IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Số Đăng Ký của Công Ty

English

Mã Số Thuế của Chủ Nhân (Employer Identification Number, hay EIN) còn được gọi là Mã Số Thuế Liên Bang, và được dùng để nhận diện doanh nghiệp. Thông thường, các doanh nghiệp cần phải có số EIN. Quý vị có thể nộp đơn xin số EIN theo nhiều cách, thì bây giờ quý vị có thể nộp đơn trực tuyến. Đây là dịch vụ miễn phí do Sở Thuế Vụ (Employer Identification Number, hay EIN) cung cấp và quý vị có thể được số EIN của mình ngay. Quý vị phải hỏi tiểu bang của quý vị để chắc chắn là quý vị cần số hay hiến chương của tiểu bang.

 

Nộp đơn trực tuyến xin số EIN (Apply for an EIN Online)

Xem đơn xin số EIN loại phỏng vấn của chúng tôi trực tuyến. Không cần phải nộp Mẫu SS-4! Chúng tôi đặt câu hỏi cho quý vị và quý vị trả lời cho chúng tôi. Đơn xin có bao gồm những đề tài về giúp đỡ cùng các từ và các định nghĩa liên kết then chốt vì thế không cần các chỉ dẫn riêng biệt. Sau khi hoàn tất mọi xác nhận quý vị sẽ có số EIN ngay. Quý vị có thể tải xuống, lưu giữ, và in thông báo xác nhận của mình. Nhanh chóng, miễn phí, và dễ dàng cho người sử dụng!

Nộp Đơn cho Tình Trạng Miễn Thuế? (Filing for Tax Exempt Status?)

Điều tốt nhất là bảo đảm tổ chức của quý vị được thành lập hợp pháp trước khi quý vị nộp đơn xin EIN. Hầu như tất cả các tổ chức đều tự động bị thu hồi tình trạng miễn thuế của họ nếu không nộp đơn khai thuế hoặc thông báo bắt buộc cho ba năm liên tiếp. Khi nộp đơn xin EIN, chúng tôi cho là quý vị được thành lập hợp pháp và bắt đầu tính cho thời gian ba năm này.

Thay Đổi Sự Sở Hữu hoặc Cấu Trúc (Change of Ownership or Structure)
Thường thì, các doanh nghiệp cần một EIN mới khi sở hữu hoặc cấu trúc của họ thay đổi. Xem "Quý Vị Có Cần Số EIN Mới Không?" để xác định xem điều này có áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị không..

Kiểm Tra số EIN của Quý Vị (Verify Your EIN)

Nếu quý vị muốn kiểm tra số EIN của mình, xem trang Mất hoặc Thất Lạc số EIN của Quý Vị để biết thêm các chỉ dẫn.

Giới Hạn Hàng Ngày cho việc Cấp Mã Số Thuế của Chủ Nhân (Daily Limitation of an Employer Identification Number)

Có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng Năm, 2012, để bảo đảm cho mọi người trả thuế được đối xử công bằng và hợp lý, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn chỉ cấp mỗi ngày một Mã Số Thuế của Chủ Nhân cho ngườichịu trách nhiệm. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin EIN dù làm đơn xin trực tuyến, qua điện thoại, qua điện sao (fax) hoặc gửi thư. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào về điều này. 

 


Quý Vị Có Cần Số EIN Không? (Do You Need an EIN?)

English

Quý vị sẽ cần số EIN nếu trả lời "Có" cho bất cứ câu hỏi nào sau đây. Để tiện lợi cho quý vị, bấm vào lựa chọn "Có" để đến trực tiếp vào Cách Nộp Đơn Xin EIN.

Giới Hạn Hàng Ngày cho việc Cấp Mã Số Thuế của Chủ Nhân

Có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng Năm, 2012, để bảo đảm cho mọi người trả thuế được đối xử công bằng và hợp lý, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn chỉ cấp mỗi ngày một Mã Số Thuế của Chủ Nhân cho người chịu trách nhiệm. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin EIN dù làm đơn xin trực tuyến, qua điện thoại, qua điện sao (fax) hoặc gửi thư. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào về điều này. 

 

Quý vị có nhân viên không? KHÔNG
Quý vị điều hành doanh nghiệp là công ty hay công ty hợp doanh? KHÔNG
Quý vị có nộp bất cứ đơnkhai thuế nào trong số này: Thuê Mướn, Tiêu Thụ Đặc Biệt, hay Rượu, Thuốc Lá và Vũ Khí không? KHÔNG
Quý vị có khấu lưu thuế trên lợi tức, ngoài tiền lương, trả cho ngoại nhân không thường trú không? KHÔNG
Quý vị có chương trình Keogh không? KHÔNG

Quý vị có tham gia bất cứ loại tổ chức nào sau đây không?

