IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Có Phải Khai Thuế Không?

English

Quý vị phải khai thuế lợi tức liên bang nếu có thu nhập cao hơn mức nhất định, và mức này thay đổi tùy theo diện đệ nộp, tuổi tác và dạng lợi tức nhận vào.

Nên xem đoạn Individuals (Cá nhân) trên mạng lưới IRS, IRS.gov, hoặc tham khảo các chỉ dẫn cho Mẫu 1040, 1040A hoặc 1040EZ để biết những chi tiết cụ thể có thể giúp quý vị hiểu rõ mình có phải khai thuế với IRS trong năm nay hay không. Quý vị cũng có thể sử dụng ITA (Interactive Tax Assistant, hay Trợ Lý Thuế Vụ Ở Dạng Tương Tác) có tại mạng lưới IRS để xác định xem có phải khai thuế hay không. Công cụ ITA là nguồn tài nguyên về luật thuế, trong đó có hàng loạt câu hỏi và đáp về luật lệ thuế vụ.

Ðôi lúc quý vị cũng nên khai thuế ngay cả khi không bị bắt buộc. Sau đây là lý do cho thấy nên thực hiện điều đó mặc dù không bị đòi hỏi:

1. Tạm Thu Thuế Lợi Tức Liên Bang - Quý vị phải khai thuế thì mới có thể nhận lại tiền trong trường hợp: bị tạm thu Thuế Lợi Tức Liên Bang từ lương bổng, trả tiền thuế phỏng định, hoặc xin trừ tiền thuế trả lố trong năm trước vào năm nay.

2. EITC (Earned Income Tax Credit, hay Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động) - Quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn được EITC nếu đang đi làm, nhưng dạng lao động này không mang lại nhiều tiền. EITC là tín thuế khả hoàn trả, nghĩa là quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn được hoàn thuế.

3. Tín Thuế Trẻ Em Phụ Trội - Quý vị có thể được tín thuế khả hoàn trả này nếu có ít nhất một trẻ đủ tiêu chuẩn, và chưa hưởng toàn bộ số tiền Tín Thuế Trẻ Em.

4. Tín Thuế Cơ Hội Học Tập tại Mỹ (American Opportunity Credit) - Tín thuế tối đa cho mỗi sinh viên là $2,500, và thời gian hội đủ tiêu chuẩn là bốn năm đầu tiên của giáo dục sau trung học.

5. Tín Thuế Bảo Hiểm Sức Khỏe - Một số người được nhận Trợ Cấp Điều Chỉnh Mậu Dịch (Trade Adjustment Assistance), Trợ Cấp Điều Chỉnh Khi Làm Việc Lại (Reemployment Trade Adjustment Assistance) - hoặc hưu bổng từ Pension Benefit Guaranty Corporation - sẽ có thể hội đủ tiêu chuẩn được Tín Thuế Bảo Hiểm Sức Khỏe.

Muốn biết thêm thông tin về những đòi hỏi khi khai thuế và tiêu chuẩn được hưởng tín thuế, quý vị nên đến IRS.gov.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013