IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Hiểu Rõ Thông Báo hay Thư của IRS

Vài Nét về Thông Báo (About Your Notice)

Nếu quý vị nhận được thư hay thông báo từ IRS, thì trong đó sẽ giải thích lý do liên lạc và cung cấp hướng dẫn. Nhiều thư và thông báo trong số này có thể giải quyết đơn giản mà không cần phải gọi hay đến văn phòng IRS.

Thông báo quý vị nhận được sẽ đề cập vấn đề đặc biệt về trương mục hay bản khai thuế của quý vị. Thông thường, IRS sẽ gởi thông báo nếu họ thấy quý vị nợ thêm thuế, được trả bồi hoàn lớn hơn, nếu có thắc mắc về bản khai thuế hay cần thêm thông tin.

Xem góc trên bên phải để tìm số thông báo và chọn số thông báo từ một trong những bảng bên trái để biết thêm thông tin về thông báo của quý vị. (Xin lưu ý là không phải mọi thông báo đều có trong danh sách và chỉ có những mẫu được chọn là bằng ngôn ngữ của quý vị). 

Thông Báo (Notices)

 

Số Thông Báo

TiếngViệt (Mẫu)

Diễn giải

    Đề Tài
CP01

n/a

Chúng tôi có nhận thông tin quý vị cung cấp và đã kiểm chứng khẳng định của quý vị về vấn đề mạo danh. Chúng tôi đã đặt chỉ báo mạo danh trên trương mục của quý vị.  
CP01H

n/a

Quý vị có nhận thông báo CP 01H vì chúng tôi chưa giải quyết bản khai thuế của quý vị. IRS đã khóa trương mục của quý vị vì Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội báo cho chúng tôi biết là số An Sinh Xã Hội (Social Security number, hay SSN) của người đóng thuế chánh hay phụ trên bản khai thuế là của người đã qua đời trước năm đóng thuế hiện tại (trước ngày 1 tháng Giêng, 2014 cho bản khai thuế 2014).  
CP02H

n/a

Quý vị nợ số tiền dư phải trả do sửa đổi bản khai thuế thể hiện đã nhận trợ cấp nhận do Bão Katrina, Rita hay Wilma. Số tiền dư phải trả
CP03C

n/a

Quý vị được khấu trừ thuế (gọi là Tín Thuế cho Người Mua Nhà Lần Đầu) cho căn nhà quý vị đã mua. Quý vị cần nộp mẫu báo cáo thay đổi sở hữu đối với căn nhà quý vị đã mua.  
CP04

n/a

Hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị hay người hôn phối của mình phục vụ trong khu vực chiến trận, hoạt động bất ngờ đủ điều kiện, hay đến nơi nguy hiển trong suốt năm đóng thuế nêu trên thông báo của quý vị. Do đó mà quý vị đủ điều kiện được hoãn thuế.  
CP08

08

Quý vị có thể đủ điều kiện được Tín Thuế cho Người Nuôi Con Nhỏ và được nhận thêm tiền. Tín Thuế cho Ngýời Nuôi Con Nhỏ
CP10

10

Chúng tôi có sửa (những) thay đổi trên bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi cho rằng đã tính toán sai. (Những) thay đổi này ảnh hưởng đến tiền đóng thuế ước tính quý vị muốn áp dụng vào tiền thuế cho năm đóng thuế kế tiếp. Đổi sang Trương Mục Tín Thuế Ước Tính
CP10A

n/a

Chúng tôi có sửa (những) thay đổi trên bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi cho rằng có tính toán sai liên quan đến Khấu Trừ Lợi Tức Do Lao Động. (Những) thay đổi này ảnh hưởng đến tiền đóng thuế ước tính quý vị muốn nộp đơn xin cho năm đóng thuế kế tiếp. Đổi sang Trương Mục Tín Thuế Ước Tính
CP11

11

Chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi cho rằng có tính toán sai. Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP11A

n/a

Chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi cho rằng có tính toán sai liên quan đến Khấu Trừ Lợi Tức Do Lao Động. Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP11M

n/a

Chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế của quý vị liên quan đến Làm Công Ăn Lương (Making Work Pay) và Tín Thuế cho Người Hồi Hưu của Chánh Phủ (Government Retiree Credit). Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP12