 • Ký thác, ngoại trừ ký thác có thể hủy bỏ do người ủy thác sở hữu, IRAs, Bản Khai Thuế Lợi Tức Doanh Nghiệp cho Tổ Chức Được Miễn Trừ
 • Bất động sản
 • Môi giới đầu tư nợ vay địa ốc
 • Tổ chức phi lợi nhuận
 • Hợp tác xã nông gia
 • Quản lý hoạch định
KHÔNG

 


Quý Vị Có Cần Số EIN Mới Không? (Do You Need a New EIN?)

English

Thông thường, các doanh nghiệp cần số EIN mới khi tình trạng sở hữu hay cấu trúc của họ thay đổi. Dù đổi tên doanh nghiệp không đòi hỏi phải xin số EIN mới nhưng quý vị có thể viếng thăm trang Đổi Tên Doanh Nghiệp để biết cần làm gì nếu đổi tên doanh nghiệp. Thông tin dưới đây giải đáp những thắc mắc thông thường về đổi số EIN.

Chủ Nhân Duy Nhất (Sole Proprietors)

Quý vị sẽ phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị đang bị phá sản.
 • Quý vị sát nhập.
 • Quý vị nhận thêm đối tác và điều hành như là công ty hợp doanh.
 • Quý vị mua hay thừa hưởng doanh nghiệp hiện tại mà mình điều hành với tư cách là chủ nhân duy nhất.

Quý vị không cần phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị đổi tên doanh nghiệp.
 • Quý vị đổi địa điểm và/hoặc thêm địa điểm khác.
 • Quý vị điều hành nhiều doanh nghiệp.

Công Ty (Corporations)

Quý vị sẽ phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Công ty nhận bản hiến chương mới từ thư ký tiểu bang.
 • Quý vị là chi nhánh của công ty dùng số EIN của công ty mẹ hay trở thành chi nhánh của công ty.
 • Quý vị đổi sang công ty hợp doanh hay chủ nhân duy nhất.
 • Công ty mới được thành lập sau khi sát nhập hợp pháp.

Quý vị không cần phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị là phân ban của công ty.
 • Công ty còn lại dùng số EIN hiện có sau khi sát nhập.
 • Công ty tuyên bố phá sản.
 • Tên hay địa điểm của công ty thay đổi.
 • Công ty muốn đóng thuế như là công ty S.
 • Tái tổ chức công ty chỉ thay đổi tên hay địa điểm.
 • Chuyển đổi ở cấp tiểu bang nhưng cấu trúc doanh nghiệp vẫn giữ nguyên.

Công Ty Hợp Doanh (Partnerships)

Quý vị sẽ phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị sát nhập.
 • Công ty hợp doanh của quý vị bị một trong những đối tác tiếp quản và điều hành với tư cách là chủ nhân duy nhất.
 • Quý vị chấm dứt công ty hợp doanh cũ và thành lập công ty mới.

Quý vị không cần phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Công ty hợp doanh tuyên bố phá sản.
 • Tên của công ty hợp doanh thay đổi.
 • Quý vị thay đổi địa điểm của công ty hợp doanh hoặc thêm địa điểm khác.
 • Công ty hợp doanh mới được thành lập do chấm dứt hợp doanh theo đoạn 708(b)(1)(B) của IRS.
 • Sở hữu công ty hợp doanh 50 phần trăm hay nhiều hơn (tính bằng phần hùn trên vốn và lợi nhuận) sang tay người khác trong vòng thời hạn mười hai tháng (công ty hợp doanh kết thúc theo Quy Định 301.6109-1).

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited Liability Company, hay LLC)

LLC là thực thể do quy chế tiểu bang thành lập. IRS không có phân loại thuế mới cho LLC khi tiểu bang đã lập ra; thay vào đó, IRS dùng phân loại thực thể cho người đóng thuế là doanh nghiệp: công ty, công ty hợp doanh, hoặc không xét đến như là thực thểtách khỏi chủ nhân, được coi là “thực thể không được xét đến.” LLC luôn được IRS phân loai là một trong những loại thực thể đóng thuế này. Nếu một người sở hữu “thực thể không được xét đến” thì được xem là chủ nhân duy nhất. Nếu bất cứ thực thể nào khác sở hữu “thực thể không được xét đến” thì sẽ được xem là chi nhánh hay phân ban của chủ nhân.

