IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Sáu sự kiện về Chọn Khấu Giảm Tiêu Chuẩn hay Từng Phần

English

Khi nộp bản khai thuế lợi tức liên bang, người đóng thuế có thể chọn khấu giảm tiêu chuẩn hay ghi khấu giảm từng phần. IRS đưa ra sáu sự kiện  sau đây để giúp quý vị chọn phương pháp nào đóng thuế thấp nhất.

Khấu giảm từng phần trên bản khai thuế hay không còn tùy theo quý vị  xài bao nhiêu chi phí trong năm. Số tiền trả cho chăm sóc y tế, tiền lời cho nợ vay mua nhà, thuế, đóng góp từ thiện, thiệt hại vì tai biến và khấu giảm linh tinh có thể giảm tiền thuế của quý vị. Nếu tổng số tiền chi tiêu trên đây nhiều hơn khấu trừ tiêu chuẩn thì quý vị có thể được lợi bằng cách ghi từng phần.

1. Khấu trừ tiêu chuẩn số tiền dựa theo tình trạng khai thuế và theo điều chỉnh lạm phát từng năm. Trong năm 2010, mức này là:

          Diện độc thân     $5,800
          Kết hôn và khai thuế chung   $11,600
          Chủ hộ   $8,500
          Kết hôn và khai thuế riêng  $5,800
          Góa bụa đủ điều kiện  $11,600

2. Một số người đóng thuế có những  mức khấu giảm tiêu chuẩn khác nhau Số tiền khấu giảm tiêu chuẩn tùy theo tình trạng khai thuế của quý vị, dù quý vị được 65 tuổi trở lên hay bị mù lòa và dù có miễn giảm hay không đều có thể được người đóng thuế khác xin cho quý vị. Nếu bất cứ tiêu chuẩn nào trong số này áp dụng thì quý vị phải dùng Tờ Khấu Giảm Tiêu Chuẩn ở mặt sau của Mẫu 1040EZ, hay trên hướng dẫn 1040A hoặc 1040. Số tiền khấu giảm tiêu chuẩn cũng tùy theo việc quý vị có định xin khấu giảm tiêu chuẩn thêm cho mất mát do thiên tai ma` liên bang đã công bố  hoặc thuế bán hàng hay gián thu trên loại xe mới mua trước 2011  ma` quý vị  đã đóng cho  tiểu bang hay địa phương  trong năm 2011. Quý vị phải khai Danh Mục L, Khấu Giảm Tiêu Chuẩn cho Người Khai Thuế để xin số tiền phụ trội này.

3. Khấu giảm từng phần hạn chế Khấu giảm từng phần không còn bị hạn chế nữa do tổng số lợi tức đã được điều chỉnh của quý vị.

4. Kết hôn và khai thuế riêng Khi cặp vợ chồng kết hôn và khai thuế riêng và một người ghi khấu giảm từng phần thì người kia không thể xin khấu giảm tiêu chuẩn và do đó phải ghi từng phần để  được phép khấu giảm .

5. Một số người đóng thuế không đủ điều kiện được khấu giảm tiêu chuẩn Họ là ngoại nhân không thường trú, ngoại nhân có hai quốc tịch và những người khai thuế trong thời hạn chưa đến 12 tháng do có thay đổi thời gian kế toán.

6. Mẫu sử dụng Có thể sử dụng khấu giảm tiêu chuẩn trên Mẫu 1040, 1040A hay 1040EZ. Nếu đủ điều kiện được khấu giảm tiêu chuẩn cao hơn cho thuế mua xe mới hay tổn thất do thiên tại thực sự thì quý vị phải đính kèm Danh Mục L. Muốn ghi khấu giảm từng phần, sử dụng Mẫu 1040, U.S. Individual Income Tax Return (Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ), và Danh Mục A, Itemized Deductions (Khấu Giảm Từng Phần).

Tải những mẫu này và hướng dẫn từ mạng lưới của IRS tại IRS.gov hoặc đặt lấy bằng cách gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013