IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Lợi Tức Chịu Thuế hay Không Chịu Thuế?

English 

Nói chung, hầu hết lợi tức quý vị nhận vào đều bị xem là chịu thuế, nhưng có những hoàn cảnh chỉ đánh thuế một phần hoặc hoàn toàn không thu thuế trên một số dạng lợi tức nhất định.

Ðể giúp người đóng thuế hiểu rõ khác biệt giữa lợi tức chịu thuế và không chịu thuế, Sở Thuế Vụ có nhiều thí dụ phổ thông sau đây về những hạng mục không thuộc loại lợi tức chịu thuế:

 •  Bồi Hoàn Chi Phí Nhận Con Nuôi - đối với phí tổn hội đủ tiêu chuẩn
 • Tiền cấp dưỡng các con
 • Quà tặng, di sản và của thừa kế
 • Tiền bồi thường tai nạn lao động
 • Chi phí ăn ở tùy theo chu cấp của hãng sở
 • Ðền Bù Thiệt Hại - đối với thương tích hoặc bệnh tật thể chất
 • Phúc lợi
 • Giảm Giá Khi Trả Tiền Mặt - từ đại lý hay nhà sản xuất

Một vài dạng lợi tức có thể phải nộp thuế trong một số hoàn cảnh, nhưng lại không chịu thuế trong những trường hợp khác. Thí dụ về các hạng mục có thể được xếp vào loại lợi tức chịu thuế, hoặc có thể không:

 • Bảo Hiểm Nhân Thọ: Nếu quý vị giải ước hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để lấy tiền mặt, thì phải ghi vào lợi tức bất cứ món tiền nào vượt hơn trị giá của hợp đồng này. Số tiền bảo hiểm nhân thọ trao cho quý vị khi người được bảo hiểm qua đời sẽ không chịu thuế, trừ khi quý vị trả tiền để sang lại hợp đồng.
 • Học Bổng Sinh Viên hoặc Nghiên Cứu Sinh: Nếu quý vị đang học để lấy bằng cấp, thì có thể trừ số tiền được nhận dưới dạng học bổng hợp chuẩn cho sinh viên hoặc nghiên cứu sinh. Khoản chi trả tiền ăn ở không hội đủ tiêu chuẩn này.
 • Lợi Tức Không Là Tiền Mặt: Lợi tức chịu thuế có thể ở dạng không phải là tiền mặt. Một thí dụ về điều này là đổi chác, nghĩa là trao đổi tài sản hay dịch vụ. Toàn bộ giá trị thị trường hợp lý của hàng hóa và dịch vụ trao đổi sẽ bị đánh thuế, và phải ghi dưới dạng lợi tức trên Mẫu 1040 của cả hai bên.

Mọi hạng mục khác - kể cả dạng thu nhập như lương bổng, công xá, tiền tip và trợ cấp thất nghiệp - đều phải nộp thuế, và phải được tính chung vào lợi tức, trừ khi luật pháp đặc biệt loại trừ.

Các thí dụ này không bao gồm mọi trường hợp khả dĩ. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 525 (Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế), và có thể lấy tài liệu này tại IRS.gov, hoặc gọi IRS theo số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013