IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Cơ Cấu Doanh Thương

English

Khi muốn khởi sự doanh nghiệp, quý vị phải xem nên thành lập dạng tổ chức thương mại nào. Dạng doanh thương sẽ định rõ quý vị phải khai thuế lợi tức theo biểu mẫu nào. Các dạng doanh nghiệp phổ biến nhất là hãng có chủ độc quyền duy nhất, hội hợp tác, công ty/tập đoàn, và hãng loại S. LLC (Limited Liability Company, hay Hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn) là cơ cấu doanh thương tương đối mới được phép thành lập theo quy chế của tiểu bang. Nên suy xét kỹ về mặt pháp lý và thuế vụ khi lựa chọn cơ cấu doanh thương.

For additional information, refer to Small Business Administration's (Quản trị doanh nghiệp nhỏ) Choose Your Business Structure (Cơ Cấu Doanh Thương ) web page.

Chủ độc Quyền Duy Nhất (Sole Proprietorships)

English

Chủ độc quyền duy nhất là người tự mình sở hữu doanh thương chưa hợp nhất. Tuy nhiên, nếu quý vị là hội viên duy nhất của LLC (hãng trách nhiệm hữu hạn) nội địa thì sẽ không là chủ độc quyền duy nhất nếu muốn khai LLC là công ty/tập đoàn.

Nếu quý vị là chủ độc quyền duy nhất thì nên sử dụng thông tin trong bảng dưới đây để biết một vài biểu mẫu mà mình có thể phải đệ nộp.
 

NẾU quý vị có trách nhiệm lo liệu:

THÌ dùng Mẫu: Hướng dẫn riêng:
Thuế lợi tức - Income Tax

1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ
Danh Mục C (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Ðộng Thương Mại hoặc
Danh Mục C-EZ (Mẫu 1040), Lợi Nhuận Thuần từ Hoạt Ðộng Thương Mại

Hướng Dẫn về Mẫu 1040
Hướng Dẫn về Danh Mục C
Thuế tư doanh - SE tax Danh Mục SE (Mẫu 1040), Thuế Tư Doanh Hướng Dẫn về Danh Mục SE
Thuế ước tính - Estimated tax 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân  
Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare - Social security and Medicare taxes and income tax withholding

941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Hãng Sở

943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông

944, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở

Hướng Dẫn về Mẫu 941
Hướng Dẫn về Mẫu 943
Hướng Dẫn về Mẫu 944
 

Cung cấp thông tin về vấn đề khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và Medicare - Providing info on social security / Medicare taxes / income tax withholding W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (dành cho nhân viên)
W-3, Truyền Chuyển Bản Khai Trình Thuế và Lương Bổng (cho Cơ Quan An Sinh Xã Hội)
 
 
Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) 940, Tờ Khai Thuế FUTA (Thất Nghiệp ở Cấp Ðộ Liên Bang) Hàng Năm của Hãng Sở Hướng Dẫn về Mẫu 940
Nộp tờ khai thông tin về chi trả cho người không phải là nhân viên và giao dịch với những người khác - Filing info returns for payments to nonemployees and transactions with other persons Xem Tờ Khai Thông Tin (Information Returns)  
Thuế gián thu - Excise Taxes Tham khảo trang web Thuế Gián Thu  

 

Hội Hợp Tác(Partnerships)

English

Hội hợp tác là mối quan hệ giữa ít nhất hai người - họ hùn hạp với nhau để thực hiện hoạt động mậu dịch hoặc thương mại. Mỗi người đều đóng góp tiền bạc, tài sản, sức lao động hoặc kỹ năng, và dự kiến sẽ chia sẻ phần lợi nhuận và thua lỗ của doanh thương.

Hội hợp tác phải nộp tờ khai thông tin hàng năm để trình báo lợi tức, các khoản khấu giảm, tiền lời, món lỗ, v.v... từ hoạt động của mình, nhưng không trả thuế lợi tức. Thay vào đó, hội sẽ &quotdồn chuyển&quot tất cả lợi nhuận hay thua lỗ cho các bên hùn hạp. Mỗi bên hùn hạp đều ghi phần chia sẻ lời lỗ từ hội hợp tác trên tờ khai thuế của riêng họ.