12

Chúng tôi có sửa đổi để chỉnh sửa tính toán sai trên bản khai thuế của quý vị.  
CP12A

n/a

Chúng tôi có sửa đổi để chỉnh sửa Tín Thuế Lợi Tức Thu Được (Earned Income Credit, hay EIC) xin trên bản khai thuế của quý vị.  
CP12E

n/a

Chúng tôi có sửa đổi để chỉnh sửa tính toán sai trên bản khai thuế của quý vị.  
CP12M

n/a

Chúng tôi có sửa đổi cách tính toán về Làm Công Ăn Lương và/hoặc Tín Thuế cho Người Hồi Hưu của Chánh Phủ trên bản khai thuế của quý vị.  
CP12R

n/a

Chúng tôi có sửa đổi cách tính toán về Tín Thuế Phục Hồi Giảm Bớt (Rebate Recovery Credit) trên bản khai thuế của quý vị.  
CP13

n/a

Chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi cho rằng có tính toán sai. Quý vị không được bồi hoàn hay không nợ bất cứ khoản tiền thêm nào vì những sửa đổi của chúng tôi. Số dư trương mục của quý vị là 0.  
CP13A

n/a

Chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi thấy có lỗi liên quan đến Tín Thuế Lợi Tức Thu Được. Quý vị không được bồi hoàn và cũng không nợ bất cứ khoản tiền thêm nào vì những sửa đổi của chúng tôi. Số dư trương mục của quý vị là 0.  
CP13M

n/a

Chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế của quý vị liên quan đến khấu trừ Làm Công Ăn Lương hay Tín Thuế cho Người Hồi Hưu của Chánh Phủ. Quý vị không được bồi hoàn và cũng không nợ bất cứ khoản tiền thêm nào vì những sửa đổi của chúng tôi. Số dư trương mục của quý vị là 0.  
CP13R

n/a

Chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế của quý vị liên quan đến Tín Thuế Phục Hồi Giảm Bớt. Quý vị không được bồi hoàn và cũng không nợ bất cứ khoản tiền thêm nào vì những sửa đổi của chúng tôi. Số dư trương mục của quý vị là 0.  
CP16

n/a

Chúng tôi gởi thông báo này để báo cho quý vị biết về những sửa đổi trên bản khai thuế ảnh hưởng đến tiền bồi hoàn của quý vị. Chúng tôi có sửa đổi vì chúng tôi cho rằng có tính toán sai. Hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị nợ tiền thuế khác và chúng tôi có chiết tính tất cả hay một phần tiền bồi hoàn của quý vị để thanh toán.  
CP21A

n/a

Chúng tôi có sửa đổi như quý vị yêu cầu cho bản khai thuế cho năm đóng thuế nêu trên thông báo. Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP21B

21B

Chúng tôi có sửa đổi như quý vị yêu cầu cho bản khai thuế cho năm đóng thuế nêu trên thông báo. Quý vị sẽ nhận được bồi hoàn trong vòng 2-3 tuần kể từ ngày thông báo. Bồi hoàn
CP21C

n/a

Chúng tôi có sửa đổi như quý vị yêu cầu cho bản khai thuế cho năm đóng thuế nêu trên thông báo. Quý vị không phải trả tiền bồi hoàn và cũng không nợ bất cứ khoản tiền thêm nào. Kết toán trương mục của quý vị cho mẫu thuế này và năm đóng thuế là 0. Số dư chẵn
CP21E

n/a

Từ kiểm toán gần đây của quý vị, chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế cho năm đóng thuế nêu trên thông báo. Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP21I

n/a

Chúng tôi có sửa đổi bản khai thuế của quý vị cho năm đóng thuế nêu trên thông báo cho thuế Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân (Individual Retirement Arrangement, hay IRA). Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP22A

22A

Chúng tôi có sửa đổi như quý vị yêu cầu cho bản khai thuế cho năm đóng thuế nêu trên thông báo. Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP22E

n/a

Từ kiểm toán gần đây của quý vị, chúng tôi có sửa đổi trên bản khai thuế cho năm đóng thuế nêu trên thông báo. Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP22I

n/a

Chúng tôi có sửa đổi bản khai thuế của quý vị cho năm đóng thuế nêu trên thông báo cho thuế Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân (Individual Retirement Arrangement, hay IRA). Quý vị nợ tiền thuế do những thay đổi này. Số tiền dư phải trả
CP23

n/a

Chúng tôi có sửa đổi bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi thấy có khác biệt giữa số tiền đóng thuế ước tính trên bản khai thuế và số tiền chúng tôi công bố cho trương mục của quý vị. Quý vị phải trả tiền vì những thay đổi này.  
CP24

