IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chỉ Mục Chủ Đề Thuế Vụ

Các Chủ Đề Thuế Vụ này trình bày thông tin thuế vụ tổng quát cho cá nhân và doanh thương. Nếu quý vị không tìm được thông tin giải đáp cho thắc mắc của mình bên dưới, thì nên duyệt qua Các Thắc Mắc Thông Thường (FAQ) và Con Đường Thuế Vụ (Tax Trails).

 

150 - Thủ Tục IRS                                              

 • 153 - Phải Làm Gì Nếu Chưa Nộp Tờ Khai Thuế
 • 154 - Mẫu W-2 và 1099R (Phải Làm Gì Nếu Chưa Nhận Được)
 • 158 - Bảo Đảm Tiền Trả Đúng Cách
 • 159 - Mẫu W-2 cho (các) Năm Trước (Cách Lấy Một Bản)
 • 160 - Mẫu 1099-A (Thu Mua hay Từ Bỏ Bất Động Sản Được Bảo Đảm) và Mẫu 1099-C (Xóa Nợ)

IRS Procedures

 • What To Do if You Haven't Filed Your Tax Return
 • Forms W-2 and 1099R (What to Do if Not Received)
 • Ensuring Proper Credit of Payments
 • Prior Year(s) Form W-2 (How to Get a Copy of)
 • Form 1099-A (Acquisition of Secured Property) & Form 1099-C (Cancellation of Debt)

200 - Truy Thu

 • 201 - Thủ Tục Truy Thu
 • 202 - Những Lựa Chọn Trả Thu
 • 203 - Đền Lại Hoàn Thuế: Đối với Tiền Cấp Dưỡng Con Cái Chưa Trả, và Một Số Tiền Nợ Liên Bang, Tiểu Bang, và Đền Bù Thất Nghiệp
 • 204 - Đề Nghị Thỏa Hiệp 
 • 205 - Giảm Miễn cho Hôn Phối Vô Tội
 • 206 - Trả Tiền Không Đúng Hạn
 • 253 - Mẫu Khai Thuế Thay Thế

Collection

 • The Collection Process
 • Tax Payment Options
 • Refund Offsets: For Unpaid Child Support, & Certain Federal, State, & Unemployment Comp. Debts
 • Offers in Compromise
 • Innocent Spouse Relief
 • Dishonored Payments
 • Substitute Tax Forms

300 - Thông Tin Tổng Quát

 • 301 - Khi Nào, Ở Đâu, và Cách Nộp Hồ Sơ
 • 303 - Danh Sách Kiểm Tra Những Sai Sót Thường Xảy Ra Khi Khai Thuế
 • 304 - Những Trường Hợp Gia Hạn Nộp Tờ Khai Thuế
 • 305 - Ghi Sổ Sách
 • 306 - Tiền Phạt do Chưa Trả Đủ Khoản Thuế Ước Tính
 • 307 - Khấu Trừ Dự Phòng
 • 308 - Tờ Khai Đã Đính Chính
 • 309 - Khoản Đóng Góp Roth IRA
 • 310 - Trương Mục Tiết Kiệm Giáo Dục Coverdell
 • 311 - Thông Tin về Giấy Ủy Quyền
 • 312 - Giấy Phép Tiết Lộ Chủ
 • 313 - Chương Trình Học Phí Hợp Lệ (QTPs)

General Information

 • When, Where, and How to File
 • Checklist of Common Errors When Preparing Your Tax Return
 • Extensions of Time to File Your Tax Return
 • Recordkeeping
 • Penalty for Underpayment of Estimated Tax
 • Backup Withholding
 • Amended Returns
 • Roth IRA Contributions
 • Coverdell Education Savings Accounts Topic
 • Power of Attorney Information
 • Disclosure Authorizations
 • Qualified Tuition Programs (QTPs)

