IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Sáu sự kiện mà IRS muốn quý vị biết về Mức Thuế Tối Thiểu Phải Đóng Thay

English

Mức Thuế Tối Thiểu Phải Đóng Thay (Alternative Minimum Tax, hay AMT) muốn bảo đảm rằng bất cứ ai được lợi từ ưu đãi thuế sẽ đóng số tiền thuế tối thiểu.  AMT cung cấp bộ điều lệ thay thế để tính thuế lợi tức của quý vị. Nói chung, những điều lệ này  định rõ số tiền thuế tối thiểu mà người có lợi tức đòi hỏi phải đóng. Nếu tiền thuế thông thường ở dưới mức tối thiểu này  thì quý vị phải  san bằng cách biệt  bằng cách đóng mức thuế tối thiểu phải đóng thay.

Dưới đây là sáu sự kiện  Sở Thuế Vụ muốn quý vị biết rõ về AMT và những thay đổi cho năm 2011.

1. Luật thuế vụ cung cấp quyền lợi về thuế’ cho một số’  lợi tức và cho khấu giảm và tín thuế đặc biệt cho một vài chi phí. Những quyền lợi này sẽ  giảm  trách nhiệm nộp thuế của người đóng thuế một cách đáng kể.  Quốc Hội lập AMT vào năm 1969, dành cho người đóng thuế có lợi tức cao  có thể xin nhiều khấu giảm mà họ nợ  it’ hay không có thuế lợi tức.

2. Vì AMT không tăng theo lạm phát, rất nhiều người đóng thuế có lợi tức trung bình thấy rằng họ phải theo mức AMT.

3. Quý vị phải đóng AMT nếu lợi tức chịu thuế cho mục đích thuế thông thường cộng với bất cứ điều chỉnh và hạng mục ưu đãi nào áp dụng cho quý vị nhiều hơn số tiền miễn AMT.

4. Số tiền miễn AMT do luật pháp quy định cho từng tình trạng khai thuế.

5. Trong năm đóng thuế 2011, Quốc Hội nâng số tiền miễn AMT lên mức sau đây: 

  • $74,450 cho cặp vợ chồng khai thuế chung và góa bụa đủ điều kiện;
  • $48,450 cho người độc thân và chủ hộ;
  • $37,225 cho người đã kết hôn và khai thuế riêng. 

6.  Số tiền miễn AMT tối thiểu cho trẻ có không có lợi tức  do lao động  được tính thuế theo mức thuế của cha mẹ đã tăng lên $6,700 trong năm 2011.

Dùng Trợ Giúp AMT của IRS để biết quý vị có phải theo AMT hay không. Người đóng thuế có thể tìm thêm thông tin về Mức Thuế Tối Thiểu Phải Đóng Thay và ảnh hưởng của nó bằng cách xem Mẫu 6251 của IRS, Mức Thuế Tối Thiểu Phải Đóng Thay —Cá Nhân, và hướng dẫn tại IRS.gov hoặc gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013