IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Năm Sự Kiện về Ấn Phẩm 17 của IRS

English

Bắt đầu từ “Thông Tin Mới cho năm 2011” (What’s New for 2011), Ấn Phẩm 17 của IRS (Thuế Lợi Tức Liên Bang) sẽ dẫn dắt đi từng bước qua mỗi phần trong tờ khai thuế lợi tức liên bang của riêng quý vị. Tài liệu toàn diện này trình bày luật thuế  một cách rõ ràng hơn để quý vị dễ hiểu về thuế má và chỉ nộp đúng mức phải trả chớ không nhiều hơn.

Sau đây là năm điều quan trọng nhất IRS muốn quý vị biết rõ về Ấn Phẩm 17.

1. Ấn Phẩm 17 - Thuế Lợi Tức Liên Bang - được có trên mạng lưới IRS, IRS.gov, và có rất nhiều thông tin cho những cá nhân đóng thuế.

2. Phiên bản trực tuyến của Ấn Phẩm 17 có nhiều đường nối điện tử để quý vị dễ tìm câu trả lời. Ấn Phẩm 17 năm 2011 ở cả hai dạng - PDF trực tuyến và có thể tải xuống - đều có hàng ngàn siêu liên kết hữu ích.

3. Ấn Phẩm 17 có  sẵn thông tin căn bản về việc khai thuế và hướng dẫn về dạng lợi tức phải khai  trình  cùng với cách báo cáo.

4. Ấn Phẩm 17 còn bao gồm thông tin về cách tính tiền lời và  tiền lỗ , cách khai người thuộc quyền, chọn khấu giảm chuẩn hay khấu giảm liệt kê cụ thể, và cách xin các dạng tín thuế quý giá.

Có thể lấy một bản Ấn Phẩm 17 (trên giấy) miễn phí. Muốn lấy bản sao thì nên đến IRS.gov, hoặc gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013