IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chi Phí Doanh Thương cho Nhân Viên

Nếu quý vị  la` nhân viên va` khấu trừ từng phần  thì có thể khấu trừ chi phí liên quan đến việc làm. IRS thâu thập các thông tin sau đây để giúp quý vị biết để có thể  tính vào  chi phí kinh doanh của nhân viên.

Chi phí đủ tiêu chuẩn được khấu trừ từng phần bao gồm:

 • Đi công tác xa nhà
 • Dùng xe cho công việc kinh doanh
 • Ăn uống và giải trí trong kinh doanh
 • Đi du hành
 • Sử dụng căn nhà
 • Học vấn
 • Tiếp liệu
 • Dụng cụ
 • Chi phí linh tinh

Quý vị phải lưu hồ sơ để chứng minh chi phí kinh doanh mà mình xin khấu trừ. Muốn biết thông tin chung về lưu giữ hồ sơ, xem Ấn Bản 552, Recordkeeping for Individuals (Lưu Giữ Hồ Sơ Cá Nhân) trên mạng lưới của IRS, IRS.gov, hay bằng cách gọi số 800-829-3676.

Nếu hãng làm bồi hoàn cho quý vị theo chương trình chịu trách nhiệm thì quý vị không tính tiền trả trong tổng số lợi tức của mình, và không thể khấu trừ bất cứ số tiền được bồi hoàn nào.

Chương trình chịu trách nhiệm phải đáp ứng ba đòi hỏi:

 1. Quý vị phải có chi phí đã trả hay trang trải có thể khấu trừ trong lúc thực hiện các dịch vụ với tư cách là nhân viên.
 2. Quý vị phải ghi chép đầy đủ những chi phí này cho hãng làm đúng thời hạn hợp lý, và
 3. Quý vị phải hoàn trả bất cứ bồi hoàn hay phụ cấp thừa nào trong thời hạn hợp lý.

Nếu quý vị được hãng làm bồi hoàn theo chương trình không chịu trách nhiệm thì tiền trả mà quý vị nhận sẽ phải tính vào tiền lương thể hiện trên Mẫu W-2. Quý vị phải báo cáo lợi tức và ghi khấu trừ từng phần để khấu giảm những chi phí này.

Thông thường, báo cáo chi phí trên Mẫu 2106 hoặc 2106-EZ của IRS để tính khấu giảm cho chi phí kinh doanh của nhân viên và đính kèm vào Mẫu 1040. Sau đó, báo cáo chi phí có thể khấu giảm trên Mẫu 1040, Danh Mục A, như là khấu giảm từng phần linh tinh chịu 2% quy tắc tống số lợi tức được điều chỉnh. Chỉ có chi phí kinh doanh của nhân viên hơn quá 2% tổng số lợi tức được điều chỉnh mới có thể được khấu trừ.

Muốn biết thông tin, xem Ấn Bản 529 của IRS, Miscellaneous Deductions (Khấu Giảm Linh Tinh) trên mạng lưới của IRS, IRS.gov, hay bằng cách gọi số 800-829-3676.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013