Những thay đổi ảnh hưởng đến LLC Một Thành Viên có Nhân Viên (Changes affecting Single Member LLCs with Employees)
Đối với tiền lương đã trả vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2009, LLC một thành viên/một chủ nhân không được xem là công ty cần phải đổi cách khai cáo hay đóng thuế lao động liên bang và tiền trả lương cùng các loại thuế gián thu liên bang. Vào ngày 16 tháng Tám, 2007, đã ban hành những thay đổi đối với Quy Định Ngân Khố Đoạn 301.7701-2. Quy định mới nêu rõ rằng LLC, chứ không phải chủ nhân duy nhất, sẽ chịu trách nhiệm khai và đóng tất cả loại thuế lao động trên tiền lương trả vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2009. Những quy định này cũng nêu rõ rằng đối với một số loại thuế gián thu, thì LLC, chứ không phải chủ nhân duy nhất, sẽ chịu trách nhiệm đóng thuế và những hành động đòi hỏi hay cho phép trước tiên trong thời hạn bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2008.

Nếu LLC một thành viên khai thuế và đóng thuế lao động dưới tên và EIN của chủ nhân, và EIN chưa được cấp cho LLC trước đây thì sẽ cần có EIN mới cho tiền lương trả vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2009. Nếu LLC một thành viên khai và đóng thuế gián thu dưới tên và EIN của chủ nhân và EIN chưa được cấp cho LLC trước đây thì sẽ cần có EIN mới cho trách nhiệm thuế gián thu và hành động đòi hỏi hay cho phép trước tiên trong thời hạn bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2008. Các thí dụ sau đây có thể giúp quý vị biết có cần phải có EIN mới hay không:

 • Nếu tên chánh trên trương mục là John Doe, thì cần có EIN mới.
 • Nếu tên chánh trên trương mục là John Doe và dòng tên thứ hai là Doe Plumbing (được thành lập như là LLC theo luật tiểu bang, thì cần có EIN mới.
 • Nếu tên chánh trên trương mục là Doe Plumbing LLC, thì không cần có EIN mới.

Quý vị sẽ phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • LLC mới có hơn một chủ nhân (LLC Đa Thành Viên) được thành lập theo luật tiểu bang.
 • LLC mới có một chủ nhân (LLC Một Thành Viên) được thành lập theo luật tiểu bang và muốn đóng thuế như là công ty hay công ty S.
 • LLC có một chủ nhân (LLC Một Thành Viên) được thành lập theo luật tiểu bang, và có đòi hỏi khai thuế gián thu cho thời hạn thuế bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2008 hoặc đòi hỏi khai thuế lao động cho tiền lương trả vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2009.

Quý vị không cần phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị báo cáo thuế lợi tức như là chi nhánh hay phân ban của công ty hay thực thể khác, và LLC không có nhân viên hay trách nhiệm nộp thuế gián thu.
 • Công ty hợp doanh hiện tại chuyển sang LLC xếp loại như là công ty hợp doanh.
 • Tên hay địa điểm của LLC thay đổi.
 • LLC đã có EIN muốn đóng thuế như công ty hay công ty S.
 • LLC mới có một chủ nhân (LLC một thành viên) được thành lập theo luật tiểu bang, không muốn đóng thuế như là công ty hay công ty S, và không có nhân viên hay trách nhiệm nộp thuế gián thu. LƯU Ý: Quý vị có thể xin số EIN cho mục đích giao dịch ngân hàng hay nộp thuế tiểu bang, nhưng không cần có EIN cho mục đích nộp thuế liên bang.

Tài Sản (Estates)

Quý vị sẽ phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Ký thác được lập bằng ngân quỹ từ tài sản (không đơn thuần là tiếp tục tài sản).
 • Quý vị đại diện cho tài sản quản lý kinh doanh sau khi chủ nhân qua đời.

Quý vị không cần phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Người điều hành, đại diện cá nhân, hay người thừa hành thay đổi tên hay địa chỉ của mình.

Ký Thác (Trust)

Quý vị sẽ phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Một người là người chuyển nhượng/người lập nhiều ký thác.
 • Ký thác đổi sang tài sản.
 • Ký thác đương thời hay giữa người còn sống đổi sang ký thác di chúc.
 • Ký thác đương thời chấm dứt bằng cách phân phối tài sản cho ký thác còn lại.

