IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Gian Lận Thuế Nói Chung

Điều Tra Hình Sự: Tổng Quát - Gian Lận Thuế Nói Chung (Criminal Investigation, Overview, General Tax Fraud)

English

Thuật ngữ 'tự nguyện tuân hành' có nghĩa là mỗi người chúng ta đều giữ phần trách nhiệm khai thuế khi được đòi hỏi, đồng thời cũng phải tính toán và chi trả đúng số tiền thuế. May mắn thay, đại đa số người Mỹ đều nhìn nhận trách nhiệm pháp lý của mình, vì vậy họ khai trình đầy đủ và trả hết phần tiền thuế.

Chương Trình Tổng Hợp Chống Gian Lận Thuế (General Tax Fraud Program) là chương trình thực thi lớn nhất của Ban Điều Tra Hình Sự, trong đó phối hợp rất nhiều dạng điều tra về thuế và tội tiêu chạy tiền. Chương trình này bao gồm các cuộc điều tra về hàng loạt cá nhân và ngành nghề kỹ nghệ đa dạng thuộc mọi tầng lớp kinh tế, từ chủ doanh thương nhỏ đến những người đóng thuế tư doanh và có việc làm hưởng lương. Các trường hợp Gian Lận Thuế Nói Chung là phần chú trọng chánh của CI - những nỗ lực này sẽ dễ dàng ảnh hưởng trực tiếp đến người đóng thuế, và giúp họ mau chóng tuân hành Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code).

Gian Lận Thuế Nói Chung là chương trình được CI dùng để biết những lĩnh vực không tuân hành lộ rõ ở cả hai hướng: Phạm Pháp Thuế Vụ (Nguồn Tiền Hợp Pháp) và Tội Phạm Tài Chánh (Nguồn Tiền Phi Pháp). Những lĩnh vực lộ rõ này là yếu tố hữu ích giúp CI luôn luôn tập trung nguồn tài lực sao cho hiệu quả nhất để đạt được sứ mệnh.

 


Các Dạng Hành Động Gian Lận (Types of Fraudulent Activities)

English

Danh sách liệt kê dưới đây không phải là tất cả, mà chỉ là một vài hành động hình sự vi phạm luật thuế:

 • Cố ý khai trình không đầy đủ hoặc bỏ sót lợi tức,
 • Kê khai lố các khoản khấu trừ
 • Lưu giữ hai bộ sổ sách
 • Ghi các mục không có thật trong sổ sách và hồ sơ
 • Tính chi phí cá nhân thành phí tổn của doanh thương
 • Nêu các khoản khấu trừ không có thật
 • Dấu diếm hay chuyển giao tài sản hoặc lợi tức

 


Có thật sự đáng tin không? Nhận ra được các mưu đồ phi pháp để tránh thuế (Is It Too Good To Be True? Recognizing Illegal Tax Avoidance Schemes)

English

Các điều này có vẻ đáng tin không?

 • Không bao giờ phải trả thuế nữa
 • Khấu trừ tổn phí gia cư cá nhân của quý vị
 • Khấu trừ tổn phí giáo dục của con em quý vị
 • Sở IRS không muốn quý vị biết điều này
 • Mới quá.  Ngay cả chuyên gia khai thuế của quý vị cũng không biết điều này
 • Tôi sẽ lấy lại tiền hoàn trả cao cho quý vị
 • Chia sẻ/mượn người thuộc quyền EITC
 • Bỏ tiền của quý vị vào quỹ ủy thác và không bao giờ phải trả thuế nữa

Các câu hỏi nên tự hỏi…  Việc đề xướng về thuế này có kêu tôi

 • Khai lợi tức thấp hơn?
 • Cố ý không khai lợi tức?
 • Khai lố số tiền khấu trừ?
 • Giữ hai bộ sổ sách?
 • Viết số gian vào sổ sách và hồ sơ?
 • Khai giả chi tiêu cá nhân như chi tiêu doanh nghiệp?
 • Khai gian các chi phí khấu trừ?
 • Giấu hay chuyển nhượng các tài sản hay lợi tức?

