IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ

English: http://www.irs.gov/publications/p334/index.html

Giới Thiệu
Introduction

Khai Trình và Nộp Thuế Kinh Doanh
Filing and Paying Business Taxes

Các Thời Kỳ và Phương Pháp Kế Toán
Accounting Periods and Methods

Phát Mãi Tài Sản Doanh Thương
Dispositions of Business Property

Tín Dụng cho Thương Mại Tổng Quát
General Business Credit

Lợi Tức Kinh Doanh
Business Income

Cách Tính Giá Tiền Hàng Hóa Đã Bán
How to Figure Cost of Goods Sold

Tính Toán Tổng Lợi Nhuận
Figuring Gross Profit

Doanh Phí
Business Expenses

Tính Lời hoặc Lỗ Thuần
Figuring Net Profit or Loss

Thuế SE (Tư Doanh)
Self-Employment (SE) Tax

Quyền Hạn Người Đóng Thuế
Your Rights as a Taxpayer

Cách Lấy Thêm Thông Tin
How To Get More Information

Page Last Reviewed or Updated: 07-Oct-2015