n/a

Chúng tôi có sửa đổi bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi thấy có khác biệt giữa số tiền đóng thuế ước tính trên bản khai thuế và số tiền chúng tôi công bố cho trương mục của quý vị. Quý vị có thể được tín dụng phần trả lố vì những thay đổi này.  
CP24E

n/a

Chúng tôi có sửa đổi bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi thấy có khác biệt giữa số tiền đóng thuế ước tính trên bản khai thuế và số tiền chúng tôi công bố cho trương mục của quý vị. Quý vị có thể được tín dụng phần trả lố vì những thay đổi này.  
CP25

n/a

Chúng tôi có sửa đổi bản khai thuế của quý vị vì chúng tôi thấy có khác biệt giữa số tiền đóng thuế ước tính trên bản khai thuế và số tiền chúng tôi công bố cho trương mục của quý vị. Quý vị không được bồi hoàn và cũng không nợ bất cứ khoản tiền thêm nào vì những sửa đổi của chúng tôi. Số dư trương mục của quý vị là 0.  
CP31

31

Chi phiếu bồi hoàn của quý vị bị gởi trả lại cho chúng tôi, do đó quý vị cần cập nhật địa chỉ của mình. Bồi hoàn
CP45

45

Chúng tôi không thể áp dụng trả lố cho tiền thuế ước tính như quý vị yêu cầu. Trả lố
CP53

53

Chúng tôi không thể trả tiền bồi hoàn thông qua ký thác trực tiếp, do đó chúng tôi gởi chi phiếu bồi hoàn qua bưu điện. Ký thác trực tiếp
CP71

71

Quý vị nhận thông báo này để nhắc nhở về số tiền quý vị nợ thuế, tiền phạt và tiền lời.  
CP71A

n/a

Quý vị nhận thông báo này để nhắc nhở về số tiền quý vị nợ thuế, tiền phạt và tiền lời.
 
 
CP71C

n/a

Quý vị nhận thông báo này để nhắc nhở về số tiền quý vị nợ thuế, tiền phạt và tiền lời.  
CP71D

n/a

Quý vị nhận thông báo này để nhắc nhở về số tiền quý vị nợ thuế, tiền phạt và tiền lời.  
CP120

120

Quý vị cần gởi cho chúng tôi tài liệu về tình trạng miễn thuế của quý vị. Miễn thuế
CP120A

n/a

Tình trạng miễn thuế của tổ chức quý vị đã bị hủy bỏ vì không nộp bản khai thuế sêri Mẫu 990 trong ba năm liên tiếp.  
CP130

130

Đòi hỏi về việc nộp bản khai thuế có thể đã thay đổi: Quý vị không cần đóng Mức Thuế Tối Thiểu Phải Đóng Thay nữa. Đòi hỏi về việc nộp
CP152

n/a

Chúng tôi đã nhận bản khai thuế của quý vị. Xác nhận đã biên nhận hồi báo
CP153

n/a

Chúng tôi không thể trả tiền bồi hoàn thông qua ký thác trực tiếp, do đó chúng tôi gởi chi phiếu bồi hoàn/tiền trả khấu trừ qua bưu điện. Bồi hoàn
CP166

166

Chúng tôi không thể giải quyết tiền trả hàng tháng của quý vị vì trong trương mục ngân hàng của quý vị không có đủ ngân quỹ. Tiến trình trả tiền
CP178

178

Đòi hỏi về việc nộp bản khai thuế có thể đã thay đổi: Quý vị không còn nợ thuế gián thu nữa. Đòi hỏi về việc nộp.
CP231

n/a

Tiền bồi hoàn hay khấu trừ của quý vị bị gởi trả lại cho chúng tôi nên chúng tôi cần quý vị cập nhật địa chỉ hiện tại. Cần cập nhật địa chỉ
CP259

