IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Có Phải Trả Thuế cho Quyền Lợi An Sinh Xã Hội không?

English

Trợ cấp An Sinh Xã Hội của quý vị trong năm 2011 có thể phải bị trả thuế. Quý vị sẽ nhận Mẫu SSA-1099, trong đó chỉ rõ tổng lượng quyền lợi của bản thân. Thông tin trên bản khai trình này - cùng với bảy sự kiện sau đây từ IRS - sẽ giúp quý vị biết có phải nộp thuế cho quyền lợi của mình hay không.

1. Phần trợ cấp An Sinh Xã Hội bị trả thuế - nếu có - tùy thuộc vào tổng lợi tức và tình trạng hôn nhân.

2. Nói chung, nếu trợ cấp An Sinh Xã Hội là lợi tức duy nhất trong năm 2011, thì quyền lợi đó sẽ không bị trả thuế, và ắt hẳn quý vị không cần phải khai thuế lợi tức liên bang.

3. Nếu quý vị có lợi tức từ những nguồn khác thì quyền lợi vẫn không bị đánh thuế, trừ khi tổng lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi của quý vị lớn hơn số tiền căn bản tùy theo diện thuế.

4. Quyền lợi bị trả thuế và tổng lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi được tính trên tờ lược toán trong tài liệu Hướng Dẫn cho Mẫu 1040A hoặc Mẫu 1040.

5. Quý vị có thể thực hiện phép tính toán nhanh sau đây để xem một vài quyền lợi của mình có phải nộp thuế hay không:

  • Trước hết, hãy cộng phân nửa tổng trợ cấp An Sinh Xã Hội với mọi lợi tức khác, kể cả bất cứ món tiền lời nào được miễn thuế và các khoản khác được trừ khỏi lợi tức.
  •  Kế đó, hãy so sánh tổng này với số tiền căn bản tùy theo diện thuế. Nếu tổng giá trị lớn hơn số tiền căn bản, thì một vài quyền lợi của quý vị sẽ phải đóng thuế.

6. Số tiền căn bản trong năm 2011 là:

  • $32,000 đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn và khai thuế chung.
  • $25,000 cho diện độc thân, chủ hộ, góa bụa hợp lệ đang nuôi con, hoặc người đã kết hôn nhưng khai thuế riêng và không sống chung với người hôn phối vào bất cứ lúc nào trong năm.
  • $0 đối với người đã kết hôn nhưng khai thuế riêng và sống chung với nhau trong năm.

7. Muốn biết thêm thông tin về vấn đề đánh thuế trợ cấp An Sinh Xã Hội thì nên xem Ấn Phẩm 915 của IRS, Trợ Cấp An Sinh Xã Hội và Quyền Lợi Hồi Hưu Tương Ðương của Ngành Ðường Sắt. Có thể lấy Ấn Phẩm 915 tại mạng lưới này hoặc nếu gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013