IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chương Trình Trả, Thỏa Thuận Trả Góp

English

>Lo Liệu Chi Trả (Make a Payment)

Quý vị có thể trả tiền hàng tháng thông qua thỏa thuận trả góp nếu không có khả năng trả nợ thuế ngay. Tuy nhiên, quý vị sẽ giảm hay bớt số tiền phạt và tiền lời phải trả và tránh trả phí liên quan đến lập thỏa thuận trả góp nếu đóng tiền thuế đầy đủ. Trước khi nộp đơn:

 • Nộp tất cả bản khai thuế yêu cầu;
 • Xem xét đến những nguồn khác (tiền vay hay thẻ tín dụng) để trả nợ thuế đầy đủ để tiết kiệm tiền;
 • Biết khả năng trả tiền tối đa hàng tháng (tối thiểu $25); và
 • Biết rằng bồi hoàn trong tương lai sẽ được tính vào tiền nợ thuế của quý vị cho đến khi trả đầy đủ.

Lệ phí thiết lập cho một thỏa thuận trả góp. (Fees for setting up an installment agreement)

 • $52 cho thỏa thuận ghi nợ trực tiếp;
 • $120 cho thỏa thuận tiêu chuẩn hay thỏa thuận khấu trừ lương; hoặc
 • $43 nếu lợi tức của quý vị dước mức nào đó.

Nộp đơn xin thỏa thuận trả góp (Apply for an installment agreement)

 • Apply online (Nộp đơn trực tuyến) nếu quý vị nợ $50,000 hay ít hơn tiền thuế lợi tức cá nhân kết hợp, tiền phạt và tiền lời;
 • Gọi số điện thoại trên hóa đơn hay thông báo;
 • Điền và gởi qua bưu điện Form 9465, Installment Agreement Request (Mẫu 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp). Nếu nợ hơn $50,000, quý vị cũng cần điền Form 433-F, Collection Information Statement (Mẫu 433-F, Tuyên Bố Thâu Thập Thông Tin).

Hiểu rõ thỏa thuận của quý vị, tránh vi ước (Understand your agreement, avoid default)

Giữ cho trương mục của quý vị luôn tốt:

 • Ít nhất phải trả số tiền tối thiểu hàng tháng khi đáo hạn, (Ghi Nợ Trực Tiếp hay khấu trừ lương sẽ dễ dàng hơn);
 • Ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm đóng thuế và loại khai thuế trên tiền trả;
 • Nộp tất cả bản khai thuế yêu cầu đúng hạn;
 • Trả đủ và đúng hạn tất cả tiền thuế quý vị nợ (liên lạc với chúng tôi để thay đổi thỏa thuận hiện tại nếu quý vị không thể trả);
 • Tiếp tục trả tất cả số tiền ấn định ngay cả khi chúng tôi tính số tiền bồi hoàn cho số dư trương mục của quý vị; và
 • Phải nhớ gởi bản tuyên bố đến đúng địa chỉ, liên lạc với chúng tôi nếu quý vị chuyển chổ ở hoặc điền và gởi qua bưu điện Form 8822, Change of Address (Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ).

Nếu quý vị chưa nhận bản tuyên bố thì gởi tiền trả đến địa chỉ nêu trong thỏa thuận.

Có thể phải trả phí tái lập nếu quý vị vi ước thỏa thuận. Tiền phạt và tiền lời tiếp tục cộng dồn cho đến khi trả đủ tiền nợ. Nếu quý vị có nguy cơ vi ước thỏa thuận trả tiền vì bất cứ lý do gì, liên lạc Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) ngay. Thông thường, IRS sẽ không enforced collection actions (truy thâu bắt buộc):

 • Khi đang cứu xét thỏa thuận trả góp;
 • Trong lúc thỏa thuận vẫn còn hiệu lực;
 • Trong 30 ngày sau khi bị từ chối, hoặc
 • Trong thời gian IRS lượng định khiếu nại thỏa thuận bị từ chối hay kết thúc.

Cần Có Thông Tin Nào Để Dùng Thỏa Thuận Tiền Trả Trực Tuyến (Online Payment Agreement, hay OPA)? (What Information Do I Need to Use the Online Payment Agreement (OPA?)

