IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Mười Điều Cần Biết Về Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ và Người phụ thuộc

English

Nếu quý vị trả tiền thuê người chăm sóc con, người hôn phối, hay người phụ thuộc trong năm qua thì có thể xin Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ và Người phụ thuộc trên bản khai thuế lợi tức liên bang. Dưới đây là 10 điều IRS muốn quý vị biết về việc xin khấu trừ chi phí chăm sóc trẻ và người phụ thuộc.

1. Chăm sóc  dành cho một hay nhiều người đủ điều kiện. Người đủ điều kiện là trẻ thuộc quyền chăm sóc 12 tuổi hay nhỏ hơn  . Ngoài ra, người hôn phối và một số người khác không có khả năng tự chăm sóc bản thân về mặt thể xác hay tâm thần cũng có thể là người đủ điều kiện. Quý vị phải nêu danh tánh từng người đủ điều kiện trên bản khai thuế của mình.

2. Phải cung cấp chăm sóc để  cho quý vị – và người hôn phối  nếu quý vị kết hôn và khai thuế’ chung – có  thể đi làm hay tìm việc làm.

3. Quý vị – và người hôn phối nếu khai thuế chung – phải có lợi tức do lao động từ lương bổng, tiền lương, tiền típ, tiền lương nhân viên phải chịu thuế khác hoặc lợi tức thực sự từ việc tư doanh. Một người hôn phối sẽ được coi là có lợi tức do lao động nếu họ là sinh viên toàn nhiệm hoặc bản thân không thể tự chăm sóc về thể xác  lẫn  tâm thần.

4. Số tiền chăm sóc không thể  trả cho  người hôn phối, cha mẹ của người đủ điều kiện,  người phụ thuộc ma` quý  vị  ghi  trên bản khai thuế, hay  la` con chưa đến 19 tuổi trở lên vào cuối năm ngay cả khi  đứa con  không phải là người phụ thuộc của quý vị. Quý vị phải nêu danh tánh của những người chăm sóc trên bản khai thuế của mình.

5. Tình trạng khai thuế phải là diện độc thân,  kết hôn và khai thuế chung, chủ hộ hay góa bụa với một đứa  trẻ thuộc quyền.

6. Người đủ điều kiện phải sống cùng với quý vị trong hơn nửa năm 2011. Có ngoại lệ cho người đủ điều kiện vừa sinh ra hay qua đời, hoặc con của cha mẹ ly dị hay ly thân. Xem Ấn Phẩm 503, Child and Dependent Care Expenses (Chi Phí Chăm Sóc Trẻ và Người phụ thuộc).

7. Khấu trừ  có thể  đến 35 phần trăm chi phí đủ điều kiện, tùy theo tống số lợi tức đã được điều chỉnh của quý vị.

8. Trong năm 2011, quý vị có thể dùng đến $3,000 chi phí đã trả trong một năm cho một người đủ điều kiện hay $6,000 cho hai hay nhiều người đủ điều kiện để tính phần tín thuế.

9. Chi phí đủ điều kiện phải được giảm theo số tiền của bất cứ quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc nào do hãng làm cung cấp mà quý vị khấu giảm hay trừ khỏi lợi tức của mình.

10. Nếu trả tiền cho người đến nhà chăm sóc người phụ thuộc hoặc người hôn phối của mình thì quý vị có thể là chủ gia đình, phải khấu lưu và đóng tiền An Sinh Xã Hội và thuế Medicare và đóng thuế thất nghiệp liên bang. Xem Ấn Phẩm 926, Household Employer's Tax Guide (Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Gia Đình).

Muốn biết thêm thông tin về Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ và Người phụ thuộc, xem Ấn Phẩm 503, Child and Dependent Care Expenses (Chi Phí Chăm Sóc Trẻ và Người phụ thuộc). Quý vị có thể tải miễn phí những ấn phẩm này từ IRS.gov hoặc đặt lấy bằng cách gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013