IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Năm Ðiều Hướng Dẫn trong trường hợp Quý Vị Ðổi Họ Tên do Kết Hôn hoặc Ly Hôn

English

Nếu quý vị thay đổi họ tên do lần kết hôn hay ly hôn trong thời gian gần đây, thì nên thực hiện các bước cần thiết để chắc chắn là họ tên trên tờ khai thuế phù hợp với những gì đã đăng bạ tại SSA (Social Security Administration, hay Cơ Quan An Sinh Xã Hội). Nếu họ tên ghi trên tờ khai thuế không giống với những gì có trong hồ sơ của SSA thì sẽ gây ra vấn đề rắc rối khi thụ lý tờ khai, và có thể sẽ bị chậm hoàn tiền.
Sau đây là năm điều hướng dẫn của IRS dành cho người đóng thuế nào đã kết hôn hoặc ly hôn trong thời gian gần đây và đã thay đổi họ tên.

1. Nếu quý vị theo họ của người hôn phối, hoặc nếu cả hai người hôn phối ghép nối họ lại với nhau (dùng họ kép), thì sẽ gặp rắc rối nếu quý vị không báo cho SSA biết. Khi các cặp mới cưới khai thuế theo tên họ mới thì máy điện toán của IRS không thể so khớp với SSN (Social Security Number, hay Số An Sinh Xã Hội).

2. Nếu quý vị đã ly hôn trong thời gian gần đây và đổi trở lại họ tên trước đó, thì cũng cần phải báo cho SSA biết về thay đổi này.

3. Thông báo cho SSA biết thay đổi họ tên là điều dễ dàng; chỉ cần đệ nộp Mẫu SS-5 (Ðơn Xin Lấy Thẻ An Sinh Xã Hội) lên văn phòng SSA tại địa phương và xuất trình văn tự đã cấp trong thời gian gần đây để làm bằng chứng về việc thay đổi họ tên hợp pháp.

4. Có mẫu SS-5 tại mạng lưới SSA, SSA 웹사이트, và cũng có thể lấy nếu gọi 800-772-1213 hoặc đến văn phòng địa phương. Thẻ mới sẽ có số giống y như thẻ trước đó, nhưng ghi họ tên mới của quý vị.

5. Nếu quý vị nhận nuôi con riêng của người hôn phối sau khi kết hôn, thì cần chắc là các em này đều có SSN. Người đóng thuế phải nêu rõ SSN của mỗi người thuộc quyền được ghi trên tờ khai thuế. Ðối với con nuôi chánh thức chưa có SSN, phụ huynh có thể đệ đơn xin ATIN (Adoption Taxpayer Identification Number, hay Mã Số Thuế Nhận Con Nuôi) bằng cách điền và nộp Mẫu W-7A (Ðơn Xin Mã Số Thuế cho Trường Hợp Chờ Nhận Con Nuôi tại Hoa Kỳ) lên IRS. ATIN là số tạm dùng thay cho SSN trên tờ khai thuế. Có thể lấy Mẫu W-7A trên mạng lưới IRS, tại IRS.gov, hoặc bằng cách gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013