Nếu nhận được hóa đơn từ IRS (thông báo số tiền phải trả), thì quý vị cần những mục sau đây để nộp trực tuyến:

 • Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, hay SSN) hoặc Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN).
 • Mật Số Cá Nhân (Personal Identification Number, hay PIN), nếu đã có. Nếu chưa có PIN, quý vị cần thông báo của IRS cho biết Nhận Diện Người Gọi (Caller Identification Number, hay Caller ID) để tạo ra số PIN. Nếu không có PIN lẫn Caller ID thì phải gọi cho IRS.
 • Khi nộp đơn xin chương trình trả tiền hàng tháng, quý vị cần thêm thông tin về lợi tức và chi phí để biết số tiền trả góp hàng tháng (bản tuyên bố thuê mướn hay vay mua nhà, phiếu lương, hóa đơn điện nước, v.v…). Với thông tin này, quý vị có thể tính toán tiền trả hàng tháng phù hợp với ngân quỹ của mình. Trong một số trường hợp, OPA sẽ cung cấp máy tính tiền trả giúp quý vị xác định số tiền trả thích hợp. Quý vị cũng cần chọn ngày đáo hạn trong tháng mà mình muốn trả tiền.

Nếu nợ thuế những CHƯA nhận hóa đơn từ IRS, quý vị cần có những thông tin sau đây để lập thỏa thuận đánh giá trước trên bản khai thuế năm hiện tại:

 • Số tiền phải trả thể hiện trên bản khai thuế
 • Số nhận diện người đóng thuế
 • Số nhận diện người đóng thuế của người hôn phối (nếu có)
 • Ngày sinh
 • Tống Số Lợi Tức Được Điều Chỉnh từ bản khai thuế lợi tức của năm ngoái
 • Tống số tiền thuế từ bản khai thuế lợi tức của năm ngoái

Có Thể Kết Hợp Số Tiền Thuế Khác Còn Nợ trong Thỏa Thuận Trả Góp Mới Không? (Can I Combine Other Tax Balances Owed on My New Installment Agreement?)

Nếu quý vị đã có thỏa thuận trả góp từ nợ thuế trước đây, và hoàn cảnh tài chánh của quý vị có thay đổi thì chúng tôi sẽ sửa đổi hay tái lập thỏa thuận trả góp để bao gồm số tiền phụ trội vào một thỏa thuận. Ngoài ra, sẽ phải điền vào Tuyên Bố Thông Tin Truy Thâu để chứng minh thêm nữa hoàn cảnh tài chánh của quý vị.

Nếu có sửa đổi, phục hồi hay tái lập thỏa thuận trả góp, có thể tính phí người dùng là $45.

Tôi vẫn được Bồi Hoàn Thuế nếu có Thỏa Thuận Trả Góp phải không? (Will I still Get My Tax Refunds if I have an Installment Agreement?)

Là một điều kiện của thỏa thuận trả góp, bất cứ tiền bồi hoàn nào trả cho quý vị trong năm sau này sẽ được trừ vào số tiền quý vị còn nợ. Do đó, quý vị không thể nhận tất cả tiền bồi hoàn nếu còn nợ số tiền nào, như thuế liên bang, thuế tiểu bang, tiền vay sinh viên, hay tiền cấp dưỡng trẻ em. IRS sẽ tự động trừ tiền bồi hoàn cho khoản thuế còn nợ. Nếu số tiền bồi hoàn không đủ trả nợ thuế thì thỏa thuận trả góp vẫn tiếp tục cho đến khi đáp ứng tất cả các điều khoản.

Trả Tiền Thuế Đầy Đủ Sẽ Tiết Kiệm Tiền Như Thế Nào (How full Payment of Taxes Saves You Money?)

