IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Lo Liệu Chi Trả (Make a Payment)

English

Hiện tại nên trang trải theo cách nào? (How do I pay now?)

Nên dùng cách an toàn và tiện lợi là chi trả theo dạng điện tử, hoặc gởi số tiền này. Và trang trải qua:

Nếu không thể trang trải ngay hiện tại thì sao? (What if I can't pay now?)

Nên tìm hiểu về các chương trình IRS có mục đích giúp quý vị hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mà không gây thêm khốn khó:

  • Online Payment Agreement (Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến)
    Áp dụng để trả thuế của quý vị theo thời gian.
  • Đề Nghị Thỏa Hiệp
    Giúp dàn xếp chi trả ít hơn số tiền thật sự nợ, nếu quý vị đáp ứng những đòi hỏi nghiêm ngặt.

Nếu không chi trả thì sao? (What if I don't pay?)

Trên phương diện pháp lý, IRS cần phải thực hiện một số bước để truy thu món tiền quý vị còn nợ

  • Có thể dùng tiền hoàn thuế để bù trừ các khoản quý vị phải trả.
  • Có thể vận dụng quyền siết nợ (khi không nộp thuế liên bang) đối với tài sản của quý vị.
  • Có thể tịch thu lương bổng/tài khoản của quý vị theo lệnh tịch biên do thiếu thuế.

  • Có thể tống đạt lệnh triệu tập quý vị để lấy thông tin.

Nên xem qua Tiến Trình Truy Thu của IRS để biết rõ về những hành động này và về quyền hạn của quý vị.

Làm thế nào để tôi ngăn ngừa việc thiếu tiền thuế trong tương lai?

Quý vị có thể giảm hoặc ngay cả loại bỏ số tiền kết toán sau khi nộp đơn, bằng cách điều chỉnh số tiền tạm giữ hoặc trả số tiền phỏng định.

Máy Tính Số Tiền IRS Tạm Giữ có thể giúp quý vị điều chỉnh số tiền tạm giữ từ tiền lương bởi chủ hãng, nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ số tiền kết toán.

Thuế phỏng đoán là phương pháp dùng để trả thuế trên lợi tức không bị tạm giữ.

Nếu tôi không trả tiền thì sao?

Chúng tôi có thể thực hiện một vài hành động để thu thuế chưa trả.

 

Page Last Reviewed or Updated: 02-Mar-2015