IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Những Điều Cha Mẹ Cần Biết về Lợi Tức Đầu Tư của Con

English

Cha mẹ cần biết về những điều lệ thuế ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư của con mình. Dưới đây là bốn thông tin từ  IRS giúp cha mẹ biết lợi tức đầu tư của con có chịu thuế theo mức của cha mẹ hoặc mức của trẻ hay không:

1. Lợi Tức Đầu Tư Trẻ có lợi tức đầu tư có thể phải chịu thuế một phần hay tất cả trên lợi tức này theo mức của cha mẹ hơn là mức của trẻ. Lợi tức đầu tư bao gồm tiền lời, cổ tức, doanh lợi, và những lợi tức không do lao động khác.

2. Đòi Hỏi về Tuổi Tác Phải tính thuế của trẻ dùng mức của cha mẹ nếu trẻ có lợi tức đầu tư hơn $1,900 và đáp ứng một trong ba đòi hỏi về tuổi tác cho năm 2011:

  • Dưới 18 tuổi vào cuối năm,
  • Được 18 tuổi vào cuối năm và không có lợi tức do lao động hơn một nửa tiền cấp dưỡng của em, hoặc
  • Là sinh viên toàn nhiệm trên 18 tuổi và dưới 24 tuổi vào cuối năm và không có lợi tức do lao động hơn một nửa tiền cấp dưỡng của em.

3. Mẫu 8615 Muốn tính thuế của trẻ dùng mức thuế của cha mẹ cho bản khai thuế của trẻ, điền vào Mẫu 8615, Tax for Certain Children Who Have Investment Income of More Than $1,900 (Thuế cho Trẻ Có Lợi Tức Đầu Tư Hơn $ 1,900) và đính kèm vào bản khai thuế lợi tức liên bang của em.

4. Mẫu 8814 Khi đáp ứng một số điều kiện, cha mẹ có thể tránh nộp bản khai thuế cho con bằng cách tính lợi tức của con trên bản khai thuế của cha mẹ. Trong trường hợp này, cha mẹ có thể nộp Mẫu 8814, Parents' Election To Report Child's Interest and Dividends (Lựa Chọn Báo Cáo của Cha Mẹ về Tiền Lời và Cổ Tức của Trẻ).

Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 929 của IRS, Tax Rules for Children and Dependents (Quy Tắc Tính Thuế cho Trẻ Em và Người Phụ thuộc). Ấn bản này và Mẫu 5615 và Mẫu 8814 đều có tại IRS.gov, hoặc có thể lấy nếu gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013