Các bên hùn hạp không phải là nhân viên và không phải điền Mẫu W-2. Hội hợp tác phải trao bản Danh Mục K-1 (Mẫu 1065) cho các bên hùn hạp trước hạn chót là ngày phải nộp Mẫu 1065, kể cả thời gian gia hạn.

Nếu quý vị là hội hợp tác - hoặc bên hùn hạp (cá nhân) trong hội hợp tác - thì nên sử dụng thông tin ở các bảng dưới đây để biết một vài biểu mẫu mà mình có thể phải đệ nộp.

Bảng 1 (Hội Hợp Tác)

Nếu quý vị là hội hợp tác thì có trách nhiệm lo liệu... THÌ dùng Mẫu: Hướng dẫn riêng:
Tờ khai lợi tức hàng năm - Annual return of income 1065, Tờ Khai Lợi Tức tại Hoa Kỳ của Hội Hợp Tác Hướng Dẫn về Mẫu 1065, Tờ Khai Lợi Tức tại Hoa Kỳ của Hội Hợp Tác
 

Thuế việc làm: - Employment taxes

 • Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare - Social security / Medicare taxes / income tax withholding
 • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
 • Nộp thuế việc làm - Depositing employment taxes

941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Hãng Sở

943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông

940, Tờ Khai Thuế FUTA (Thất Nghiệp ở Cấp Ðộ Liên Bang) Hàng Năm của Hãng Sở

8109-B, Phiếu Nộp Thuế Liên Bang

Hướng Dẫn về Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang MỖI TAM CÁ NGUYỆT của Hãng Sở
Hướng Dẫn về Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông
Hướng Dẫn về Mẫu 940, Tờ Khai Thuế FUTA (Thất Nghiệp ở Cấp Ðộ Liên Bang) Hàng Năm của Hãng Sở

Thuế gián thu - Excise Taxes Tham khảo trang web Thuế Gián Thu  

 

Bảng 2 (Mỗi Bên Hùn Hạp trong Hội Hợp Tác)
Nếu quý vị là bên hùn hạp (cá nhân) trong hội hợp tác thì có trách nhiệm lo liệu... THÌ dùng Mẫu: Hướng dẫn riêng:
Thuế lợi tức - Income Tax 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ
Danh Mục E (Mẫu 1040), Lợi Tức và Tiêu Tốn Phụ Trội
Hướng Dẫn về Mẫu 1040
Hướng Dẫn về Danh Mục E
Thuế tư doanh - SE tax 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ
Danh Mục SE (Mẫu 1040), Thuế Tư Doanh
Hướng Dẫn về Danh Mục SE
Thuế ước tính - Estimated Tax 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân  

 

Công Ty/Tập Ðoàn(Corporations)

English

Khi thành lập công ty/tập đoàn, các cổ đông dự kiến sẽ đổi tiền bạc, tài sản - hoặc cả hai - thành vốn cổ phần của công ty/tập đoàn. Khi tính lợi tức chịu thuế, nói chung công ty/tập đoàn có thể khai các khoản khấu giảm y hệt như hãng có chủ độc quyền duy nhất . Công ty/Tập đoàn cũng có thể xin những khấu giảm đặc biệt. Hãng loại C được nhìn nhận là tổ chức đóng thuế riêng biệt vì mục đích nộp thuế lợi tức liên bang. Công ty/Tập đoàn thực hiện hoạt động thương mại, có được tiền lời hoặc lỗ thuần, rồi đóng thuế và phân chia lợi nhuận cho cổ đông.

Lợi nhuận của công ty/tập đoàn bị đánh thuế khi thâu nhận, rồi sau đó cũng áp đặt trên cổ đông sau khi phân chia dưới dạng cổ tức. Ðiều này dẫn đến tình trạng đánh thuế hai lần. Công ty/Tập đoàn không được khấu giảm thuế khi phân chia cổ tức cho các cổ đông. Cổ đông không thể khấu trừ bất cứ khoản thua lỗ nào của công ty/tập đoàn.

Nếu quý vị là hãng loại C thì nên sử dụng thông tin trong bảng dưới đây để biết một vài biểu mẫu mà mình có thể phải đệ nộp.

