IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Lo Liệu Chi Trả

English

April 15, 2015 Filing Icon Để khỏi vướng thêm tiền phạt và tiền lời, quý vị phải trả đủ những gì còn nợ trước ngày đáo hạn, ngay cả khi quý vị đã xin thêm thời giờ đệ nộp.

Picture of monitor

Trả Trực Tiếp từ Trương Mục Ngân Hàng Của Quý Vị

Nếu quý vị là cá nhân đóng thuế thì IRS Direct Pay (tiếng Anh) cung cấp một phương pháp trả tiền rất an toàn và không bị thu phí.

Direct Pay button

Picture of creditcards

Chi Trả bằng Thẻ Ghi Nợ hay Thẻ Tín Dụng

Chọn biện pháp thu tiền đã được phê duyệt để trả thuế theo cách an toàn (trực tuyến hoặc qua điện thoại).

Nộp Thuế bằng Thẻ Ghi Nợ hay Thẻ Tín Dụng
Pay by credit card button

Những Tùy Chọn Chi Trả Khác

Không Thể Trả Thuế Cùng Một Lúc?


Kiểm Tra Tiền Thuế Còn Nợ (Check Your Balance Due)

Quý vị cần xem thông báo nhận được để biết số tiền đáo hạn mới nhất hoặc lấy sẵn thông báo rồi gọi cho dịch vụ của chúng tôi qua số tự động miễn phí về số tiền phải nộp hiện tại. Nếu quý vị không nhận được thông báo thì có thể gọi số 1-800-829-1040 để biết số tiền phải nộp hiện tại.  Quý vị có thể sử dụng công cụ Lấy Bản Ghi của chúng tôi để xin Bản Sao Ghi Trương Mục Thuế  nếu quý vị cần kiểm chứng là số tiền mình đã trả được tính vào trương mục thuế. Lưu ý: Bản ghi không cho biết số tiền cần phải trả hết nợ là bao nhiêu.

Làm thế nào để tôi ngăn ngừa việc thiếu tiền thuế trong tương lai (Prevent Future Tax Liabilities)

Quý vị có thể giảm hoặc ngay cả loại bỏ số tiền kết toán sau khi nộp đơn, bằng cách điều chỉnh số tiền tạm giữ hoặc trả số tiền phỏng định.

Máy Tính Số Tiền IRS Tạm Giữ có thể giúp quý vị điều chỉnh số tiền tạm giữ từ tiền lương bởi chủ hãng, nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ số tiền kết toán.  

Thuế phỏng đoán là phương pháp dùng để trả thuế trên lợi tức không bị tạm giữ.  (Tìm hiểu thêm về thuế ước tính qua đoạn video này this video)

 


 

Page Last Reviewed or Updated: 25-Sep-2015