IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Người Đóng Thuế Đệ Nộp Theo Dạng Điện Tử Phải Sử Dụng e-Signature

Fact Sheet - Taxpayers Who File Electronically Must Use e-Signatures

FS-2011-07, tháng Giêng 2011

Với nỗ lực làm cho đệ nộp dạng điện tử (e-file) ngày càng an toàn hơn và không tốn giấy, giờ đây Sở Thuế Vụ đòi hỏi mọi người đóng thuế đệ nộp tờ khai theo dạng điện tử đều phải dùng chữ ký điện tử. IRS đã loại bỏ văn tự có chữ ký trên giấy ra khỏi hồ sơ khai thuế theo e-file.

IRS sử dụng tiến trình lấy e-signature (chữ ký điện tử) cũng giống như máy chi thu tự động thường đòi hỏi cho biết số PIN (Personal Identification Number, hay Mật Số Cá Nhân). Nếu khai chung thì mỗi người đóng thuế đều phải tạo và dùng số PIN của riêng mình để ký tên trên tờ khai thuế. IRS cũng phải kiểm chứng danh tánh của quý vị, vì vậy sẽ có câu hỏi riêng và liên quan đến thuế. Quý vị phải để sẵn tờ khai thuế năm 2009, nếu có.

Có hai cách thức tạo số PIN cho e-signature tại IRS: phương pháp tự chọn số PIN và phương pháp nhờ người khác chọn số PIN.

Phương Pháp Tự Chọn Số PIN

Người đóng thuế nào tự điền tờ khai của riêng mình bằng nhu liệu đều phải dùng phương pháp tự chọn số PIN. Cách này cho người đóng thuế tự chọn PIN gồm năm chữ số (ngoại trừ trường hợp tất cả đều là 0) để làm chữ ký điện tử. IRS vẫn phải kiểm chứng danh tánh của người đóng thuế. Một phần tiến trình kiểm chứng đòi hỏi quý vị phải cho biết AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) ghi trên tờ khai thuế năm 2009, hoặc số PIN năm 2009 đã dùng để gởi tờ khai qua e-file trong năm vừa qua. Tiến trình này cũng sẽ hỏi ngày tháng năm sanh. Đối với tờ khai chung, cả hai người đóng thuế đều phải tạo số PIN theo phương pháp này.

Nếu trước đây quý vị chưa từng khai thuế thì vẫn có thể dùng số PIN tự chọn bằng cách ghi 0 vào chỗ hỏi AGI trong năm 2009. Đừng để trống vùng này. Tuy nhiên, quý vị phải để trống chỗ dành cho số PIN năm 2009.

Phương Pháp Nhờ Người Khác Chọn Số PIN

Người đóng thuế nào sử dụng người khai thuê hay yêu cầu thiện nguyện viên giúp đỡ đều có thể dùng phương pháp nhờ người khác chọn số PIN hoặc phương pháp tự chọn số PIN. Theo phương pháp nhờ người khác chọn số PIN, quý vị sẽ ủy quyền cho người khai thuế tự ghi hoặc tạo PIN có năm chữ số trên danh nghĩa quý vị. Quý vị phải ký tên vào Mẫu 8879, Ủy Quyền Chữ Ký theo e-file của IRS. Người hành nghề khai thuế sẽ lưu giữ Mẫu 8879 nhưng không gởi cho IRS qua bưu tín. Một vài người khai thuế có thể sử dụng bảng lấy chữ ký điện tử cho Mẫu 8879 trong năm nay. Người đóng thuế nào ở độ tuổi 16 trở xuống đều phải dùng phương pháp nhờ người khác chọn số PIN.

Số PIN Đệ Nộp Dạng Điện Tử do IRS Cấp

IRS sẽ cấp phát EFP (Electronic Filing PIN, hay Số PIN Đệ Nộp Dạng Điện Tử) tạm thời cho người đóng thuế nào dùng phương pháp tự chọn số PIN nhưng lại không thể nhớ tổng lợi tức đã điều chỉnh hoặc số PIN của họ trong năm 2009. Có thể sử dụng EFP này thay cho số PIN năm 2009, và nhờ đó người đóng thuế sẽ dễ hoàn tất phương pháp tự chọn số PIN sau khi được kiểm chứng danh tánh. Đa số nhu liệu thuế đều có đường nối với công cụ EFP, hoặc quý vị có thể sử dụng cụm từ tìm kiếm “Electronic Filing PIN Request” (Yêu Cầu Cấp EFP) trên IRS.gov. Quý vị cũng có thể gọi 1-866-704-7388 để dùng trợ tá điện thoại tự động, tự phục vụ.

