IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Quyền Hạn Người Đóng Thuế

Mục Lục                                                                       
 1. Tuyên Bố về Quyền Hạn Người Đóng Thuế
 2. Kiểm Tra, Khiếu Nại, Truy Thu, và Hoàn Lại Tiền
  • Qua bưu điện
  • Qua phỏng vấn
  • Kiểm tra nhiều lần

Table of Contents

 1. Declaration of Taxpayer Rights
 2. Examinations, Appeals, Collections, and Refunds
  • By mail
  • By interview
  • Repeat examinations

 


Phần đầu của chương này trình bày một số quyền hạn quan trọng nhất của người đóng thuế. Phần thứ nhì giải thích tiến trình kiểm tra, khiếu nại, truy thu, và hoàn lại tiền.

1. Tuyên Bố về Quyền Hạn Người Đóng Thuế (Declaration of Taxpayer Rights) 

  Bảo vệ quyền hạn của quý vị (Protection of your rights) - Nhân viên của IRS sẽ trình bày và bảo vệ quyền hạn của quý vị - trên tư cách người đóng thuế - suốt quá trình quý vị liên lạc với chúng tôi.

Tánh chất riêng tư và kín đáo (Privacy and confidentiality) - IRS sẽ không tiết lộ cho bất cứ người nào biết thông tin quý vị đã cung cấp, trừ khi luật pháp cho phép. Quý vị được quyền biết tại sao chúng tôi hỏi thông tin, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu này, và nếu quý vị không cung cấp thông tin đã yêu cầu thì sẽ ra sao.

Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và lịch sự (Professional and courteous service) - Nếu nghĩ rằng nhân viên IRS không cư xử theo cách chuyên nghiệp, công bằng và lịch sự, thì quý vị nên báo cho giám thị của nhân viên đó biết. Nếu không hài lòng với cách giải quyết của giám thị, thì quý vị nên viết thư gởi cho giám đốc IRS phụ trách khu vực liên quan, hoặc gởi đến trung tâm nào quý vị nộp tờ khai thuế.

Đại diện (Representation) - Quý vị có thể tự đại diện cho mình, hoặc nếu có văn bản ủy nhiệm hợp lệ thì có thể nhờ người khác đại diện cho quý vị. Người đại diện phải là người được phép hành nghề trước IRS, chẳng hạn như luật sư, kế toán viên được chứng nhận, hoặc đại diện đã ghi danh. Nếu quý vị đang bị chất vấn và yêu cầu cho hỏi ý kiến người đó, thì trong đa số trường hợp, chúng tôi phải tạm ngừng và hẹn lại thời biểu chất vấn. 

Quý vị có thể nhờ người khác đi chung với mình đến dự buổi chất vấn. Quý vị có thể thâu âm bất cứ lần gặp nào với nhân viên kiểm tra, khiếu nại hoặc truy thu, nhưng phải cho chúng tôi biết bằng văn bản trong vòng 10 ngày trước buổi gặp mặt.

Chi trả mức tiền thuế đúng (Payment of only the correct amount of tax) - Quý vị có trách nhiệm trả đúng số tiền thuế đáo hạn theo pháp luật, chớ không nhiều hơn hay ít hơn. Nếu quý vị không thể trả toàn bộ số tiền thuế đáo hạn thì có thể xin trả góp dần dần hàng tháng.

Giúp giải quyết vấn đề thuế chưa giải quyết (Help with unresolved tax problems) - Dịch Vụ Biện Thuế (Taxpayer Advocate Service) có thể trợ giúp nếu quý vị đã cố gắng giải quyết vấn đề rắc rối với IRS nhưng không thành công. Biện Thuế Viên tại địa phương có thể đặc biệt giúp đỡ nếu quý vị có hoàn cảnh hết sức túng quẫn vì vấn đề thuế má. Muốn biết thêm thông tin thì nên gọi số miễn phí 1-877-777-4778 (1-800-829-4059 đối với TTY/TDD), hoặc viết thư đến Biện Thuế Viên tại văn phòng IRS đã liên lạc với quý vị trong lần gần đây nhất

Khiếu nại và xin duyệt xét pháp lý (Appeals and judicial review) - Nếu quý vị không đồng ý với chúng tôi về số tiền thuế phải nộp hoặc về một vài hành động truy thu nào đó, thì có quyền yêu cầu Văn Phòng Khiếu Nại (Appeals Office) cứu xét trường hợp của mình. Quý vị cũng có thể yêu cầu tòa án cứu xét trường hợp của mình.

