẽ được liên lạc sau đó với thông tin trả tiền. Nếu yêu cầu thỏa thuận trả góp được phê duyệt, quý vị sẽ phải trả một lệ phí.

Xin đừng nộp một đơn khai thuế điều chỉnh (Mẫu Đơn 1040X), cho năm thuế được thấy ở góc trên bên phải của trang 1. Sở Thuế Vụ sẽ sửa tiền nợ thuế trong năm của quý vị nêu trên thông báo sau khi chúng tôi nhận được trả lời của quý vị. Nếu các sai lầm tương tự hoặc khác đã xảy ra trong các năm trước hoặc sau, như những sai lầm được liệt kê trên CP-2000, tuy nhiên, quý vị có thể nộp đơn khai thuế điều chỉnh cho những năm đó để tránh hoặc làm giảm tiền phạt tích lũy.

Nếu quý vị không đồng ý với bất cứ thay đổi, hay không đồng ý với một số thay đổi nào trong giấy thông báo, xin đừng ký giấy thông báo. Thay vào đó, xin giải thích trong một bản tuyên khai được ký tại sao quý vị không đồng ý, xin đính kèm bản tuyên khai và tài liệu hỗ trợ để xin xem xét với mẫu trả lời, và nộp mẫu trả lời và các tài liệu đính kèm cho IRS. Xin ghi số điện thoại của quý vị với mã vùng và thời gian tốt nhất trong ngày để gọi.

Quý vị phải trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo hoặc 60 ngày nếu quý vị sống ở ngoài nước Hoa Kỳ. Một phong bì sẽ được kèm theo để thuận tiện cho quý vị. Nếu quý vị làm mất phong bì, xin gửi tờ trả lời của quý vị đến địa chỉ được liệt kê ở trang 1 của giấy thông báo. Xin gửi bản trả lời của quý vị, một bản sao của giấy thông báo mà quý vị nhận được, và bất cứ tài liệu nào cần thiết khác (chẳng hạn như một tờ tuyên khai đã ký về sự bất đồng và các tài liệu hỗ trợ) đến địa chỉ trên giấy thông báo. Nếu trả tiền, sử dụng phiếu trả tiền đã cung cấp để bảo đảm áp dụng trương mục đúng của quý vị.

Nếu chúng tôi không nghe tin tức quý vị trong thời gian 30 ngày hoặc 60 ngày, và có số tiền thiếu đề nghị thì sẽ được ban hành một thông báo pháp lý về khiếm khuyết đó và sẽ tính tiền lãi bổ túc.

 


Chủ đề 653 - Thông Báo và Hóa Đơn, Tiền Phạt và Tiền Lời của IRS (IRS Notices and Bills, Penalties and Interest Charges)

Ngày 15 Tháng Tư là thời hạn cuối cùng cho hầu hết mọi người để khai thuế lợi tức cá nhân và trả bất cứ tiền thuế còn thiếu nào. Đơn khai thuế được kiểm tra xem có khai đúng không. Nếu có tiền còn thiếu, quý vị sẽ nhận được một hóa đơn. Nói chung, thì tiền lời được tính trên tiền thuế chưa trả từ ngày hết hạn nộp đơn khai thuế cho đến ngày phải trả tiền còn thiếu. Lãi suất được tính mỗi tam cá nguyệt và là lãi suất ngắn hạn liên bang cộng thêm 3 phần trăm. Tiền lời được tích lũy hàng ngày. Nếu quý vị nộp đơn khai thuế nhưng không trả hết số tiền đúng thời hạn, quý vị thường sẽ phải trả một tiền phạt trả trễ bằng phân nửa của một phần trăm cho từng tháng, hoặc một phần của một tháng, cho đến tối đa 25% trên số tiền thuế vẫn chưa được trả kể từ ngày đáo hạn trên bản khai thuế, cho đến khi thuế được trả đầy đủ. Tỷ lệ phân nửa của một phần trăm tăng lên một phần trăm nếu thuế vẫn chưa được trả 10 ngày sau khi IRS ban hành thông báo ý định tịch biên. Đối với cá nhân nộp đơn vào ngày đáo hạn, tỷ lệ phân nửa của một phần trăm giảm thành một phần tư của một phần trăm cho bất cứ tháng nào hợp đồng trả góp có hiệu lực.