Công ty/Tập đoàn nào có tài sản $10 triệu trở lên và nộp ít nhất 250 tờ khai hàng năm đều phải đệ nộp Mẫu 1120 và 1120S theo dạng điện tử cho niên thuế kết thúc vào ngày hoặc sau ngày 31 tháng Chạp, 2006. Muốn biết thêm thông tin về e-file thì nên xem mục Tham Khảo/Chủ Ðề Liên Quan liệt kê dưới đây.
 

Công Ty/Tập Ðoàn

Nếu quý vị là hãng loại C hoặc hãng loại S thì có trách nhiệm lo liệu...

THÌ dùng Mẫu:

Hướng dẫn riêng:
Thuế lợi tức - Income Tax 1120, Tờ Khai Thuế Lợi Tức của Hãng Hoa Kỳ Hướng Dẫn về Mẫu 1120
Thuế ước tính - Estimated Tax 1120-W, Thuế Ýớc Tính cho Các Hãng Hướng Dẫn về Mẫu 1120-W

Thuế việc làm: - Employment taxes

 • Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare - Social security / Medicare taxes / income tax withholding
 • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
 • Nộp thuế việc làm - Depositing employment taxes

941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Hãng Sở

943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông

940, Tờ Khai Thuế FUTA (Thất Nghiệp ở Cấp Ðộ Liên Bang) Hàng Năm của Hãng Sở
 

Hướng Dẫn về Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang MỖI TAM CÁ NGUYỆT của Hãng Sở
Hướng Dẫn về Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông
Hướng Dẫn về Mẫu 940, Tờ Khai Thuế FUTA (Thất Nghiệp ở Cấp Ðộ Liên Bang) Hàng Năm của Hãng Sở

Thuế gián thu - Excise Taxes Tham khảo trang web Thuế Gián Thu  

 

Hãng loại S(S Corporations)

English

Hãng loại S là công ty chọn cách dồn chuyển các khoản lợi tức, tiêu tốn, khấu giảm và tín thuế cho cổ đông vì mục đích nộp thuế liên bang. Cổ đông của hãng loại S sẽ trình báo phần lợi tức và tiêu tốn đã dồn chuyển trên tờ khai thuế cá nhân, và bị đánh thuế theo phân suất thuế lợi tức cá nhân. Ðiều này giúp hãng loại S tránh bị đánh thuế hai lần trên lợi tức của công ty. Hãng loại S có trách nhiệm nộp thuế trên một số khoản lời vốn có và lợi tức thụ động.

Muốn hội đủ tiêu chuẩn làm hãng loại S, công ty phải đáp ứng những đòi hỏi sau đây:

 • Là hãng nội địa
 • Chỉ có những cổ đông đã định
  • kể cả cá nhân, một số quỹ tín thác và tài sản, và
  • không được bao gồm các hội hợp tác, công ty, và cũng chẳng có cổ đông là ngoại kiều không thường trú
 • Có không quá 100 cổ đông
 • Chỉ có một loại cổ phần
 • Không là công ty chẳng hợp chuẩn, nghĩa là một số định chế tài chánh, hãng bảo hiểm, và hãng thương mại quốc tế trong nội địa.

Ðể được là hãng loại S, công ty phải trình nộp Mẫu 2553, Lựa Chọn của Hãng Thương Mại Cỡ Nhỏ đã có chữ ký của tất cả các cổ đông.
 

Bảng 1 - Hãng loại S
Nếu quý vị là hãng loại S thì có trách nhiệm lo liệu... THÌ dùng Mẫu: Hướng dẫn riêng:
Thuế lợi tức - Income Tax 1120S 1120S, Danh Mục K-1 Hướng Dẫn về Mẫu 1120S
Hướng Dẫn về Mẫu 1120S, Danh Mục K-1
Thuế ước tính - Estimated Tax 1120-W, Thuế Ýớc Tính cho Các Hãng Hướng Dẫn về Mẫu 1120-W

Thuế việc làm: - Employment taxes

 • Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare - Social security / Medicare taxes / income tax withholding
 • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
 • Nộp thuế việc làm - Depositing employment taxes

941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Hãng Sở

943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông

940, Tờ Khai Thuế FUTA (Thất Nghiệp ở Cấp Ðộ Liên Bang) Hàng Năm của Hãng Sở
 

Hướng Dẫn về Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang MỖI TAM CÁ NGUYỆT của Hãng Sở
Hướng Dẫn về Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông
Hướng Dẫn về Mẫu 940, Tờ Khai Thuế FUTA (Thất Nghiệp ở Cấp Ðộ Liên Bang) Hàng Năm của Hãng Sở

Thuế gián thu - Excise Taxes Tham khảo trang web Thuế Gián Thu  

 

Bảng 2 - Cổ Ðông của Hãng loại S

Nếu quý vị là cổ đông của hãng loại S thì có trách nhiệm lo liệu...