Giảm bớt vài khoản tiền phạt và tiền lời (Relief from certain penalties and interest) - IRS sẽ bãi bỏ tiền phạt - khi luật pháp cho phép - nếu quý vị có thể chứng tỏ là mình đã hành động hợp lý và có thiện ý, hoặc đã tin vào ý kiến sai trái của nhân viên IRS. Chúng tôi sẽ không thu tiền lời trong trường hợp sai sót hay chậm trễ do nhân viên IRS gây ra.

 


2. Kiểm Tra, Khiếu Nại, Truy Thu, và Hoàn Lại Tiền (Examinations, Appeals, Collections, and Refunds)

Kiểm xét (kiểm tra) Examinations (audits) - Chúng tôi chấp nhận hầu hết các tờ khai của người đóng thuế đúng như đã nộp. Nếu chúng tôi có thắc mắc hoặc đã chọn bản khai thuế của quý vị để kiểm tra, thì điều này không có nghĩa là quý vị không thành thật. Công việc thẩm tra hay kiểm tra có thể đưa đến hoặc không đưa đến kết quả là phải nộp thêm tiền thuế. Chúng tôi có thể đóng hồ sơ của quý vị mà không thay đổi gì cả, hoặc quý vị có thể được hoàn tiền lại. 

Tiến trình chọn bản khai thuế để kiểm tra thường bắt đầu theo một trong hai cách. Cách thứ nhất: chúng tôi dùng các chương trình vi tính để dò tìm tờ khai thuế nào có thể có số tiền không đúng. Những chương trình này có thể dựa vào thông tin trên bản khai thuế - chẳng hạn như Mẫu 1099 và W-2 - dựa vào các  cuộc nghiên cứu về những lần kiểm tra trước đây, hoặc dựa trên một số vấn đề do các kế hoạch tuân hành nhận ra. Cách thứ nhì: chúng tôi dùng thông tin từ các nguồn bên ngoài để biết tờ khai có ghi số tiền nào chưa đúng hay không. Nguồn tham khảo này có thể là báo chí, hồ sơ công cộng, và nhiều người khác. Nếu chúng tôi xét thấy thông tin này chính xác và đáng tin cậy, thì sẽ dùng để chọn tờ khai thuế cần kiểm tra. 

Ấn Phẩm 556 (Kiểm tra Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền) trình bày những quy định và thể thức mà chúng tôi thực hiện khi kiểm tra. Các đoạn sau đây cho biết cái nhìn tổng quát về cách chúng tôi thực hiện công việc kiểm tra.

Qua bưu điện (By mail) - Chúng tôi giải quyết khá nhiều trường hợp kiểm tra và thẩm tra qua bưu tín. Chúng tôi sẽ gởi thư yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin hoặc cho biết lý do tại sao chúng tôi thấy quý vị cần điều chỉnh bản khai thuế. Quý vị có thể hồi đáp qua bưu tín hoặc yêu cầu được chất vấn trực tiếp với người kiểm tra. Nếu quý vị gởi bưu tín cung cấp thông tin đã yêu cầu hoặc giải thích thêm vấn đề, thì chúng tôi có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quý vị, và sẽ trình bày lý do của bất cứ thay đổi nào cần thực hiện. Đừng ngần ngại, hãy viết thư cho chúng tôi để hỏi về bất kỳ điều gì quý vị chưa hiểu rõ.

Qua phỏng vấn (By interview) - Nếu chúng tôi thông báo sẽ thực hiện cuộc kiểm tra qua chất vấn trực tiếp - hoặc quý vị yêu cầu lần chất vấn như vậy - thì quý vị có quyền yêu cầu được kiểm tra vào giờ giấc và tại địa điểm thích hợp, tiện lợi cho cả quý vị lẫn IRS. Nếu người kiểm tra đề nghị thực hiện bất cứ thay đổi nào trên bản khai thuế của quý vị thì cũng sẽ giải thích lý do tại sao nên điều chỉnh. Nếu không đồng ý với những thay đổi này thì quý vị có thể đến gặp giám thị của người kiểm tra đó.

Kiểm Tra Nhiều Lần (Repeat examinations) - Nếu chúng tôi đã kiểm tra những mục y hệt trên tờ khai thuế của quý vị trong 2 năm trước và thấy không cần thay đổi gì về số tiền thuế phải nộp, thì quý vị nên liên lạc lại càng sớm càng tốt để chúng tôi xem có nên ngừng kiểm tra hay không.

Khiếu nại (Appeals) - Nếu không đồng ý với những thay đổi do người kiểm tra đề nghị, thì quý vị có thể nộp đơn kháng cáo lên Văn Phòng Khiếu Nại của IRS. Có thể dàn xếp hầu hết các điểm bất đồng mà không phải hầu những phiên tòa tốn tiền và mất nhiều thì giờ. Quyền khiếu nại của quý vị được trình bày đầy đủ chi tiết trong cả hai tài liệu: Ấn Phẩm 5 (Quyền Khiếu Nại và Cách Chuẩn Bị Phản Đối Nếu Quý Vị Không Đồng Ý) và Ấn Phẩm 556 (Kiểm Tra Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền). 