Quý vị không cần phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Người được ủy thác thay đổi.
 • Người chuyển nhượng hay người thụ hưởng thay đổi tên hay địa chỉ.

 


Cách Nộp Đơn Xin số EIN (How to Apply for an EIN)

English

Nộp  đơn xin số EIN là dịch vụ miễn phí được Sở Thuế Vụ cung cấp. Nhớ cẩn thận vì có các địa chỉ mạng lưới trên Internat tính lệ phí cho dịch vụ miễn phí này.

N ếu quý vị là người được dịch vụ chăm sóc tại gia đã được cấp số EIN trước đây như là chủ nhân duy nhất hoặc chủ nhân trong nhà thì không cần nộp đơn xin số EIN mới. Dùng số EIN đã cấp trước đây. Nếu quý vị không tìm được số EIN vì bất cứ lý do nào, làm theo hướng dẫn trên trang mạng Quý vị bị Mất hoặc Thất Lạc số EIN?.

Nộp đơn trực tuyến (Apply Online)

Nộp đơn xin EIN trên Internet là phương pháp ưa thích cho khách hàng muốn nộp đơn xin số EIN. Một khi hoàn tất đơn xin thì thông tin sẽ được kiểm chứng trong lúc trực tuyến, và EIN sẽ được cấp ngay. Tiến trình làm đơn xin trực tuyến dành cho tất cả thực thể có doanh nghiệp chánh, văn phòng hay cơ quan, hoặc nơi cư trú hợp pháp (trong trường hợp là cá nhân), đặt tại Hoa Kỳ hay Lãnh Thổ Hoa Kỳ. Viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, người ủy thác, v.v.. phải có Mã Số Thuế của Người Đóng Thuế hợp lệ (Số An Sinh Xã Hội, Mã Số Thuế của Chủ Nhân, hay Mã Số Thuế của Người Đóng Thuế) mới dùng đơn xin trực tuyến.

Nộp đơn qua ĐIỆN SAO (Apply By Fax)

Người khai thuế có thể gởi qua ĐIỆN SAO (fax) đơn xin Mẫu SS-4 đầy đủ đến số ĐIỆN SAO của tiểu bang quý vị (xem Nơi Khai - Mẫu Doanh Nghiệp và Địa Chỉ Khai Thuế), sau khi chắc chắn là Mẫu SS-4 bao gồm tất cả thông tin đòi hỏi. Nếu xác định là thực thể cần phải có EIN mới thì sẽ được cấp cho một số dùng thủ tục thích hợp cho loại thực thể. Nếu được cho biết số điện sao của người đóng thuế thì họ sẽ gởi số EIN đến cho quý vị qua điện sao trong vòng bốn (4) ngày làm việc.

Nộp đơn qua bưu điện (Apply By Mail)

Thời gian giải quyết cho đơn xin số EIN nhận qua bưu điện là bốn tuần. Phải bảo đảm là Mẫu SS-4 bao gồm tất cả các thông tin đòi hỏi. Nếu xác định là thực thể cần phải có EIN mới thì sẽ được cho một số dùng thủ tục thích hợp cho loại thực thể và gởi qua bưu điện cho người đóng thuế. Tìm nơi gởi Mẫu SS-4 qua bưu điện trên trang Nơi Khai Thuế&quot (cho Mẫu SS-4).

Nộp đơn qua điện thoại - Người ngoại quốc nộp đơn (Apply By Telephone – International Applicants):

Người ngoại quốc muốn nộp đơn có thể gọi số 267-941-1099 (không phải là số miễn phí) từ 6:00 sáng đến 11:00 tối (Giờ miền Đông), thứ Hai đến thứ Sáu để lấy số EIN của họ. Người gọi vào phải được ủy quyền để lấy số EIN và phải trả lời các câu hỏi liên quan đến Mẫu đơn SS-4 (PDF), Đơn Xin Mã Số Thuế của Chủ Nhân. Chỉ điền phần Dành Riêng cho Đệ Tam Nhân nếu quý vị muốn ủy quyền cho cá nhân được nêu tên để lấy số EIN cho  doanh nghiệp và trả lời các câu hỏi về việc hoàn tất Mẫu đơn SS-4. Việc ủy quyền cho người được chỉ định sẽ kết thúc vào lúc chỉ định số EIN và cho người được chỉ định biết. Quý vị phải điền vào phần ký tên cho phép thì mới có hiệu lực.