400 - Các Dạng Lợi Tức

 • 401 - Tiền Công và Lương Bổng
 • 403 - Tiền Lãi Thu Được
 • 404 - Cổ Tức
 • 407 - Lợi Tức Doanh Thương
 • 409 - Lời và Lỗ Vốn
 • 410 - Hưu Bổng và Niên Kim
 • 411 - Hưu Bổng: Điều Lệ Tổng Quát và Phương Thức Đơn Giản
 • 412 - Rút Trọn Một Lần
 • 413 - Chuyển Đổi từ Chương Trình Hồi Hưu
 • 414 - Lợi Tức và Phí Tổn Cho Thuê
 • 415 - Thuê Tư Gia và Cơ Sở Nghỉ Mát (trước kia là Thuê Cơ Sở Nghỉ Mát và Thuê Mướn cho Thân Nhân)
 • 418 - Đền Bù Thất Nghiệp
 • 419 - Lợi Tức và Phí Tổn Sòng Bài
 • 420 - Lợi Tức từ Trao Đổi
 • 421 - Học Bổng và Trợ Cấp Nghiên Cứu Sinh
 • 423 - Quyền Lợi An Sinh Xã Hội và Hồi Hưu Hỏa Xa Tương Đương
 • 424 - Các Chương Trình 401(k)
 • 425 - Các Hoạt Động Thụ Động - Thua Lỗ và Tín Dụng
 • 427 - Quyền Lựa Chọn Cổ Phiếu
 • 429 - Người Giao Dịch Chứng Khoán (Thông Tin cho Người Nộp Mẫu 1040)
 • 430 - Hoán Đổi Tiền Lãi Chủ Hợp Đồng cho Cổ Phiếu
 • 431 - Khoản Nợ Được Xóa - Có Phải Là Lợi Tức hay Không?

Types of Income

 • Wages and Salaries
 • Interest Received
 • Dividends
 • Business Income
 • Capital Gains and Losses
 • Pensions and Annuities
 • Pensions: The General Rule & the Simplified Method
 • Lump-Sum Distributions
 • Rollovers from Retirement Plans
 • Rental Income and Expenses
 • Renting Residential and Vacation Property (formerly Renting Vacation Property and Renting to Relatives)
 • Unemployment Compensation
 • Gambling Income and Expenses
 • Bartering Income
 • Scholarship and Fellowship Grants
 • Social Security & Equiv. Railroad Retirement Benefit
 • 401(k) Plans
 • Passive Activities - Losses and Credits
 • Stock Options
 • Traders in Securities (Information for Form 1040 Filers)
 • Exchange of Policyholder Interest for Stock
 • Canceled Debt - Is it Income or Not?

450 - Điều Chỉnh Lợi Tức

 • 451 - Lo Liệu Hưu Trí Cá Nhân (IRA)
 • 452 - Tiền Cấp Dưỡng Đã Trả
 • 453 - Khấu Trừ Khoản Nợ Xấu
 • 455 - Phí Tổn Dọn Đi
 • 456 - Khấu Trừ Lãi Vay Đi Học
 • 457 - Khấu Trừ Học Phí và Lệ Phí
 • 458 - Khấu Trừ Phí Tổn cho Giáo Dục Viên

Adjustments to Income

 • Individual Retirement Arrangements (IRAs)
 • Alimony Paid
 • Bad Debt Deduction
 • Moving Expenses
 • Student Loan Interest Deduction
 • Tuition and Fees Deduction
 • Educator Expense Deduction

500 - Khấu Trừ Ghi Theo Từng Mục

 • 501 - Có Phải Ghi Theo Từng Mục Không?
 • 502 - Phí Tổn Y Tế và Nha Khoa
 • 503 - Các Khoản Thuế Được Khấu Trừ
 • 504 - Điểm Tiền Vay Mua Nhà
 • 505 - Phí Tổn Tiền Lãi
 • 506 - Đóng Góp Từ Thiện
 • 508 - Phí Tổn Lặt Vặt
 • 509 - Sử Dụng Ngôi Nhà cho Mục Đích Thương Mại
 • 510 - Sử Dụng Xe Hơi cho Mục Đích Thương Mại
 • 511 - Phí Tổn Đi Công Tác
 • 512 - Phí Tổn Chiêu Đãi Thương Mại
 • 513 - Phí Tổn Giáo Dục
 • 514 - Phí Tổn Doanh Thương cho Nhân Viên
 • 515 - Thiệt Hại, Thảm Họa, và Trộm Cắp (Kể cả Vùng Thảm Họa theo Chỉ Định của Liên Bang)

Itemized Deductions

 • Should I Itemize?
 • Medical and Dental Expenses
 • Deductible Taxes
 • Home Mortgage Points
 • Interest Expense
 • Charitable Contributions
 • Miscellaneous Expenses
 • Business Use of Home
 • Business Use of Car
 • Business Travel Expenses
 • Business Entertainment Expenses
 • Educational Expenses
 • Employee Business Expenses
 • Casualty, Disaster, and Theft Losses

