IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế: Đang gặp rắc rối... Có cần người giúp đỡ không? (Taxpayer Advocate Service Have a problem…Need help?)

English

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế là một tổ chức độc lập thuộc IRS; nhân viên của tổ chức này hỗ trợ người đóng thuế đang gặp khốn khó về mặt kinh tế, đang tìm người giúp giải quyết vấn đề thuế má không thể xử trí theo phương thức bình thường, hoặc nghĩ rằng thủ tục hay cơ chế của IRS không có hiệu quả như mong đợi. Nina Olson - Biện Hộ Viên cho Người Đóng Thuế Toàn Quốc, hay Viên Chức Biện Hộ Thuế Vụ Toàn Quốc, hoặc Giúp Đỡ về Thuế Viên Quốc Gia - là người lãnh đạo chương trình. Mỗi tiểu bang và khu trạm xá đều có ít nhất một Giúp Đỡ về Thuế Viên địa phương - người này không lệ thuộc vào văn phòng IRS tại địa phương và dưới quyền trực tiếp Giúp Đỡ về Thuế Viên Quốc Gia. Mục tiêu của Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế là bảo vệ quyền hạn của cá nhân và doanh thương trả thuế, và giảm bớt gánh nặng cho người đóng thuế. Giúp Đỡ về Thuế Viên sẽ đại diện 'một cách độc lập' cho quyền lợi và điều quan tâm của quý vị trước IRS. Điều này được thực hiện theo hai cách:

 • Giúp cho những vấn đề thuế má không thể xử trí theo phương thức bình thường đều được giải quyết mau chóng và công bằng;
 • Nhận ra các vấn đề làm tăng gánh nặng hoặc gây thêm khó khăn rắc rối cho người đóng thuế: Trình những vấn đề đó cho ban quản lý IRS cứu xét, và nếu cần thiết thì đưa ra đề nghị lập pháp.

 


Ai có thể sử dụng Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế? (Who may use the Taxpayer Advocate Service?)

English

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế là một tổ chức độc lập thuộc IRS; nhân viên của tổ chức này hỗ trợ người đóng thuế đang gặp khốn khó về mặt kinh tế, đang tìm người giúp giải quyết vấn đề thuế má không thể xử trí theo phương thức bình thường, hoặc nghĩ rằng thủ tục hay cơ chế của IRS không có làm việc như mong đợi. Quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn được trợ giúp theo Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế nếu:

 • Quý vị đang gặp khốn khó về mặt kinh tế hoặc phải chịu chi phí khá cao (kể cả thù lao cho người đại diện chuyên nghiệp),
 • Quý vị bị trì hoãn lâu hơn 30 ngày trong quá trình giải quyết vấn đề thuế má, hoặc
 • Quý vị chưa nhận được hồi đáp hoặc thư báo kết quả giải quyết vấn đề rắc rối dù đã đến hạn chót do IRS hẹn định.

Dịch vụ này miễn phí, kín đáo, được thực hiện phù hợp với nhu cầu của quý vị, và phục vụ cả doanh thương lẫn cá nhân. Có ít nhất một Giúp Đỡ về Thuế Viên Địa Phương ở mỗi tiểu bang, kể cả ở Puerto Rico và Quận Columbia. Vì các Biện Hộ Viên đều là nhân viên của IRS nên họ biết rõ hệ thống thuế vụ và cách khai tỉ mỉ trong đó. Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn thì sẽ có Biện Hộ Viên thông thạo phục vụ riêng, và người này sẽ:

 • Lắng nghe hoàn cảnh của quý vị,
 • Giúp quý vị hiểu phải làm những gì để giải quyết xong xuôi, và
 • Theo sát quý vị trong mỗi giai đoạn thực hiện cho đến khi giải quyết xong vấn đề rắc rối.

Nên liên lạc với Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế?

 


Có thể mong đợi điều gì từ Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế? (What can I expect from the Taxpayer Advocate Service?)