Các Thông Tin Quan Trọng Khác (Other Important Information)

Giới Hạn Hàng Ngày cho việc Cấp Mã Số Thuế của Chủ Nhân

Có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng Năm, 2012, để bảo đảm cho mọi người trả thuế được đối xử công bằng và hợp lý, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn chỉ cấp mỗi ngày một Mã Số Thuế của Chủ Nhân cho người chịu trách nhiệm. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin EIN dù làm đơn xin trực tuyến, qua điện thoại, qua điện sao (fax) hoặc gửi thư. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào về điều này. 

Bên chịu trách nhiệm (Responsible Party)

Để biết những cá nhân và thực thể thích hợp nộp đơn xin số EIN, đã có ngôn ngữ thay đổi được sử dụng cho tiến trình xin số EIN. Tham khảo Các Bên Chịu Trách Nhiệm và Người Được Chỉ Định để biết về những thay đổi quan trọng này trước khi nộp đơn xin EIN.

Ủy quyền cho đệ tam nhân (Third Party Authorization)

Phải điền phần Người Chỉ Định Đệ Tam Nhân phía dưới cùng của Mẫu SS-4. Người khai thuế cũng phải ký tên vào Mẫu SS-4 để ủy quyền cho người chỉ định đệ tam nhân thì mới hợp lệ. Phải gởi Mẫu SS-4 qua bưu điện hay điện sao đến trung tâm dịch vụ phù hợp. Ủy quyền cho người chỉ định đệ tam nhân sẽ chấm dứt vào lúc cấp EIN và giao cho người chỉ định.

 


Email lừa đảo giả làm 'Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Nghiệp' của IRS (Fraudulent email posting as the IRS 'Office of Professional Responsibility')

English

Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011:
Quý vị cần biết là có nguy cơ bị gởi email giả để lấy tin tức cá nhân. Đó là tin nhắn tự nhận từ Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Nghiệp của IRS.

Những điều cần để ý:

 • Hàng chủ đề có dòng chữ Xin số EIN mới.
 • Nội dung tin nhắn chỉ dẫn cho người nhận xin một Số Đăng Ký của Công Ty Mới có liên quan tới các hành động gian lận thực diện dưới tên quý vị.
  • (Lưu ý là dòng chữ ở hàng chủ đề và/hoặc nội dung tin nhắn có thể đọc khác nhau, nhưng phần tin nhắn thì giống nhau.)

Những điều cần làm nếu quý vị nhận được một tin nhắn như vậy:

 1. Đừng trả lời cho người gửi, cũng không bấm vào các nối kết có trong email hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào
 2. Chuyển y nguyên phần tin nhắn như vậy ngay cho chúng tôi tại phishing@irs.gov
 3. Xem Cách báo cáo và nhận biết việc lừa đảo lấy tin tức cá nhân, gian dối qua email và các trang mạng giả làm IRS
 4. Nếu quý vị nhận được một email đáng nghi ngờ hoặc phát hiện được một trang mạng giả làm IRS, xin chuyển email hoặc thông tin URL đó tới IRS tại phishing@irs.gov

Nên nhớ
IRS không khởi sự liên lạc qua email với người dân đóng thuế.

Nộp đơn trực tuyến xin Số Đăng Ký của Công Ty (Employer Identification Number - EIN) Trên mạng

Xem Đơn Xin Kiểu Phỏng Vấn Của Chúng Tôi (Check Out Our Interview-style Application)

Không cần phải nộp Mẫu SS-4. Chúng tôi đặt câu hỏi cho quý vị và quý vị trả lời cho chúng tôi. Sau khi mọi xác nhận hoàn tất quý vị sẽ có số EIN ngay . Quý vị có thể tải xuống, lưu giữ, và in thông báo xác nhận EIN của mình.

EIN này là con số vĩnh viễn của quý vị và có thể dùng ngay cho đa số các nhu cầu về kinh doanh của quý vị, bao gồm việc mở trương mục ngân hàng, xin giấy phép kinh doanh và nộp giấy khai thuế qua bưu điện. Tuy nhiên, không cần biết quý vị làm đơn xin bằng cách nào, (qua điện thoại, điện sao, bưu điện, hoặc trực tuyến), phải cần tới hai tuần số EIN của quý vị mới có trong hồ sơ thường trực của IRS. Quý vị phải đợi cho tới khi điều này xảy ra trước khi có thể nộp giấy khai thuế bằng điện tử, trả tiền bằng điện tử, hoặc thông qua được chương trình đối chiếu Số Nhận Dạng Người Dân Đóng Thuế của IRS.

Chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể tiến hành đơn xin trực tuyến của quý vị nếu bên chịu trách nhiệm là một thực thể trước đây đã lấy số EIN qua internet. Xin dùng một trong các phương pháp khác của chúng tôi để nộp đơn xin. Xem Cách nộp Đơn xin số EIN. Điều naỳ có thể gây ra những bất tiện cho quý vị chúng tôi xin thành thật cáo lỗi.

NỘP ĐƠN XIN TRỰC TUYẾN NGAY BÂY GIỜ

 

 


Phải Mất Bao Lâu Mới Có Được số EIN? (How Long Will It Take to Get an EIN?)

English

Quý vị nên nộp đơn xin số EIN sớm để có được số này khi cần nộp bản khai thuế hay ký thác. Quý vị có thể xin số EIN ngay bằng cách nộp đơn trực tuyến, Người quốc tế nộp đơn phải gọi số (267) 941-1099 (không phải số miễn phí). Nếu muốn, quý vị có thể gởi qua điện sao Mẫu SS-4 đã  điền đầy đủ cho trung tâm dịch vụ

ở tiểu bang của quý vị, họ sẽ trả lời bằng điện sao trong khoảng một tuần. Nếu quý vị không ghi số điện sao gởi trả lại thì sẽ mất khoảng hai tuần. Nếu nộp đơn qua bưu điện, gởi Mẫu SS-4 (PDF) đã điền đầy đủ ít nhất bốn đến năm tuần trước khi quý vị cần có EIN để nộp đơn khai thuế hay ký thác.

Nếu quý vị không nhận được số EIN trước lúc đến hạn nộp bản khai thuế thì ghi "Applied for" (Đã Nộp Đơn Xin) và ngày tháng nộp đơn vào khoảng trống thể hiện con số. Đừng dùng số an sinh xã hội.

Nếu quý vị không nhận được số EIN trước lúc đến hạn ký thác thì gởi tiền trả đến địa chỉ trung tâm dịch vụ ở tiểu bang của quý vị. Ghi chi phiếu hay lệnh chuyển tiền trả cho Sở Thuế Vụ và ghi tên của mình (như trên SS-4), địa chỉ, loại thuế, thời gian, và ngày tháng nộp đơn xin số EIN.

Cần thêm thông tin? (Need more information)

Xem Ấn Phẩm 1635, Hiểu Rõ EIN.

Tựa Đề để Tham Khảo/Liên Hệ

 • Mã Số Thuế của Chủ Nhân (Employer Identification Number, hay EIN)

 


Quý vị bị Mất hoặc Thất Lạc Số EIN? (Lost or Misplaced Your EIN)

English

Nếu trước đây quý vị nộp đơn xin và nhận được số EIN cho doanh nghiệp của mình nhưng lại làm lạc mất số EIN này, thử bất cứ hay tất cả hành động sau đây để tìm:

 • Tìm thông báo trên máy điện toán do IRS ban hành ra khi quý vị nộp đơn xin số EIN. Thông báo này được bàn hành để xác nhận đơn xin và giấy nhận được số EIN của quý vị.
 • Nếu dùng số EIN để mở trương mục ngân hàng, hay nộp đơn xin bất cứ loại giấy phép tiểu bang hay địa phương nào, quý vị nên liên lạc với ngân hàng hay cơ quan để tìm số EIN của mình.
 • Tìm đơn khai thuế đã nộp trước đây (nếu có nộp đơn khai thuế) cho doanh nghiệp mà quý vị đã mất số EIN. Đơn khai thuế trước đây của quý vị phải có ghi số EIN của quý vị.
 • Yêu cầu IRS tìm số EIN của quý vị bằng cách gọi cho Đường Dây Doanh Nghiệp và Thuế Đặc Biệt theo số (800) 829-4933. Giờ làm việc là từ 7:00 sáng - 10:00 tối giờ địa phương, thứ Hai đến thứ Sáu. Nhân viên trợ giúp sẽ hỏi quý vị để biết các thông tin và cung cấp số qua điện thoại cho quý vị, miễn là quý vị là người được quyền nhận. Các thí dụ về người được ủy quyền bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ nhân duy nhất, người đối tác trong hợp doanh, viên chức công ty, người được ủy thác, hay người thừa hành tài sản.