Nếu quý vị trả lời Có cho một trong các câu hỏi này, thí chắc là quý vị có dính líu đến một mưu đồ phi pháp để tránh thuế.

Sở IRS truy tố các chuyên viên khai thuế về các việc khai gian, và các người đóng thuế tham gia vào điều này cũng có thể bị phạt về dân sự và/hay hình sự.

Các đề xướng viên thường quảng cáo trong các buổi hội thảo về đầu tư hay về thuế, quảng cáo qua các phương tiện truyền thông hay trên mạng.  Nếu việc đề xướng nghe tốt lành quá, đấy có thể là một mưu đồ phi pháp để tránh thuế.  Có một số lớn các mưu đồ phi pháp để tránh thuế.  Các mưu đồ này thường được đề xướng với lời hứa hẹn là sẽ giảm hay xóa bỏ thuế lợi tức hay các loại thuế khác.

Có một số lớn các mưu đồ phi pháp để tránh thuế. Các mưu đồ này thường được đề xướng với lời hứa hẹn là sẽ giảm hay xóa bỏ thuế lợi tức hay các loại thuế khác.

 • Không bao giờ còn phải trả thuế nữa!
Đừng khấu lưu tiền thuế từ lương bổng.  Các đề xướng viên có thể đề nghị quý vị, với tư cách là chủ nhân, KHÔNG nên khấu lưu thuế lợi tức liên bang hay thuế lương bổng của nhân viên.  Mưu đồ này căn cứ trên một sự diễn giải sai của luật thuế; tòa án đã bác bỏ tất cả các luận điệu của mưu đồ này.
 • Tôi không trả thuế - Tại sao bạn lại trả?

Các đề xuớng viên có nói đến chuyện làm sao họ không khai hay đóng thuế và tính tiền lệ phí để bộc lộ “bí mật” của họ.  Một bí mật mà họ không tiết lộ là rất nhiều trong đám đề xướng viên thật sự có khai và đóng thuế - họ chỉ không thú nhận điều đó ngoài công chúng mà thôi.

 • Khấu trừ chi phí nhà cá nhân của quý vị, hay khấu trừ chi phí giáo dục của con em của quý vi
Các người tham gia rêu rao sai là các chi phí cá nhân mà không khấu trừ được lcó thể khấu trừ như chi phí kinh doanh bằng cách chuyển nhượng sở hữu tài sản hay lợi tức vào một quỹ ủy thác, hợp doanh, hay một thực thể khác.  Một mưu đồ đầu tư mà kêu là quý vị có thể khấu trừ các loại chi phí này thật đáng nghi ngờ.   
 • Sở IRS không muốn quý vị biết điều này

Nếu có các khoản khấu trừ hợp pháp mà có thể giảm thuế của quý vị, Sở IRS muốn quý vị thông hiểu và dùng các khoản khấu trừ đó.  Nhiệm vụ của Sở IRS là phục vụ đắc lực các người khai thuế Hoa Kỳ bằng cách giúp họ hiểu và đáp ứng các trách nhiệm thuế vụ của họ và bằng cách áp dụng luật thuế một cách chính trực và công bằng cho mọi người.

 • Mới quá, ngay cả chuyên gia thuế vụ của quý vị cũng không biết nữa
Các đề xướng viên dùng câu nói này để can ngăn quý vị tìm đến một chuyên gia để được cố vấn về luật thuế mới.  Tuy nhiên, nếu có một luật mới có thể giảm thuế cho quý vị thì một đề xướng viên chính đáng nên khuyến khích quý vị tìm đến một ý kiến thứ hai.  Chính ra quý vị cần yêu cầu được giới thiệu trong trường hợp chuyên gia thuế của quý vị thật sự chưa biết về luật mới này.  Nếu một sự đầu tư không qua được sự xem xét hay duyệt xét của một đệ tam nhân vô tư, thì đó làm một đầu tư quý vị cần tránh.
 • Tôi có thề lấy tiền hoàn trả lớn cho quý vị…với một lệ phí!

