IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Quốc Tế

Lợi Tức Tại Ngoại Quốc Cũng Phải Nộp Thuế
Income from Abroad is Taxable

Công Dân Hoa Kỳ và Ngoại Kiều Thường Trú ở Ngoại Quốc
U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad

Ðánh Thuế Ngoại Kiều Không Thường Trú
Taxation of Nonresident Aliens

Ðánh Thuế Ngoại Kiều Thường Trú
Taxation of U.S. Resident Aliens

Page Last Reviewed or Updated: 14-Apr-2015