 


Xóa bỏ số EIN - Đóng Trương Mục của Quý Vị (Canceling an EIN - Closing Your Account)

English

Một khi số EIN được cấp cho một thực thể kinh doanh, nó trở thành số nhận diện người dân đóng thuế của Liên Bang vĩnh viễn cho thực thể đó. Bất kể việc số EIN đó có được xử dụng để khai thuế Liên Bang hay không, số EIN không bao giờ được tái xử dụng hoặc cấp lại cho một thực thể kinh doanh khác.

IRS không thể xóa bỏ số EIN của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị nhận một số EIN nhưng sau này xác định là không cần con số đó nữa (thí dụ, không bao giờ mở doanh nghiệp mới), IRS có thể đóng trương mục kinh doanh của quý vị. Số EIN sẽ vẫn thuộc về thực thể kinh doanh và có thể được xử dụng sau này, nếu có nhu cầu.

Để đóng trương mục kinh doanh của quý vị, xin viết cho chúng tôi tại: Internal Revenue Service, Cincinnati, Ohio 45999 và nêu lý do quý vị muốn đóng trương mục của mình. Nếu quý vị có một bản sao của Thông Báo Cấp Số EIN được phát hành vào lúc cấp số EIN cho quý vị, hãy đính kèm tờ này khi quý vị viết thư.  Ngoài ra, nhớ ghi  tên hợp pháp đầy đủ của thực thể, số EIN, và địa chỉ kinh doanh.

Lưu ý:  Nếu (1) quý vị đặt khoản Ký Thác Thuế Liên Bang hoặc trả tiền thuế Liên Bang khác, (2) chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản Thuế Kinh Doanh nào, hoặc (3) IRS đã báo cho quý vị biết rằng việc khai thuế kinh doanh sắp  hết hạn, quý vị phải nộp (các) giấy khai thuế thích hợp trước khi chúng tôi có thể đóng trương mục của quý vị.  Xem Danh Sách Kiểm Tra Việc Đóng một Doanh Nghiệp để biết các hành động  khác mà quý vị  cần thực hiện.

Thông Tin cho Các Tổ Chức Được Miễn (Information for Exempt Organizations)

Nếu quý vị làm đơn xin số EIN cho một tổ chức được miễn mà tổ chức này (1) chưa bao giờ làm đơn xin miễn chính thức, (2) không theo một quyết định tập thể, hoặc (3) chưa bao giờ nộp tài liệu về thuế, gửi thư yêu cầu đóng trương mục của quý vị đến:

Internal Revenue Service
Attn: EO Entity
Mail Stop 6273
Ogden, UT 84201

(hoặc quý vị có thể gửi đơn bằng điện sao  tới (801) 620-3249 hoặc (801) 620-3263).

Nêu lý do mà quý vị muốn đóng trương mục của mình. Nếu quý vị có một bản sao của Thông Báo Cấp Số EIN được phát hành vào lúc được cấp số EIN thì  quý vị hãy đính kèm tờ này khi quý vị viết thư. Ngoài ra, nhớ ghi vào tên hợp pháp đầy đủ của thực thể, số EIN, và địa chỉ kinh doanh.

Nếu quý vị là một tổ chức được miễn mà không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên, xem Chấm Dứt một Tổ Chức được Miễn.

Để biết thêm chi tiết về việc giải tán một tổ chức được miễn, xin gọi (877) 829-5500.

 


Các Bên Chịu Trách Nhiệm và Người Được Chỉ Định (Responsible Parties and Nominees)

English

Các Bên Chịu Trách Nhiệm (Responsible Parties)

Tất cả những đơn xin số EIN (qua bưu điện, điện sao, điện tử) phải nêu rõ tên và Mã Số Thuế của Người Đóng Thuế (SSN, ITIN, hay EIN) của viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân hay người ủy thác. Cá nhân hay thực thể này, mà IRS gọi là “bên chịu trách nhiệm,” sẽ kiểm soát, quản lý, hay hướng dẫn thực thể xin và chuyển nhượng ngân quỹ và tài sản. Nếu có hơn một bên chịu trách nhiệm thì thực thể có thể nêu bên nào mà thực thể muốn IRS xem là bên chịu trách nhiệm.

Theo Hướng Dẫn cho phiên bản đơn xin hiện tại thì “bên chịu trách nhiệm” được định nghĩa như sau:

Đối với những thực thể có cổ phiếu hay lợi tức giao dịch hối đoái công khai hoặc được khai với Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch, thì “bên chịu trách nhiệm” là (a) viên chức chánh, nếu doanh nghiệp là công ty, (b) người đối tác tổng quát, nếu là một hợp doanh, (c) chủ nhân của thực thể không được xét đến vì tách khỏi chủ nhân (thực thể không được xét đến do công ty sở hữu ghi tên và số EIN của công ty),hoặc (d) người chuyển nhượng, chủ nhân, hay người ủy thác nếu là quỹ ủy thác.
 