Các đề xướng viên mưu đồ việc hoàn trả có thể yêu cầu quý vị “cho mượn” số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị hay đưa cho quý vị một Mẫu W-2 giả để làm như quý vị được hưởng một khoản tiền hoàn trả lớn.  Họ có thể hứa là chia nửa tiền hoàn trả này cho quý vị.  Sở IRS thường chặn được các đơn xin hoàn trả giả này trước khi tiền được gởi đi.  Nếu tiền hoàn trả đã được cấp, thường thì cũng bị phát lộ và người tham gia cuối cùng phải trả lại tiền này, cùng với tiền phạt nặng và tiền lời cao.

 • Chia sẻ/Mượn người Phụ thuộc có EITC
Các chuyên gia thuế bất lương sẽ “chia sẻ” con hay các con đủ tiêu chuẩn của một người khai thuế với một người khai thuế khác để cả hai xin hưởng Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (EITC). Thí dụ, nếu một thân chủ có bốn đứa con, thân chủ đó chỉ cần hai đứa con đầu để hưởng tối đa tín thuế EITC.  Chuyên viên khai thuế sẽ liệt kê hai đứa con đầu vào đơn khai thuế của người khai thuế đầu tiên, và liệt kê hai đứa con kia vào đơn khai thuế của một người khác.  Chuyên viên khai thuế và thân chủ "bán" người thuộc quyền sẽ chia lệ phí.  Sở IRS truy tố các chuyên viên khai thuế có những hành động khai gian này, và người khai thuế tham gia vào đó cũng có thể sẽ bị phạt về dân sự và/hay hình sự nữa.
 • Bỏ tiền của quý vị vào Quỹ Ủy thác và Không bao giờ phải Trả Thuế nữa
Các đề xướng viên mưu đồ lạm dụng quỹ ủy thác có thể tính lệ phí cho các gói “quỹ ủy thác”.  Lệ phí này là để giúp người khai thuế có được tài liệu quỹ ủy thác, được dùng các ủy thác viên ngoại quốc và/hay các ủy thác viên trong nước như được đề nghị bởi các đề xướng viên hay để dùng các trương mục ngân hàng và công ty ngoại quốc.  Nếu một quỹ ủy thác là một quỹ chính đáng, sự sở hữu của tài sản quỹ ủy thác hoàn toàn biệt lập với sự kiểm soát và lợi ích của quý vị.   
 • Nhiều Quỹ Ủy thác, Hợp doanh hay các Thực thể khác liên quan

Nhiều tầng lớp thực thể trong một sự đầu tư không nhất thiết có nghĩa là có điều gì sai trái – có thể nó có các mục đích doanh thương chính đáng cho mỗi thực thể.  Tuy nhiên, nên cẩn thận về các mưu đồ xử dụng nhiều tầng lớp thực thể không có mục đích doanh thương nào ngoài việc giấu giếm sở hữu chủ thật sự của tài sản và lợi tức.

3 điểm cần nhớ:

 1. Quý vị là người phải chịu trách nhiệm cho nội dung giấy khai thuế của quý vị.
 2. Bất cứ người nào mà hứa quý vị một số tiền hoàn trả lớn hơn mà không biết gì về tình trạng thuế của quý vị, có thể họ tìm cách lừa quý vị.
 3. Quý vị không bao giờ nên ký giấy khai thuế nếu chưa duyệt qua để bảo đảm là giấy đó trung thực và chính xác.

 


Làm Cách Nào để Trình Báo Nghi Ngờ về Hoạt Động Gian Lận Thuế? (How Do You Report Suspected Tax Fraud Activity?)

