IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Hai Dạng Tín Thuế Giúp Trang Trải Chi Phí Giáo Dục Đại Học

English

Hiện có hai dạng tín thuế liên bang để giúp quý vị bù đắp chi phí giáo dục đại học cho bản thân hoặc cho người thuộc quyền. Đó là Tín Thuế Cơ Hội Học Tập tại Mỹ và Tín Thuế Học Tập Trọn Đời (Lifetime Learning Credit).

Muốn hội đủ tiêu chuẩn được bất kỳ dạng tín thuế nào trong số đó, quý vị phải trả học phí và lệ phí sau trung học cho bản thân, cho người hôn phối hoặc người thuộc quyền. Phụ huynh hoặc học sinh - chớ không phải cả hai - đều có thể xin tín thuế. Nếu học sinh được khai là người thuộc quyền thì học sinh đó không thể xin tín thuế.

Quý vị chỉ có thể xin một trong những tín thuế đó cho mỗi học sinh vào mỗi thuế khóa. Quý vị không thể xin Tín Thuế Cơ Hội Học Tập tại Mỹ để trả một phần học phí cho con mình rồi tiếp tục xin Tín Thuế Học Tập Trọn Đời đối với chi phí học tập trên $2,000 của em đó.

Tuy nhiên, nếu quý vị trả phí tổn đại học cho ít nhất hai sinh viên trong cùng một năm, thì có thể xin tín thuế cho mỗi sinh viên vào mỗi năm. Quý vị có thể xin Tín Thuế Cơ Hội Học Tập tại Mỹ cho cô con gái đang vào năm thứ hai và Tín Chỉ Học Tập Trọn Đời cho cậu con trai đang vào năm cuối.

Sau đây là một vài sự kiện chánh IRS muốn quý vị biết rõ về những tín thuế giáo dục đáng giá này:

1. Tín Chỉ Cơ Hội Học Tập tại Mỹ

 • Tín thuế có thể lên đến tối đa $2,500 cho mỗi học sinh hội đủ tiêu chuẩn.
 • Dạng này dành cho bốn năm đầu tiên của giáo dục sau trung học.
 • Bốn mươi phần trăm tín thuế thuộc loại khả hoàn trả, nghĩa là quý vị có thể nhận lại đến tối đa $1,000, ngay cả khi không nợ thuế.
 • Học sinh phải đang theo cấp bậc cử nhân hoặc văn bằng tín chỉ khác đã được công nhận.
 • Học sinh phải có mặt trong ít nhất phân nửa thời gian và ít nhất một học kỳ.
 • Phí tổn hội đủ tiêu chuẩn bao gồm học phí và lệ phí, trang bị dụng cụ và tài liệu sách vở liên quan đến môn học.
 • Nói chung sẽ dành toàn bộ tín thuế cho người đóng thuế hội đủ tiêu chuẩn và có lợi tức thấp hơn $80,000, hoặc $160,000 đối với cặp vợ chồng đã kết hôn và khai thuế chung.

2. Tín Thuế Học Tập Trọn Đời

 • Tín thuế có thể lên đến tối đa $2,000 cho mỗi học sinh hội đủ tiêu chuẩn.
 • Dạng này dành cho tất cả các năm thuộc giáo dục sau trung học và những khóa học dùng để luyện tập hoặc tăng cường kỹ năng làm việc.
 • Tín thuế tối đa bị giới hạn ở số tiền thuế quý vị phải trả theo tờ khai.
 • Học sinh không nhất thiết phải theo cấp bậc hoặc văn bằng tín chỉ khác đã được công nhận.
 • Phí tổn hội đủ tiêu chuẩn bao gồm học phí và lệ phí, trang bị dụng cụ và tài liệu sách vở liên quan đến môn học.
 • Nói chung sẽ dành toàn bộ tín thuế cho người đóng thuế hội đủ tiêu chuẩn và có lợi tức thấp hơn $60,000, hoặc $120,000 đối với cặp vợ chồng đã kết hôn và khai thuế chung.

Quý vị không thể xin khấu giảm thuế để trả học phí và lệ phí trong cùng một năm mình xin Tín Thuế Cơ Hội Học Tập tại Mỹ hoặc Tín Thuế Học Tập Trọn Đời. Quý vị phải chọn một trong hai - tín thuế hoặc khấu giảm - và nên suy tính xem điều nào có lợi hơn.

Muốn biết thêm thông tin về những tín thuế này, quý vị nên xem Ấn Phẩm 970 của IRS - Trợ Thuế cho Giáo Dục - hiện có tại IRS.gov, hoặc gọi đường dây đặt lấy các biểu mẫu và ấn phẩm của IRS theo số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013