Nếu quý vị còn thiếu thuế và không nộp đúng thời hạn, tổng số tiền phạt vì nộp trễ là năm phần trăm số thuế còn thiếu cho từng tháng, hoặc một phần của một tháng mà đơn khai thuế của quý vị nộp muộn, cho đến năm tháng. Nếu đơn khai thuế của quý vị bị trễ trên 60 ngày, tiền phạt tối thiểu vì nộp trễ là con số ít hơn giữa $135 và 100% của thuế còn thiếu.

Quý vị phải nộp đơn khai thuế và trả thuế của quý vị trước ngày hết hạn để tránh bị tiền lời và các tiền phạt. Thường thì tiền cần thiết để trả thuế của quý vị có thể được vay với lãi suất có hiệu quả thấp hơn so với tỷ lệ kết hợp của tiền lời và tiền phạt của IRS.

Để bảo đảm tiền quý vị trả cho một hóa đơn thuế được trừ đúng, xin nhớ gửi lại phần xé khỏi hóa đơn của quý vị và sử dụng phong bì gửi trở lại của chúng tôi, nếu được cung cấp. Xin ghi trên ngân phiếu hoặc lệnh phiếu (money order) là trả cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Xin ghi số an sinh xã hội chánh hoặc mã số thuế của chủ nhân, năm thuế và số mẫu đơn và số điện thoại của quý vị lên trên ngân phiếu hoặc lệnh phiếu.

Các tiền phạt khi nộp đơn trễ và trả thuế trễ có thể được giảm nếu quý vị có lý do hợp lý gây trễ nãi và tình trạng này xảy ra không do cố ý bỏ bê. Nếu quý vị bị tính tiền phạt và cảm thấy quý vị có lý do hợp lý, xin gửi lời giải thích của quý vị cùng với hóa đơn đến trung tâm dịch vụ của quý vị, hoặc gọi cho IRS tại 800-829-1040 để được giúp đỡ. Ngoài ra, trả số tiền bị trễ ngay khi quý vị có thể trả càng sớm càng tốt, có thể cho thấy rằng sự trễ nãi ban đầu của quý vị có lý do hợp lý và không cố ý bỏ bê. Nói chung, tiền lãi đã tính không được giảm; chúng tiếp tục tích lũy cho đến khi tất cả các thuế được lượng định, tiền phạt, và tiền lời được trả hết.

Có thể có những trường hợp ngoại lệ cho thời hạn chung để khai và trả thuế. Một ngoại lệ có thể chấp nhận là nếu quý vị là một thành viên của quân đội và đang phục vụ trong một khu vực chiến đấu. Xin xem Ấn Bản 3, Bản Hướng Dẫn Thuế cho Quân Đội, để có thêm thông tin và các điều kiện. Ngoại lệ khác là nếu quý vị là một công dân hoặc ngoại kiều thường trú làm việc ở ngoại quốc. Xin xem Ấn Bản 54, Bản Hướng Dẫn Thuế cho các Công Dân Mỹ và Người Thương Trú đang Sống Ở Nước Ngoài, để có thông tin. IRS cũng có quyền gia hạn thời hạn chót nộp và trả tiền trong một số trường hợp bị thiên tai. Muốn biết thêm thông tin, nhập “disaster” (thảm họa) vào ô tìm kiếm trên IRS.gov.

Nếu quý vị tin rằng có một sai lầm trên giấy thông báo hoặc hóa đơn của quý vị, xin viết thư cho văn phòng Sở Thuế Vụ (IRS) đã gửi giấy tờ đó cho quý vị nội trong thời gian được cho phép. Quý vị nên cung cấp bản sao của các hồ sơ có thể giúp sửa đổi các sai lầm. Ngoài ra, quý vị có thể gọi số điện thoại được ghi trên giấy thông báo hoặc hóa đơn của quý vị để được giúp đỡ. Nếu quý vị đúng, chúng tôi sẽ điều chỉnh những gì cần thiết cho trương mục của quý vị và gửi cho quý vị giấy thông báo đã điều chỉnh.

Để biết thêm thông tin về các thông báo và hóa đơn của IRS, xin xem Ấn Bản 594 (PDF), Tiến Trình Thu Thuế của IRS. Thông tin bổ túc về tiền phạt và tiền lời được ghi trong Phần Một, Chương 1, Thông Tin Nộp Đơn Khai Thuế, của Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân.

 

Page Last Reviewed or Updated: 09-May-2014