IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế: Đang gặp rắc rối... Có cần người giúp đỡ không?

Taxpayer Advocate Service Have a problem…Need help?

Ai có thể sử dụng Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế? 

Who may use the Taxpayer Advocate Service?

Liên Lạc với Dịch Vụ Biện Hộ Địa Phương cho Người Đóng Thuế 

Contact Your Local Taxpayer Advocate

 

Page Last Reviewed or Updated: 20-Apr-2015