Hãy hành động bây giờ, nếu không quý vị sẽ phải trả thêm tiền lời và tiền phạt. Nộp tiền thuế đầy đủ sẽ giúp quý vị ít tốn tiền nhất do các lý do sau đây:

 • Quý vị có thể được miễn trừ cá nhân, khấu giảm, và tín thuế thấp hơn tiền thuế của quý vị. Nhưng quý vị chỉ có thể lấy được khoản này nếu nộp bản khai thuế.
 • Không nộp bản khai thuế hay nộp trễ có thể rất tốn kém. Nếu còn nợ tiền thuế, chậm khai thuế sẽ bị phạt và tính tiền lời làm tăng hóa đơn thuế lên 25 phần trăm hay cao hơn.
 • Quý vị có thể được bồi hoàn. Tuy nhiên, để được bồi hoàn thì quý vị phải nộp bản khai thuế trong vòng ba năm kể từ ngày đáo hạn gốc trên bản khai thuế, hoặc hai năm từ lúc quý vị đóng thuế.
 • Người đóng thuế được Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động phải nộp bản khai thuế để xin khấu trừ ngay cả khi không đòi hỏi phải nộp. Phải nộp bản khai thuế trong vòng 3 năm kể từ ngày đáo hạn để được khấu trừ.
 • Quý vị sẽ mất quyền lợi an sinh xã hội trên lợi tức từ việc tư doanh. Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội sẽ dựa vào thông tin trên bản khai thuế đã nộp để tính quyền lợi an sinh xã hội. Quý vị phải nộp bản khai thuế để báo cáo lợi tức cho Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội.
 • Phải nộp các sao của bản khai thuế đã nộp cho cơ sở tài chánh, nơi cho vay mua nhà/môi giới, v.v... khi quý vị muốn mua hay vay lại nợ mua nhà, vay nợ kinh doanh, hay xin trợ cấp tiểu bang để học cao hơn.
 • Nếu quý vị muốn nộp thuế qua thỏa thuận trả góp thì sẽ tốn kém hơn. Xin xem tại sao thỏa thuận trả góp làm quý vị tốn kém hơn Cách Khác Để Trả Nợ Thuế (Other Ways to Resolve Tax Debt)

Người đóng thuế nào không thể nộp tất cả khoản thuế trên hóa đơn nên trả càng nhiều càng tốt. Khi nộp càng nhiều càng tốt bây giờ thì số tiền lời và tiền phạt sẽ giảm xuống. Dựa theo từng hoàn cảnh, người đóng thuế có thể đủ điều kiện được kéo dài thời gian đóng thuế, Thỏa Thuận Trả Góp, tạm hoãn, hay Đề Nghị Dàn Xếp.

Tại Sao Thỏa Thuận Trả Góp Lại Tốn Kém Hơn (Why an Installment Agreement Will Cost You More?)

Quý vị có biết rằng tiền lời và tiền phạt sẽ không dừng lại với thỏa thuận trả góp/chương trình trả tiền không? Quý vị có thể tiết kiệm tiền bằng cách trả hết số tiền nợ, càng nhanh càng tốt; để giảm khoản tiền lời và tiền phạt. Tiền phạt và tiền lời sẽ tiếp tục bị tính trên phần nợ chưa trả trong suốt thời gian thỏa thuận trả góp/chương trình trả tiền.

Hãy nhớ rằng, lãi suất trên tiền vay hay thẻ tín dụng có thể thấp hơn tiền phạt và tiền lời kết hợp do Đạo Luật Thuế Vụ áp dụng. Tốt nhất là quý vị nên trả càng nhiều càng tốt trước khi lập thỏa thuận. Xem thí dụ cho thấy vay tiền đóng thuế có thế ít tốn kém hơn là thỏa thuận trả góp như thế nàoCũng có thể tránh bị Thông Báo Quyền Siết Thuế Liên Bangnếu giữ được tín dụng tốt của quý vị. Ngoài ra, sẽ không áp dụng chi phí thỏa thuận trả góp.

Đóng thuế đầy đủ, hay đóng một phần qua việc bán hay vay mượn địa ốc hoặc tài sản cá nhân (trương mục ngân hàng, chứng khoán, cổ phiếu, chương trình 401(k), hay bảo hiểm nhân thọ), sẽ ít tốn kém hơn thỏa thuận trả góp.

Page Last Reviewed or Updated: 14-Jan-2014