Hãy làm theo chỉ dẫn để lấy số PIN đệ nộp dạng điện tử. IRS phải kiểm chứng danh tánh một lần nữa, vì vậy quý vị cần cho biết chút ít thông tin cá nhân và thông tin thuế vụ liên quan. Quý vị cần phải biết cương vị đệ nộp (tức là độc thân, đã kết hôn và khai thuế chung, chủ hộ, v.v...) và địa chỉ đã dùng trên tờ khai thuế năm 2009.

EFP sẽ tạo con số có năm chữ số để quý vị dùng thay cho số PIN năm 2009. Sau đó quý vị có thể quay về với phương pháp tự chọn số PIN, ghi EFP tạm thời vào vùng thích hợp, và hoàn tất tiến trình lấy chữ ký.

Đặt Lấy Bản Ghi Thuế Năm 2009

Nếu quý vị không thể điền đầy đủ vào đơn xin EFP và không thể tìm thấy tờ khai thuế năm 2009 của mình, thì có thể đặt lấy bản ghi chép - trong đó chứa thông tin chẳng hạn như AGI - để sử dụng và hoàn tất phương pháp tự chọn số PIN. Không thu lệ phí cung cấp bản ghi chép.

IRS cũng có thể thức mới trong năm 2011 để quý vị dễ đặt lấy bản ghi chép từ IRS.gov. Chỉ cần tìm mục “online services” (dịch vụ trực tuyến) tại trang gốc, hoặc tìm từ ngữ “Order a Transcript” (Đặt Lấy Bản Ghi Chép). Bản ghi chép sẽ được gởi tới địa chỉ đã liệt kê trên tờ khai thuế năm 2009. Cũng có thể gọi 1-800-908-9946 để đặt lấy bản ghi chép.

Quý vị có thể đến IRS.gov và in Mẫu Form 4506T-EZ, Yêu Cầu Bản Ghi Thông Tin Khai Thuế Cá Nhân (dạng ngắn gọn). Có thể điền vào rồi gởi mẫu này qua điện sao (fax) hoặc bưu tín theo những chỉ dẫn riêng cho mẫu. Nói chung quý vị không cần lấy bản sao chính xác của tờ khai thuế để hoàn tất tiến trình chọn số PIN. Nên chờ lấy bản ghi thông tin thuế trong khoảng 7 tới 10 ngày.

Ký tên trên tờ khai thuế chung khi không có người hôn phối

Nếu người hôn phối đang phục vụ trong vùng chiến sự và quý vị không có giấy ủy quyền, thì vẫn có thể tạo số PIN tự chọn cho người hôn phối và gởi tờ khai thuế qua e-file. Sau khi chuyển tờ khai qua e-file, quý vị chỉ cần nộp bản tường trình đã ký tên - trong đó giải bày hoàn cảnh của mình - cùng với Mẫu Form 8453 (Truyền Chuyển Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân đến IRS qua e-file), và gởi qua bưu tín đúng theo chỉ dẫn.

Nếu có giấy ủy quyền từ người hôn phối là quân nhân - hoặc bất cứ người nào phải khai thuế - thì quý vị có thể dùng phương pháp tự chọn số PIN để ký tên vào tờ khai của người đó. Quý vị cũng phải đính kèm giấy ủy quyền với Mẫu 8453 và gởi cả hai tới IRS qua bưu tín. Một lần nữa, quý vị phải làm theo chỉ dẫn trên Mẫu 8453 về cách gởi qua bưu tín.

Có thể sử dụng Mẫu 8453 để nộp bất cứ giấy tờ tài liệu nào cần để chứng minh tờ khai thuế.

Page Last Reviewed or Updated: 17-Aug-2012