IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Mười Sự Kiện về Chương Trình Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế của IRS

English

Người đóng thuế nào tìm nơi trợ giúp khai thuế lợi tức miễn phí thì có thể hội đủ tiêu chuẩn theo chương trình thiện nguyện điền tờ khai thuế (dựa trên cộng đồng) do IRS bảo trợ.

Sau đây là 10 điều quan trọng nhất IRS muốn quý vị biết rõ về các chương trình thiện nguyện này.

1. IRS bảo trợ cả chương trình VITA (Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức) lẫn chương trình TCE (Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên).

2. Chương Trình Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức của IRS sẽ giúp đỡ thuế vụ miễn phí cho người có lợi tức ít hơn $50,000. Đa số địa điểm đều có phương thức đệ nộp miễn phí theo dạng điện tử.

3. Chương Trình Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên sẽ giúp đỡ thuế vụ miễn phí cho người đóng thuế nào đã 60 tuổi trở lên.

4. IRS huấn luyện các thiện nguyện viên cộng đồng để họ giúp những người đóng thuế hội đủ tiêu chuẩn dễ xin vài dạng tín thuế đặc biệt, chẳng hạn như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động, Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế cho Người Cao Niên.

5. Nhiều địa điểm thiện nguyện cũng có chuyên gia ngôn ngữ để trợ giúp những người có khả năng tiếng Anh còn hạn chế.

6. Sẽ mở cửa trên 12,000 địa điểm giúp khai thuế miễn phí trên toàn quốc trong năm nay nhờ vào nỗ lực không ngừng của IRS trong việc mở rộng hợp tác với các tổ chức bất vụ lợi và tổ chức cộng đồng chuyên thực hiện những dịch vụ khai thuế hết sức thiết yếu này.

7. Là một phần của chương trình TCE, AARP có chương trình khai thuế miễn phí Tax-Aide tại hơn 6,000 địa điểm trên toàn quốc trong mùa khai thuế. Các thiện nguyện viên Tax-Aide của AARP - họ đã được huấn luyện và có giấy chứng nhận - sẽ trợ giúp người đóng thuế nào có mức lợi tức từ thấp tới trung bình, và đặc biệt chú ý đến người ở tuổi 60 hay lớn hơn.

8. Quân đội cũng hợp tác với IRS để trợ giúp khai thuế miễn phí cho quân nhân và gia đình họ. Hội Đồng Thuế Vụ Quân Lực Hoa Kỳ (Armed Forces Tax Council) gồm có nhiều điều phối viên chương trình thuế vụ cho Lục Quân, Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến và Lực Lượng Tuần Duyên. Các thiện nguyện viên đều được huấn luyện và trang bị đủ để giải quyết những vấn đề thuế má cụ thể trong quân đội, chẳng hạn như quyền lợi về thuế khi đang ở trong vùng chiến sự.

9. Địa điểm và giờ giấc hoạt động thường được loan báo qua các đường dây thông tin thường trực của thành phố, và qua tổ chức cộng đồng tại địa phương.

10. Cũng có thể biết thông tin về địa điểm VITA địa phương tại IRS.gov, hoặc bằng cách gọi IRS theo số miễn phí 1-800-906-9887. Muốn tìm địa điểm Tax-Aide gần nhất thì nên gọi 1-888-227-7669 (888-AARPNOW) hoặc đến www.aarp.org.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013