IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Mười Ðiều Lợi Thuế cho Phụ Huynh

English

Quý vị có biết là các con có thể giúp mình hội đủ tiêu chuẩn được một vài khoản lợi thuế hay không? Sau đây là 10 điều lợi thuế IRS muốn các bậc cha mẹ nhớ rõ khi khai thuế trong năm nay.

1. Người Thuộc Quyền: Trong đa số trường hợp, trẻ em có thể được khai là người thuộc quyền vào năm mới sanh ra đời. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 501 của IRS: Miễn Trừ, Khấu Giảm Chuẩn, và Thông Tin  Nộp Thuế.

2. Tín Thuế Trẻ Em: Quý vị có thể ghi tín thuế (credit) này trên tờ khai thuế của mình cho mỗi đứa con dưới 17 tuổi. Nếu quý vị chưa được hưởng toàn bộ số tiền Tín Thuế Trẻ Em, thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được Tín Thuế Trẻ Em Phụ Trội (Additional Child Tax Credit). Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 972 của IRS, Tín Thuế Trẻ Em.

3. Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Thuộc Quyền: Quý vị có thể xin tín thuế này nếu đang trả tiền cho người khác săn sóc con mình dưới 13 tuổi để có thể đi làm hoặc tìm việc. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 503 của IRS, Phí Tổn Chăm Sóc Trẻ Em và Người Thuộc Quyền.

4. EITC (Earned Income Tax Credit, hay Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng): EITC là quyền lợi cho một số người đang đi làm và có lợi tức - từ lương bổng, nhờ tư doanh hoặc làm nông. EITC hạ giảm số tiền thuế phải nộp, và cũng có thể mang lại tiền hoàn thuế cho quý vị. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 596 của IRS, Tín Thuế Lợi Tức Do Làm Việc.

5. Tín Thuế Nhận Con Nuôi Chánh Thức: Quý vị có thể xin tín thuế cho những phí tổn hợp lệ đã trả để lo giấy tờ nhận trẻ em hợp pháp làm con nuôi. Người đóng thuế nào xin tín thuế nhận con nuôi chánh thức đều phải khai thuế trên giấy, vì phải đính kèm tài liệu liên quan đến vấn đề nhận con nuôi. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem phần chỉ dẫn cho Mẫu 8839 của IRS, Phí Tổn Nhận Con Nuôi Chánh Thức Hợp Chuẩn.

6. Trẻ Em Có Lợi Tức Do Làm Việc: Nếu con của quý vị có lợi tức từ việc làm thì có thể phải khai thuế. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 501 của IRS.

7. Trẻ Em Có Lợi Tức Ðầu Tư: Trong một số hoàn cảnh nhất định, lợi tức đầu tư của trẻ con cũng bị đánh thuế với phân suất y như ở cha mẹ các em. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 929 của IRS, Quy Tắc Tính Thuế cho Trẻ Em và Người Thuộc Quyền.

8. Tín Thuế Giáo Dục Ðại Học: Tín thuế giáo dục có thể bù đắp chi phí đi học. Tín Thuế Cơ Hội Học Tập Mỹ (American Opportunity Credit) và Tín Thuế Học Tập Trọn Ðời (Lifetime Learning Credit) là dạng tín thuế giáo dục có mục đích hạ giảm thuế lợi tức liên bang, và không giống với khấu giảm - vốn sẽ hạ thấp lợi tức chịu thuế. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 970 của IRS, Trợ Thuế cho Giáo Dục.

9. Tiền Lời trên Khoản Vay Ði Học: Quý vị có thể khấu trừ phần tiền lời đã trả cho khoản vay đi học hội đủ tiêu chuẩn. Số tiền này được ghi dưới dạng điều chỉnh lợi tức để khỏi phải liệt kê cụ thể các khoản khấu giảm. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 970 của IRS.

10. Khấu giảm bảo hiểm sức khỏe tư doanh: Nếu quý vị tự làm chủ và tự trả tiền bảo hiểm sức khỏe, thì có thể khấu trừ bất cứ bảo phí nào đã trang trải cho bảo hiểm sau ngày 1 tháng giêng 2011, cho bất kỳ đứa con nào dưới 27 tuổi vào cuối năm 2011, ngay cả khi em này không phải là người thuộc quyền của quý vị. Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem tại mạng lưới IRS.

Có thể lấy các biểu mẫu và ấn phẩm về những chủ đề này tại IRS.gov, hoặc bằng cách gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013