Biện Hộ Viên được chỉ định sẽ lắng nghe quan điểm của quý vị và chung sức hợp tác giải tỏa mối quan tâm lo ngại. Quý vị có thể mong đợi biện hộ viên cho mình:

 • Họ tên và số điện thoại của người được chỉ định giải quyết hồ sơ của quý vị;
 • Dịch vụ nhã nhặn;
 • Xác nhận kịp thời kịp lúc;
 • Cái nhìn vô tư và độc lập về vấn đề của quý vị;
 • Khuôn khổ thời gian thực hiện;
 • Tin tức cập nhật về tiến trình; và
 • Khuyến cáo về cách phòng ngừa vấn đề về thuế liên bang trong tương lai

 


Phải cung cấp thông tin gì cho Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế? (What information should I provide to the Taxpayer Advocate Service?)

 • Họ tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của quý vị (hoặc mã số hãng sở),
 • Số điện thoại và giờ giấc có thể liên lạc với quý vị,
 • Dạng khai thuế và (các) năm liên quan, và
 • Mô tả vấn đề hoặc hoàn cảnh khốn khó (nếu áp dụng), những lần trước đó từng cố gắng giải quyết vấn đề, và văn phòng quý vị đã liên lạc.

Nếu quý vị muốn ủy quyền cho người khác bàn thảo vấn đề hoặc nhận thông tin về trường hợp của quý vị, thì nên lấy về Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện. Cũng có thể lấy cả Hướng dẫn cho Mẫu 2848. Hoặc có thể dùng Mẫu 8821, Ủy Quyền Nhận Thông Tin Thuế Vụ, nếu quý vị muốn người khác nhận thông tin về - nhưng không đại diện cho - trường hợp của quý vị. Nếu không thể lấy về và in các tài liệu này thì quý vị có thể đến xin tại đa số văn phòng IRS tại địa phương, hoặc gọi số của IRS chỉ dùng để cấp phát biểu mẫu: 1-800-829-3676.

 


Liên Lạc với Dịch Vụ Biện Hộ Địa Phương cho Người Đóng Thuế (Contact Your Local Taxpayer Advocate)

English

Dịch Vụ Biện Hộ cho Người ĐóngThuế là tổ chức độc lập của IRS và là tiếng nói của quý vị tại IRS. Công việc của chúng tôi là giữ cho mọi người đóng thuế được đối xử công bằng, giúp đỡ quý vị để hiểu rõ quyền hạn của mình là người đóng thuế.  Chúng tôi trợ giúp miễn phí để hướng dẫn quý vị trong tiến trình khá phức tạp và giải quyết những vấn đề thuế mà quý vị không thể tự lo được.  Nên nhớ: không làm gì cả mới là điều tệ hại nhất.

TAS có thể giúp đỡ nếu quý vị không thể giải quyết vấn đề của mình với IRS, và:

 • Vấn đề này gây ra khó khăn tài chánh cho quý vị, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.
 • Quý vị (hay doanh nghiệp của quý vị) phải đối mặt với mối đe dọa tức thời ngoài ý muốn.
 • Quý vị đã cố gắng nhiều lần để liên lạc với IRS nhưng không có ai hồi âm quý vị hoặc IRS không trả lời vào ngày đã hứa.

Mỗi tiểu bang đều có ít nhất một văn phòng Dịch Vụ Biện Hộ Địa Phương cho Người Đóng Thuế và văn phòng này không lệ thuộc vào văn phòng IRS tại địa phương mà dưới quyền trực tiếp của văn phòng Dịch Vụ Biện Hộ Quốc Gia cho Người Đóng Thuế.  Chọn tiểu bang của quý vị ở bản đồ bên dưới để tìm số điện thoại và địa chỉ của văn phòng Dịch Vụ Biện Hộ cho Người Đóng Thuế ở gần quý vị nhất.  Quý vị cũng có thể gọi số miễn phí để xem TAS có thể giúp mình hay không: 1-877-777-4778.

Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn được trợ giúp, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giải quyết vấn đề của quý vị.  Quý vị sẽ được chỉ định một người biện hộ chung vai sát cánh với quý vị trên mọi tiến trình khai thuế.

Page Last Reviewed or Updated: 17-Mar-2015