259

Quý vị chưa nộp bản khai thuế kinh doanh nêu trong thông báo.  
CP259A

n/a

Chúng tôi gởi quý vị thông báo này vì hồ sơ cho thấy quý vị đã nộp Mẫu 990/990-EZ, Return of Organization Exempt From Income Tax (Gởi Trả Tổ Chức Miễn Thuế Lợi Tức), hay Mẫu 990-N (bưu thiếp điện tử).  
CP259B

n/a

Chúng tôi gởi quý vị thông báo này vì quý vị chưa nộp Mẫu 990-PF, Return of Private Foundation (Gởi Trả Tổ Chức Tư) hay Đoạn 4947(a)(1) Nonexempt Charitable Trust Treated as a Private Foundation (Ký Thác Từ Thiện Không Miễn Thuế như là Tổ Chức Tư), mà hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị đã nộp rồi.  
CP259C

n/a

Chúng tôi gởi thông báo này vì quý vị được cho là tổ chức tư và chưa nộp Mẫu 990-PF, Return of Private Foundation (Gởi Trả Tổ Chức Tư) hay Đoạn 4947(a)(1) Nonexempt Charitable Trust Treated as a Private Foundation (Ký Thác Từ Thiện Không Miễn Thuế như là Tổ Chức Tư), mà hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị đã nộp rồi.  
CP259D

n/a

Chúng tôi gởi thông báo này vì quý vị chưa nộp Mẫu 990-T, Exempt Organization Business Income Tax Return (Bản Khai Thuế Lợi Tức Kinh Doanh cho Tổ Chức Được Miễn Thuế), mà hồ sơ của chúng tôi cho thấy là quý vị có thể đã nộp rồi.  
CP259F

n/a

Chúng tôi gởi thông báo này vì quý vị chưa nộp Mẫu 5227, Split-Interest Trust Information Return (Bản Khai Thuế Ký Thác Tách Riêng Tiền Lời), mà hồ sơ của chúng tôi cho thấy là quý vị có thể đã nộp rồi.  
CP259G

n/a

Chúng tôi gởi thông báo này vì quý vị chưa nộp Mẫu 1120-POL, U.S Income Tax Return for Certain Political Organizations (Bản Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ cho Các Tổ Chức Chánh Trị), mà hồ sơ của chúng tôi cho thấy là quý vị có thể đã nộp rồi.  
CP259H

n/a

Chúng tôi gởi thông báo này vì quý vị là tổ chức chánh trị được miễn thuế và chưa nộp Mẫu 990/990-EZ, Return of Organization Exempt From Income Tax (Bản Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ cho Các Tổ Chức Chánh Trị), mà hồ sơ của chúng tôi cho thấy là quý vị có thể đã nộp rồi.  
CP276A

n/a

Chúng tôi chưa nhận được thời biểu nộp thuế đầy đủ của quý vị. Chúng tôi thường tính tiền phạt Ký Thác Thuế Liên Bang (Federal Tax Deposit, hay FTD) khi chưa nhận được thời biểu này. Chúng tôi quyết định không tính tiền phạt lần này. Tiền phạt FTD
CP276B

276B

Chúng tôi chưa nhận số tiền ký thác thuế chính xác. Chúng tôi thường tính tiền phạt Ký Thác Thuế Liên Bang (Federal Tax Deposit, hay FTD) khi chưa nhận được tiền ký thác này. Chúng tôi quyết định không tính tiền phạt lần này. Tiền phạt FTD
CP501

501

Quý vị có số tiền phải trả (tiền quý vị nợ IRS) trên một trong những trương mục thuế của quý vị.  
CP503

503

Chúng tôi chưa nghe tin từ quý vị và quý vị vẫn còn nợ số tiền chưa trả trên một trong những trương mục thuế của quý vị.  
CP504

504

Quý vị còn số tiền chưa trả trên trương mục. Nếu quý vị không trả số tiền này ngay thì IRS sẽ tịch thu (trích thu) tiền bồi hoàn thuế lợi tức tiểu bang của quý vị và dùng số tiền này để trả nợ của quý vị.  
CP504B

504B

Quý vị còn số tiền chưa trả trên trương mục. Nếu quý vị không trả số tiền này ngay thì IRS sẽ tịch thu (trích thu) tài sản hay quyền hạn đối với tài sản của quý vị và dùng số tiền này này để trả nợ của quý vị.  
CP521

521

Thông báo này là để nhắc nhở rằng quý vị còn nợ số tiền theo thỏa thuận trả góp. Xin gởi tiền trả ngay.  
CP523

523

Thông báo này cho quý vị biết rằng chúng tôi định chấm dứt thỏa thuận trả góp và tịch thu (trích thu) tài sản của quý vị. Quý vị đã vi ước thỏa thuận.  

>>Đối với mục đích thông tin, Tiếng Anh là phiên bản dứt khoát: English Version              

Page Last Reviewed or Updated: 06-Aug-2015