THÌ dùng Mẫu: Hướng dẫn riêng:
Thuế lợi tức - Income Tax 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ
Danh Mục E (Mẫu 1040), Lợi Tức và Tiêu Tốn Phụ Trội
Hướng Dẫn về Mẫu 1040
Hướng Dẫn về Danh Mục E
Thuế ước tính - Estimated Tax

1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân

 

 

Hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited Liability Company)

English

LLC (Hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn) là cơ cấu doanh thương được phép thành lập theo quy chế của tiểu bang. Có khá nhiều LLC, vì cũng như công ty/tập đoàn, chủ sở hữu có trách nhiệm cá nhân hữu hạn đối với nợ nần và hành động của LLC. Những đặc điểm khác của LLC cũng gần giống như hội hợp tác, từ đó có được độ uyển chuyển khi quản lý và lợi ích của trường hợp đánh thuế &quotdồn chuyển&quot.

Chủ sở hữu của LLC được gọi là hội viên. Ða số tiểu bang đều không hạn chế quyền sở hữu, vì vậy hội viên có thể là cá nhân, công ty/tập đoàn, LLC khác, và tổ chức ngoại quốc. Không quy định số hội viên tối đa. Hầu hết các tiểu bang cũng cho phép thành lập LLC với “một hội viên duy nhất”, nghĩa là chỉ có một chủ sở hữu.

Nói chung có một vài loại doanh thương không thể là LLC, chẳng hạn như ngân hàng và hãng bảo hiểm. Hãy xem lại những đòi hỏi tại tiểu bang của quý vị - cùng với các quy định thuế vụ liên bang - để biết thêm thông tin. Có quy tắc đặc biệt cho LLC ngoại quốc.
 

Phân Loại (Classifications)

Chánh phủ liên bang không nhìn nhận cách phân loại LLC để đánh thuế liên bang. Tổ chức thương mại LLC phải khai thuế trên danh nghĩa công ty/tập đoàn, hội hợp tác hoặc hãng có chủ độc quyền duy nhất.

LLC nào chưa được tự động xếp loại công ty/tập đoàn đều có thể nộp Mẫu 8832 để chọn dạng tổ chức thương mại. Doanh thương nào có ít nhất 2 hội viên đều có thể xin được đánh thuế trên danh nghĩa công ty/tập đoàn hay hội hợp tác, và tổ chức thương mại nào có một hội viên duy nhất sẽ có thể xin được đánh thuế trên danh nghĩa công ty/tập đoàn hoặc tạm bỏ qua vì không là tổ chức tách riêng khỏi chủ sở hữu - tức là “tổ chức được tạm bỏ qua”. Cũng cần nộp Mẫu 8832 để xin thay đổi cách phân loại LLC.

Ngày Lựa Chọn Có Hiệu Lực (Effective Date of Election)

Lựa chọn đánh thuế dưới dạng tổ chức mới sẽ có hiệu lực trong ngày LLC điền vào dòng 8 của Mẫu 8832. Tuy nhiên, nếu LLC không ghi ngày, thì lựa chọn này sẽ có hiệu lực kể từ hôm nộp biểu mẫu. Lựa chọn này không thể có hiệu lực sớm hơn 75 ngày trước lúc LLC đệ nộp Mẫu 8832, và LLC không thể làm cho lựa chọn này có hiệu lực vào một ngày trễ hơn 12 tháng sau khi nộp Mẫu 8832. Tuy nhiên, nếu đây là “lựa chọn phân loại ban đầu” chớ không phải là yêu cầu thay đổi cách xếp loại, thì có thể châm chước cho trường hợp lựa chọn trễ (hơn 75 ngày trước khi đệ nộp Mẫu 8832).

Page Last Reviewed or Updated: 17-Mar-2015