IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Quý Vị Có Rút Tiền Sớm từ Chương Trình Hưu trí Không?

English

Một số người đóng thuế có thể cần rút tiền sớm từ chương trình hưu trí của mình vào năm ngoái. Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) muốn những người rút tiền sớm biết rằng sẽ có ảnh hưởng thuế đối với việc rút ngân quỹ hưu trí. Dưới đây là mười thông tin về việt rút tiền sớm.

1. Tiền trả quý vị nhận từ Sắp Xếp Hưu trí Cá Nhân trước khi được 59 tuổi rưỡi thường được coi là rút tiền sớm hay non.

2. Rút tiền sớm thường phải chịu 10 phần trăm thuế phụ trội.

3. Rút tiền sớm cũng phải được báo cáo cho IRS.

4. Số tiền rút quý vị chuyển sang Trương Mục Hưu trí Cá Nhân (Individual Retirement Account, hay IRA) hoặc chương trình hưu trí đủ điều kiện sẽ không phải chịu 10 phần trăm thuế phụ trội. Quý vị phải hoàn tất chuyển đổi trong vòng 60 ngày sau ngày nhận được số tiền rút.

5. Số tiền quý vị chuyển thường phải chịu thuế khi chương trình mới phân phối cho quý vị hay người thụ hưởng của quý vị.

6. Nếu quý vị có đóng góp không khấu trừ vào IRA và sau đó rút tiền sớm từ IRA thì phần rút ra cho phần đóng góp không khấu trừ này sẽ không bị tính thuế.

7. Nếu quý vị nhận tiền rút sớm từ Roth IRA, thì số tiền quy cho phần đóng góp trước đây của quý vị sẽ không bị tính thuế.

8. Nếu được số tiền rút ra từ bất cứ chương trình hưu trí đủ điều kiện nào khác thì thường toàn bộ phần tiền này phải chịu thuế trừ khi quý vị trả phần đóng góp nhân viên sau thuế cho chương trình

9. Có một vài ngoại lệ đối với thuế rút tiền sớm 10 phần trăm phụ trội, như khi dùng phần tiền rút để mua căn nhà đầu tiên, trả chi phí y tế hay giáo dục, hoặc nếu quý vị bị tàn tật.

10. Muốn biết thêm thông tin về rút tiền sớm từ các chương trình hưu trí, thuế phụ trội 10 phần trăm và tất cả những điều ngoại lệ, xem Ấn Phẩm 575 của IRS, Pension and Annuity Income (Hưu Bổng và Lợi Tức Niên Kim) và Ấn Phẩm 590, Individual Retirement Arrangements, hay IRAs (Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân). Cả hai ấn phẩm đều có tại IRS.gov hoặc bằng cách gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013