IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Mười Sự Kiện Quan Trọng về Tiền Lời và Tiền Lỗ

English

Quý vị có biết hầu hết mọi vật mình sở hữu và sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc đầu tư đều là tài sản vốn hay không? Tài sản vốn bao gồm căn nhà, đồ nội thất của gia hộ, cổ phiếu và trái khoán có trong trương mục cá nhân. Khi bán tài sản vốn thì phần chênh lệch giữa món tiền đã trang trải cho tài sản và số tiền bán ra sẽ là khoản lời hoặc lỗ vốn.

Sau đây là mười sự kiện từ IRS về lời và lỗ, và ảnh hưởng của điều đó lên tờ khai thuế lợi tức liên bang.

1. Hầu hết mọi vật quý vị sở hữu và dùng vào mục đích cá nhân, để hưởng thụ hoặc đầu tư đều là tài sản vốn.

2. Khi quý vị bán tài sản vốn thì phần chênh lệch giữa số tiền bán ra và giá trị căn bản - thường là món tiền đã trang trải cho tài sản - sẽ là khoản lời hoặc lỗ vốn.

3. Quý vị phải trình báo mọi khoản lời vốn.

4. Quý vị chỉ có thể khấu trừ khoản lỗ vốn trên tài sản đầu tư chớ không phải trên tài sản dùng vào mục đích riêng.

5. Tiền lời và lỗ vốn được xếp loại dài hạn hoặc ngắn hạn, tùy vào thời gian quý vị lưu giữ tài sản trước khi bán đi. Nếu lưu giữ lâu hơn một năm thì đó là lời hay lỗ vốn dài hạn. Nếu lưu giữ trong vòng một năm hoặc ít hơn thì đó là lời hay lỗ vốn ngắn hạn.

6. Nếu số tiền lời dài hạn vượt quá khoản lỗ dài hạn thì quý vị có tiền lời vốn thuần, miễn là món lời vốn thuần dài hạn vẫn lớn hơn khoản lỗ vốn thuần ngắn hạn, nếu có.

7. Nói chung phân suất thuế áp dụng cho tiền lời vốn thuần sẽ thấp hơn phân suất thuế áp dụng cho lợi tức khác. Trong năm 2011, phân suất lớn nhất trên tiền lời vốn đối với đa số mọi người là 15%. Đối với người có lợi tức thấp hơn, phân suất có thể là 0% trên một phần hoặc toàn bộ tiền lời vốn thuần. Những dạng tiền lời vốn thuần đặc biệt có thể bị đánh thuế 25% hay 28%.

8. Nếu món lỗ vốn lớn hơn số tiền lời vốn thì có thể khấu giảm phần chênh lệch này trên tờ khai thuế, và cũng có thể dùng để hạ thấp khoản lợi tức khác - chẳng hạn như lương bổng - đến giới hạn tối đa hàng năm $3,000, hoặc $1,500 nếu quý vị đã kết hôn nhưng khai thuế riêng.

9. Nếu tổng số tiền lỗ vốn thuần lớn hơn giới hạn khấu giảm hàng năm thì có thể chuyển phần chưa tính qua năm sau, và xem như quý vị có khấu giảm mới trong năm đó.

10. Tiền lời và lỗ vốn được trình báo trên Danh Mục D (Lời và Lỗ Vốn) rồi sau đó ghi vào dòng 13 của Mẫu 1040.

Muốn biết thêm thông tin về vấn đề trình báo tiền lời và lỗ vốn thì nên xem hướng dẫn cho Danh Mục D, Ấn Phẩm 550 (Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư) hoặc Ấn Phẩm 17 (Thuế Lợi Tức Liên Bang). Tất cả các biểu mẫu và ấn phẩm đều có tại IRS.gov, hoặc có thể lấy nếu gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013