550 - Tính Thuế

 • 551 - Khấu Trừ Tiêu Chuẩn
 • 552 - Khoản Thuế và Tín Dụng theo Tính Toán của IRS
 • 553 - Thuế trên Lợi Tức Đầu Tư của Trẻ Em
 • 554 - Thuế Tư Doanh
 • 556 - Thuế Tối Thiểu Thay Thế
 • 557 - Thuế trên Khoản Rút Tiền Sớm từ IRA Truyền Thống và Roth IRAs
 • 558 - Thuế trên Khoản Rút Tiền Sớm từ Chương Trình Hồi Hưu, Các IRA Khác

Tax Computation

 • Standard Deduction
 • Tax and Credits Figured by the IRS
 • Tax on a Child's Investment Income
 • Self–Employment Tax
 • Alternative Minimum Tax
 • Tax on Early Distributions From Traditional and Roth IRAs
 • Tax on Early Distributions From Retirement Plans, Other Than IRAs

600 - Tín Thuế

 • 601 - Tín Thuế Lợi Tức Từ Việc Làm
 • 602 - Tín Thuế Chăm Sóc Con Cái và Người Thuộc Quyền
 • 608 - Khấu Trừ Thuế An Sinh Xã Hội và RRTA Vượt Mức
 • 610 - Tín Thuế Khoản Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu

Tax Credits

 • Earned Income Credit
 • Child and Dependent Care Credit
 • Excess Social Security and RRA Tax Withheld 
 • Retirement Savings Contributions Credit

650 - Các Thông Báo của IRS

 • 651 - Các Thông Báo - Phải Làm Gì
 • 652 - Thông Báo về Lợi Tức Chưa Khai Báo - CP-2000
 • 653 - Thông Báo và Hóa Đơn, Tiền Phạt và Tiền Lời của IRS

IRS Notices

 • Notices - What to Do
 • Notice of Underreported Income - CP-2000
 • IRS Notices and Bills, Penalties and Interest Charges

700 - Giá Gốc của Tài Sản, Khấu Hao, và Bán Tài Sản

 • 701 - Bán Ngôi Nhà của Quý Vị
 • 703 - Căn Bản của Tài Sản
 • 704 - Khấu Hao
 • 705 - Bán Trả Góp

Basis of Assets, Depreciation, and Sale of Assets

 • Sale of Your Home
 • Basis of Assets
 • Depreciation
 • Installment Sales

750 - Thông Tin Thuế Vụ cho Chủ Nhân

 • 751 - Mức Khấu Trừ An Sinh Xã Hội và Medicare
 • 752 - Mẫu W-2 - Khi Nào, Ở Đâu, và Cách Nộp
 • 753 - Mẫu W-4 - Giấy Chứng Nhận Khấu Trừ của Nhân Viên
 • 755 - Mã Số Thuế của Chủ Nhân (EIN) - Cách Nộp Đơn Xin
 • 756 - Thuế Việc Làm đối với Nhân Viên trong Gia Hộ
 • 757 - Mẫu 941 và 944 – Đòi Hỏi Tiền Đặt Cọc
 • 758 - Mẫu 941 – Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Chủ Nhân – Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Chủ Nhân
 • 761 - Hướng Dẫn – KhấuTrừ và Báo Cáo Thuế
 • 762 - Nhà Thầu Độc Lập so với Nhân Viên

Employer Tax Information

 • Social Security and Medicare Withholding Rates
 • Form W-2-Where, When, and How to File
 • Form W-4-Employee's Withholding Allowance Cert.
 • Employer Identification Number - How to Apply
 • Employment Taxes for Household Employees
 • Form 941 and 944 - Deposit Requirements
 • Form 941 – Employer's Quarterly Fed. Tax Return and Form 944 - Employers Annual Fed. Tax Return
 • Tips - Withholding and Reporting
 • Independent Contractor vs. Employee  

850 - Thông Tin Thuế Vụ cho Ngoại Nhân và Công Dân Hoa Kỳ Sống Ở Hải Ngoại

 • 851 - Ngoại Nhân Thường Trú và Không Thường Trú
 • 856 - Tín Thuế cho Ngoại Quốc
 • 857 - Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) - Mẫu W-7 

Tax Information for Aliens and U.S. Citizens Living Abroad

 • Resident and Non–Resident Aliens
 • Foreign Tax Credit
 • Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) W-7
Page Last Reviewed or Updated: 13-Nov-2014