Nếu không muốn liên hệ với Văn Phòng Khiếu Nại - hoặc không đồng ý với phán quyết của văn phòng này - thì quý vị có thể đưa trường hợp của mình lên Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ (U.S. Tax Court), Tòa Án Hoa Kỳ Phân Xử Khiếu Nại Cấp Liên Bang (U.S. Court of Federal Claims), hoặc Tòa Án Địa Phận Hoa Kỳ (U.S. District Court) tại nơi mình cư ngụ. Nếu quý vị kiện trường hợp của mình lên tòa án, thì IRS có trách nhiệm dẫn chứng một số sự kiện lập luận - nếu quý vị còn lưu giữ hồ sơ thích hợp để chứng tỏ mình giữ trọn trách nhiệm nộp thuế, có hợp tác với IRS, và đáp ứng một vài điều kiện khác. Nếu tòa án đồng ý với quý vị về hầu hết các vấn đề trong nội vụ tố tụng và xét thấy quan điểm của chúng tôi hết sức phi lý, thì quý vị có thể được bồi thường một phần chi phí hành chánh và tranh chấp. Quý vị không hội đủ điều kiện được lấy lại những chi phí này trừ khi đã cố gắng giải quyết trường hợp của mình về mặt hành chánh - kể cả trải qua phương thức khiếu nại - và đã cho chúng tôi biết thông tin cần thiết để giải quyết trường hợp này.

Truy thu (Collection) -  Ấn Phẩm 594 (Tiến Trình Thu Thuế của IRS) trình bày quyền hạn và trách nhiệm của quý vị trong việc nộp thuế liên bang. Ấn phẩm này trình bày:

 • Những điều cần thực hiện khi quý vị còn nợ thuế. Nghĩa là cho biết quý vị phải làm gì nếu nhận được hóa đơn đòi tiền thuế, và khi nghĩ rằng hóa đơn này chưa đúng. Trong đó cũng nhắc tới vấn đề trả góp nhiều đợt, tạm hoãn truy thu, và đề nghị thỏa hiệp.
 • Hành động truy thu của IRS. Trong đó nhắc tới các vấn đề sau đây: quyền tịch thu tài sản để trừ nợ và việc giải tỏa quyền này, đánh thuế và miễn thu thuế, tịch thu và phát mãi, và chuyển nhượng tài sản.

Quyền khiếu nại vấn đề thu thuế của quý vị được trình bày đầy đủ chi tiết trong Ấn Phẩm 1660, Quyền Khiếu Nại Truy Thu.

Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can (Innocent spouse relief) - Thông thường, khi quý vị lẫn người phối ngẫu cùng khai thuế chung, thì cả hai đều có trách nhiệm trả toàn bộ tiền thuế, tiền lời, và tiền phạt. Muốn xin miễn trừ, quý vị phải nộp Mẫu Đơn 8857 (Yêu Cầu Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can). Trong một vài trường hợp, Mẫu Đơn 8857 có thể cần phải được nộp trong vòng 2 năm kể từ ngày mà IRS cố gắng lần đầu tiên thu thuế từ quý vị. Xin đừng nộp Mẫu Đơn 8857 với Mẫu Đơn 1040. Muốn biết thêm thông tin về việc miễn trừ cho người hôn phối vô can thì nên xem Ấn Bản 971 (Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can) và Mẫu Đơn 8857, hoặc quý vị có thể gọi cho văn phòng Người Hôn Phối Vô Can ở số 1-855-851-2009.

Tiền hoàn trả (Refunds) - Quý vị có thể đệ đơn yêu cầu hoàn trả tiền thuế dư nếu nghĩ rằng mình đã nộp quá nhiều. Thường thì quý vị phải đệ đơn trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp tờ khai thuế ban đầu, hoặc 2 năm tính từ ngày đã trả tiền thuế, tùy vào ngày nào trễ hơn. Nói chung luật pháp cũng quy định phải trả thêm tiền lời trên khoản tiền hoàn lại, nếu chưa trang trải xong trong vòng 45 ngày kể từ lúc quý vị nộp tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn trả. Ấn Phẩm 556 (Kiểm Tra Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền) có thêm thông tin về tiền hoàn trả. 

Nếu quý vị được hoàn tiền lại nhưng chưa nộp tờ khai thuế, thì phải nộp trong vòng 3 năm kể từ ngày đáo hạn khai thuế (kể cả thời gian gia hạn) để lãnh món tiền hoàn trả đó.

Page Last Reviewed or Updated: 13-Nov-2014