IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Quyền Lợi Thuế của Người Ðóng Thuế Bị Tàn Tật

English

Người đóng thuế bị tàn tật và cha mẹ của trẻ em tàn tật có thể hội đủ tiêu chuẩn được IRS cho hưởng một số dạng tín thuế và quyền lợi. Dưới đây liệt kê bảy loại tín thuế và những quyền lợi khác có thể có nếu quý vị - hoặc người khác được ghi trong tờ khai thuế liên bang - bị tàn tật.

1. Khấu Giảm Chuẩn: Người đóng thuế được xác nhận chánh thức là bị mù sẽ có mức khấu giảm chuẩn cao hơn trên tờ khai thuế.

2. Tổng Lợi Tức: Một số dạng chi trả liên quan đến tình trạng tàn tật, trợ cấp tàn tật của Cơ Quan Cựu Chiến Binh (Veterans Administration), và SSI (Supplemental Security Income, hay Tiền Phụ Cấp An Sinh) được trừ khỏi tổng lợi tức.

3. Phí Tổn Liên Quan Ðến Khuyết Tật trong Việc Làm: Nhân viên nào bị khuyết tật thể chất hoặc tinh thần làm giới hạn việc làm đều có thể khai doanh phí liên đới với nơi làm việc của họ. Ðây là phí tổn cần thiết để người đóng thuế có thể làm việc.

4. Tín Thuế cho Người Cao Niên hay Tàn Tật: Nói chung tín thuế này dành cho một số người đóng thuế đã 65 tuổi trở lên, đồng thời cũng dành cho cả một số người đóng thuế bị tàn tật trẻ hơn 65 tuổi nhưng đã hồi hưu vì tình trạng tàn tật toàn phần và vĩnh viễn.

5. Phí Tổn Y Tế: Nếu quý vị liệt kê cụ thể khấu giảm của mình theo Mẫu 1040, Danh Mục A, thì có thể khấu trừ phí tổn y tế. Nên xem Ấn Phẩm 502 của IRS, Phí Tổn Y Tế và Nha Khoa.

6. EITC (Earned Income Tax Credit, hay Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng): EITC dành cho người đóng thuế bị tàn tật cũng như các bậc cha mẹ có con tàn tật. Nếu quý vị đã về hưu vì tàn tật, thì quyền lợi chịu thuế hưởng theo chương trình hồi hưu do tàn tật của hãng sở vẫn bị xem là lợi tức do lao động cho tới khi quý vị đạt đến tuổi hưu tối thiểu. EITC là dạng tín thuế không chỉ hạ giảm số tiền người đóng thuế phải nộp, mà còn có thể mang lại món tiền hoàn trả. Trên thực tế, nhiều người tàn tật - lớn hơn 25 và trẻ hơn 65 tuổi - đang có việc làm và không có trẻ em hợp chuẩn đều hội đủ tiêu chuẩn được EITC. Ngoài ra, nếu con của người đóng thuế bị tàn tật thì cũng không hạn chế độ tuổi được EITC. EITC không có ảnh hưởng gì đến một số dạng trợ cấp công cộng. Mọi món tiền hoàn trả nhờ vào EITC đều không bị xem là lợi tức khi cứu xét xem quý vị có hội đủ tiêu chuẩn theo các chương trình trợ cấp hay không - chẳng hạn như SSI và Medicaid.

7. Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em hoặc Người Thuộc Quyền: Người đóng thuế nào trả tiền thuê người khác săn sóc người thuộc quyền hay người hôn phối - để họ có thể đi làm hoặc tìm việc làm - đều có thể xin dạng tín thuế này. Không giới hạn độ tuổi nếu người hôn phối hay người thuộc quyền của người đóng thuế không thể tự chăm sóc.

Muốn biết thêm thông tin về những dạng tín thuế và quyền lợi hiện có cho người đóng thuế bị tàn tật, quý vị nên xem Ấn Phẩm 3966 (Sanh Sống và Làm Việc Khi Bị Tàn Tật) hoặc Ấn Phẩm 907 (Những Nét Chánh về Thuế cho Người Tàn Tật) hiện có trên mạng lưới của IRS, tại IRS.gov, hoặc có thể lấy nếu gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013