English

Nếu quý vị …

Thì

Và

… vị nghi ngờ hay biết rõ người hoặc hãng nào đó không tuân hành luật thuế

 • Xin Miễn Trừ hoặc Khấu Trừ Sai Trái
 • Tiền thu nhập không khai báo kể cả từ nguồn bất chính.
 • Làm Giả/Thay Đổi Tài Liệu
 • Không Trả Tiền Thuế
 • Không Khai Lợi Tức
 • Tội Phạm có Tổ Chức
 • Không trả trưóc thuế lợi tức

sử dụng Mẫu Đơn 3949-A

 

THẬN TRỌNG:KHÔNG sử dụng Mẫu Đơn 3949-A để báo cáo vấn đề dưới đây

in ra và gửi:

 • Internal Revenue Service
 • Fresno CA 93888

 

hoặc, yêu cầu gửi mẫu đơn qua thưhoặc gọi Đường Dây Gian Lận Thuế theo số 1-800-829-0433. Chú ý: chúng tôi không nhận báo cáo vi phạm luật thuế qua điện thoại.

 

Quý vị cũng có thể gửi thư đến địa chỉ trên thay vì sử dụng Mẫu Đơn 3949-A. Xin cho biết càng nhiều thông tin càng tốt vì đó là những điểm quan trọng:

 

 1. Họ tên và địa chỉ của người quý vị muốn tố giác
 2. Mã số người đóng thuế (số an sinh xã hội nếu là cá nhân, hoặc mã số hãng sở nếu là doanh thương)
 3. Mô tả ngắn gọn về điều vi phạm muốn tố cáo, đồng thời cũng cho biết quý vị đã làm cách nào để biết được hay lấy được thông tin đó
 4. (Những) năm liên can
 5. Số tiền ước lượng của phần lợi tức chưa khai trình
 6. Họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc ban ngày của quý vị

 

* Quý vị không bị bắt buộc phải cho biết danh tánh, nhưng nếu cho biết thì dễ liên lạc hơn. Danh tánh của quý vị sẽ được giữ kín.

 

… nghi ngờ có người trộm danh tánh và sử dụng SSN của quý vị cho mục đích việc làm hoặc có thể sử dụng SSN của quý vị để khai thuế

Sử dụng Mẫu Đơn 14039*

Điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến, in ra và gửi thư hoặc gửi qua điện sao đến cơ quan phù hợp qua các lựa chọn ở trang 2 của mẫu đơn. Gửi kèm bản sao của ít nhất một tài liệu nêu trong mẫu đơn để xác nhận danh tánh của quý vị. Xem Hướng Dẫn cho Người Nộp Thuế về Trộm Mạo Danh để biết thêm thông tin

 

… nghi ngờ có hành động gian lận hoặc hành động gian lận của người khai thuế dùm hoặc hãng khai thuế

Sử dụng Mẫu Đơn 14157**

**Cũng có thể đòi hỏi Mẫu Đơn 14157-A (xem bên dưới đây)

 

Quý vị có thể điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến, in ra và gửi thư đến địa chỉ của IRS có trên mẫu đơn.

… nghi ngờ người khai thuế dùm nộp tờ khai hoặc thay đổi tờ khai của quý vị mà không được quý vị đồng ý và quý vị muốn thay đổi trương mục của mình

 

 

 

Sử dụng Mẫu Đơn 14157

Mẫu Đơn 14157-A

 

 

Gửi CẢ HAI mẫu đơn (Mẫu Đơn 14157 và Mẫu Đơn 14157-A) đến địa chỉ có trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 14157-A.

… nghi ngờ có khuyến khích lạm dụng thuế hoặc người khuyến khích lạm dụng thuế

 

Sử dụng Mẫu Đơn 14242

Có thể gửi thư hoặc gửi điện sao mẫu đơn đến địa chỉ của IRS hoặc số điện sao có trên mẫu đơn.

… nghi ngờ sự sai trái của tổ chức được miễn thuế hoặc chương trình của nhân viên

 

Sử dụng Mẫu Đơn 13909

Gửi thư đến địa chỉ có trên mẫu đơn.

… có thông tin và muốn xin tiền thưởng

 

Sử dụng Mẫu Đơn 211

Gửi thư đến địa chỉ có trong Hướng Dẫn cho mẫu đơn.

…quý vị nghi ngờ đã nhận thông tin giả mạo IRS

 

Xin cho chúng tôi biết! Xem mạng lưới Phishing của chúng tôi.

 

Page Last Reviewed or Updated: 18-Mar-2015