IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chương Trình Trả, Thỏa Thuận Trả Góp

English

>Lo Liệu Chi Trả (Make a Payment)

Quý vị có thể trả tiền hàng tháng thông qua thỏa thuận trả góp nếu không có khả năng trả nợ thuế ngay. Tuy nhiên, quý vị sẽ giảm hay bớt số tiền phạt và tiền lời phải trả và tránh trả phí liên quan đến lập thỏa thuận trả góp nếu đóng tiền thuế đầy đủ. Trước khi nộp đơn:

 • Nộp tất cả bản khai thuế yêu cầu;
 • Xem xét đến những nguồn khác (tiền vay hay thẻ tín dụng) để trả nợ thuế đầy đủ để tiết kiệm tiền;
 • Biết khả năng trả tiền tối đa hàng tháng của mình; và
 • Biết rằng bồi hoàn trong tương lai sẽ được tính vào tiền nợ thuế của quý vị cho đến khi trả đầy đủ.

Lệ phí thiết lập cho một thỏa thuận trả góp. (Fees for setting up an installment agreement)

 • $52 cho thỏa thuận ghi nợ trực tiếp;
 • $120 cho thỏa thuận tiêu chuẩn hay thỏa thuận khấu trừ lương; hoặc
 • $43 nếu lợi tức của quý vị dưới mức nào đó.

Cá Nhân: nộp đơn xin hợp đồng thỏa thuận trả góp (Individuals: apply for an installment agreement)

 • Apply online (Nộp đơn trực tuyến) nếu quý vị nợ $50,000 hay ít hơn tiền thuế lợi tức cá nhân, tiền phạt và tiền lời kết hợp;
 • Điền và gởi qua bưu điện Form 9465, Installment Agreement Request (PDF) (Mẫu đơn 9465, Yêu Cầu Hợp Đồng Thỏa Thuận Trả Góp);
 • Nếu nợ hơn $50,000, quý vị cũng cần điền và gởi qua bưu điện Mẫu đơn 9465 và  Form 433-F, Collection Information Statement (PDF) (Mẫu 433-F, Tuyên Bố Thâu Thập Thông Tin);
 • Gọi số 800-829-1040 hoặc số điện thoại trên hóa đơn hay thông báo của quý vị.

Tiểu Thương: nộp đơn xin hợp đồng  thỏa thuận trả góp Quỹ Ủy Thác Nhanh Khi Đang Kinh Doanh (Small Businesses: apply for an In-Business Trust Fund Express installment agreement)

 • Apply online (Nộp đơn trực tuyến) nếu quý vị nợ $25,000 hay ít hơn tiền thuế;
 • Gọi đường dây hỗ trợ Thuế Kinh Doanh và Thuế Đặc Biệt IRS 800-829-4933;
 • Gọi số điện thoại trên hóa đơn hay thông báo của quý vị;
 • More information (Thêm thông tin)

Hiểu rõ thỏa thuận của quý vị, tránh vi ước (Understand your agreement, avoid default)

Giữ cho trương mục của quý vị luôn tốt:

 • Ít nhất phải trả số tiền tối thiểu hàng tháng khi đáo hạn, (Ghi Nợ Trực Tiếp hay khấu trừ lương sẽ dễ dàng hơn);
 • Ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm đóng thuế và loại khai thuế trên tiền trả;
 • Nộp tất cả bản khai thuế yêu cầu đúng hạn;
 • Trả đủ và đúng hạn tất cả tiền thuế quý vị nợ (liên lạc với chúng tôi để thay đổi thỏa thuận hiện tại nếu quý vị không thể trả);
 • Tiếp tục trả tất cả số tiền ấn định ngay cả khi chúng tôi tính số tiền bồi hoàn cho số tiền còn lại trong trương mục của quý vị; và
 • Phải nhớ gởi bản tuyên bố đến đúng địa chỉ, liên lạc với chúng tôi nếu quý vị chuyển chổ ở hoặc điền và gởi qua bưu điện Form 8822, Change of Address (Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ).

Nếu quý vị chưa nhận bản tuyên bố thì gởi tiền trả đến địa chỉ nêu trong thỏa thuận.

Có thể phải trả phí tái lập nếu quý vị vi ước thỏa thuận. Tiền phạt và tiền lời tiếp tục cộng dồn cho đến khi trả đủ tiền nợ. Nếu quý vị có nguy cơ vi ước thỏa thuận trả tiền vì bất cứ lý do gì, liên lạc Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) ngay. Thông thường, IRS sẽ không enforced collection actions (truy thâu bắt buộc):

 • Khi đang cứu xét thỏa thuận trả góp;
 • Trong lúc thỏa thuận vẫn còn hiệu lực;
 • Trong 30 ngày sau khi bị từ chối, hoặc
 • Trong thời gian IRS lượng định khiếu nại thỏa thuận bị từ chối hay kết thúc.

 

Page Last Reviewed or Updated: 06-May-2014