IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Mười Thông Tin về Miễn Nợ Vay Mua Nhà

English

Nếu là gia chủ được miễn nợ vay mua nhà một phần hay toàn bộ trong năm trả thuế từ 2007 đến 2012, thì quý vị có thể xin giảm thuế đặc biệt và không tính số nợ được miễn trong lợi tức của mình.
Dưới đây là 10 thông tin IRS cần quý vị biết rõ về Miễn Nợ Vay Mua Nhà.

   1.  Thông thường, miễn nợ sẽ dẫn đến lợi tức chịu thuế. Tuy nhiên, theo Đạo Luật Giảm Nợ Vay Mua Nhà 2007, quý vị có thể trừ ra đến $2 triệu tiền nợ được miễn trên nơi cư ngụ chánh của mình.

   2.  Giới hạn là $1 triệu cho người đã kết hôn khai thuế riêng.

   3.  Quý vị có thể không tính khoản nợ giảm thông qua tái sắp xếp tiền vay mua nhà, cũng như nợ vay mua được miễn khi bị tịch biên.

   4.  Muốn đủ điều kiện, phải dùng nợ để mua, xây hay sửa chữa thực sự nơi cư ngụ chánh của quý vị và bảo đảm bằng chính nơi cư ngụ đó.

   5.  Số tiền nợ vay lại dùng cho mục đích sửa chữa thực sự nơi cư ngự chánh cũng đủ điều kiện được trừ ra.

   6.  Số tiền thu được từ nợ vay lại dùng cho mục đích khác – thí dụ, để trả nợ thẻ tín dụng – sẽ không đủ điều kiện được trừ ra.

   7.   Nếu quý vị đủ điều kiện, xin trừ triền đặc biệt bằng cách điền vào Mẫu 982, Giảm Thuế Do Trả Hết Nợ, và đính kèm mẫu này vào bản khai thuế lợi tức liên bang cho năm đóng thuế miễn khoản nợ đủ điều kiện.

   8.  Miễn nợ trên căn nhà thứ hai, nhà thuê mướn, sản nghiệp, thẻ tín dụng hay tiền vay mua xe không đủ điều kiện được giảm thuế. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, có thể áp dụng điều khoản giảm thuế khác – như vỡ nợ. Mẫu 982 của IRS có thêm chi tiết về những điều khoản này.

   9. Nếu khoản nợ của quý vị được giảm hay xóa thì thông thường quý vị sẽ nhận được bản báo cáo cuối năm của tài chủ, Mẫu 1099-C, Hủy Nợ. Theo luật, mẫu này phải cho thấy số tiền nợ được miễn và giá thị trường của bất cứ tài sản nào bị tịch biên.

   10.  Xem kỹ Mẫu 1099-C. Báo cho tài chủ biết ngay nếu có bất cứ thông tin nào không đúng. Quý vị nên chú ý đến số tiền nợ được miễn ở Ô 2 và giá trị ghi cho nhà quý vị ở Ô 7.

Muốn biết thêm thông tin về Đạo Luật Giảm Nợ Vay Mua Nhà 2007, viếng thăm IRS.gov. Nguồn tài nguyên tin cậy là Ấn Phẩm 4681 của IRS, Canceled Debts, Foreclosures, Repossessions and Adandonments (Hủy Nợ, Tịch Biên, Tái Sở Hữu và Từ Bỏ).

Quý vị cũng có thể dùng Trợ Giúp Thuế Tương Hoạt trên mạng lưới của IRS để xem biết hủy nợ có phải chịu thuế hay không. Công cụ ITA là tài nguyên về luật thuế vụ nêu một số thắc mắc và đưa ra giải đáp cho quý vị về các thắc mắc về luật thuế vụ

Người đóng thuế có thể lấy bản sao các ấn phẩm và mẫu của IRS bằng cách tải về từ IRS.gov hay gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013