IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Làm Việc Tại Gia? Cứu Xét Khấu Trừ Văn Phòng Tại Gia (Phần 1)

English

Dù quý vị là tư doanh hay nhân viên, nếu dùng một phần căn nhà của mình cho kinh doanh thì quý vị có thể được khấu trừ văn phòng tại gia. Dưới đây là sáu điều IRS muốn quý vị biết rõ về khấu trừ Văn Phòng Tại Gia

1. Thông thường, để xin khấu trừ kinh doanh cho tư gia, quý vị phải  xử dụng  riêng  một phần căn nhà   và  thường xuyên:

  • làm nơi kinh doanh chánh, hoặc
  • làm nơi gặp hay làm việc với bệnh nhân, thân chủ hay khách hàng trong tiến trình kinh doanh thông thường, hoặc
  • có liên quan đến việc mua bán hay kinh doanh ở nơi có một phần căn nhà của quý vị là cấu trúc riêng lẻ không dính với căn nhà.

2. Đối với việc xử dụng nhà  riêng để chứa đồ, cho thuê mướn, hay làm cơ sở chăm sóc chỉ  ban ngày ma` thôi, quý vị cần phải dùng thường xuyên.

3. Thông thường, số tiền có thể khấu trừ tùy theo phần trăm căn nhà dùng cho kinh doanh. Khấu trừ cho các chi phí sẽ bị giới hạn nếu tổng số lợi tức từ kinh doanh ít hơn tổng chi phí kinh doanh của quý vị.

4. Có những quy tắc đặc biệt cho người chăm sóc ban ngày đủ điều kiện và những người chứa hàng tồn kho hay mẫu sản phẩm.

5. Nếu quý vị tư doanh, thì dùng Mẫu 8829, Expenses for Business Use of Your Home (Chi Phí  Xử Dụng Nhà Để Kinh Doanh) để tính khấu trừ văn phòng tại gia và báo cáo những khấu trừ này trên dòng 30 của Mẫu 1040 Danh Mục C, Profit or Loss From Business (Lời hay Lỗ từ Kinh Doanh).

6. Nếu quý vị là nhân viên, sẽ có những quy tắc khác để xin khấu trừ văn phòng tại gia. Thí dụ, sử dụng kinh doanh thường xuyên và dùng riêng phải tiện lợi cho hãng làm.

Muốn biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 587 của IRS, Business Use of Your Home (Xử Dụng Nhà Để Kinh Doanh), có tại IRS.gov hoặc bằng cách gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013