IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Lo Liệu Chi Trả

English

Picture of monitor

Trả Trực Tiếp từ Trương Mục Ngân Hàng Của Quý Vị

Nếu quý vị là cá nhân đóng thuế thì IRS Direct Pay cung cấp một phương pháp trả tiền rất an toàn và không bị thu phí.

 
Direct Pay button

 

Picture of creditcards

Chi Trả bằng Thẻ Ghi Nợ hay Thẻ Tín Dụng

Chọn biện pháp thu tiền đã được phê duyệt để trả thuế theo cách an toàn (trực tuyến hoặc qua điện thoại).

 
Pay by credit card button

 

Những Tùy Chọn Chi Trả Khác

Không Thể Trả Thuế Cùng Một Lúc?


Kiểm Tra Tiền Thuế Còn Nợ (Check Your Balance Due)

Hãy tham khảo mọi thông báo mình đã nhận được để biết khoản nợ thuế mới nhất, hoặc gọi điện thoại tự động miễn phí của chúng tôi theo số 1-800-829-1040 để biết số tiền cần phải  trả hết nợ trong niên thuế đã nêu. Quý vị có thể sử dụng công cụ Lấy Bản Ghi của chúng tôi để xin Bản Sao Ghi Trương Mục Thuế  nếu quý vị cần kiểm chứng là số tiền mình đã trả được tính vào trương mục thuế. Lưu ý: Bản ghi không cho biết số tiền cần phải trả hết nợ là bao nhiêu.

Làm thế nào để tôi ngăn ngừa việc thiếu tiền thuế trong tương lai? (Prevent Future Tax Liabilities)

Quý vị có thể giảm hoặc ngay cả loại bỏ số tiền kết toán sau khi nộp đơn, bằng cách điều chỉnh số tiền tạm giữ hoặc trả số tiền phỏng định.

Máy Tính Số Tiền IRS Tạm Giữ có thể giúp quý vị điều chỉnh số tiền tạm giữ từ tiền lương bởi chủ hãng, nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ số tiền kết toán.

 


 

Page Last Reviewed or Updated: 23-Mar-2015