Đối với tất cả các thực thể khác, “bên chịu trách nhiệm” là người có mức kiểm soát, hay có quyền đối với ngân quỹ hay tài sản trong thực thể, như vấn đề thực tế, cho phép cá nhân, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát, quản lý hay hướng dẫn thực thể và chuyển nhượng ngân quỹ và tài sản. Tuy nhiên, khả năng cấp tiền cho thực thể hay quyền được hưởng tài sản của thực thể mà không có bất cứ thẩm quyền tương ứng để kiểm soát, quản lý, hay hướng dẫn thực thể (như trong trường hợp người thụ hưởng là trẻ nhỏ) thì sẽ không làm cho người đó trở thành bên chịu trách nhiệm.

Người Được Chỉ Định (Nominees)

“Người được chỉ định” là người được trao quyền hạn chế để hành động thay mặt cho thực thể, thường là trong khoảng thời gian nhất định, và trong suốt quá trình thành lập thực thể. “Viên chức chánh, người đối tác tổng quát,” v.v…, theo định nghĩa của IRS, là “bên chịu trách nhiệm” thực sự cho thực thể, thay vì người được chỉ định. &quotBên chịu trách nhiệm” là người hay thực thể kiểm soát, quản lý, hay hướng dẫn thực thể và chuyển nhượng ngân quỹ và tài sản của thực thể, không giống như người được chỉ định, vốn được trao ít hay không có thẩm quyền đối với tài sản của thực thể.

Sở Thuế Vụ đã biết rằng người được chỉ định sẽ được nêu như là viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, và người ủy thác trong tiến trình đơn xin Mã Số Thuế của Chủ Hãng (Employer Identification Number, hay EIN). Người được chỉ định không phải là một trong số những người này. Người được chỉ định đúng hơn là chỉ được ủy quyền tạm thời để hành động thay mặt cho thực thể trong suốt tiến trình thành lập. Sử dụng người được chỉ định trong tiến trình nộp đơn xin số EIN sẽ ngăn không cho IRS thâu thập thông tin thích hợp về sở hữu thực thể, và được cho là giúp thực thể và chủ nhân không tuân theo luật thuế vụ.

IRS sẽ không cho phép sử dụng người được chỉ định để xin số EIN. Tất cả những đơn xin số EIN (qua bưu điện, điện sao, điện tử) phải nêu rõ tên và Mã Số Thuế của Người Đóng Thuế (SSN, ITIN, hay EIN) của viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân hay người ủy thác. Cá nhân hay thực thể này, IRS sẽ gọi là “bên chịu trách nhiệm,” sẽ kiểm soát, quản lý, hay hướng dẫn thực thể xin và chuyển nhượng ngân quỹ và tài sản.

Muốn nộp Mẫu SS-4 đúng cách, cần có tên, Mã Số Thuế của Người Đóng Thuế và chữ ký của bên chịu trách nhiệm trên mẫu và giấy ủy quyền. Người được chỉ định đệ tam nhân nộp đơn xin trực tuyến cần nhớ giữ một bản bằng giấy của Mẫu SS-4 đầy đủ đã ký tên và tuyên bố ủy quyền đã ký cho từng đơn xin của thực thể nộp cho IRS. Người được chỉ định không có quyền ủy quyền cho người được chỉ định đệ tam nhân nộp Mẫu SS-4, và sẽ không được nêu trên Mẫu SS-4.

Nếu sử dụng người được chỉ định trong tiến trình thành lập của tiểu bang và chưa biết rõ bên chịu trách nhiệm thực sự thì thực thể phải xác định cá nhân đó trước khi nộp đơn xin số EIN.

IRS sẽ tiếp tục có những hành động ngăn ngừa sử dụng sai đơn xin số EIN.

 


Sửa Đổi Thông Tin Doanh Nghiệp Khi Sử Dụng Người Được Chỉ Định (Correcting Business Information Where a Nominee Was Used)

English

Nhiều người khai thuế nộp đơn xin Số Nhận Diện Hãng Làm (Employer Identification Numbers, hay EINs) nêu trên đơn người xin hay thực thể khác với bên chịu trách nhiệm thực sự của thực thể với tư cách là viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, hay người ủy thác. Sử dụng người hay thực thể đó, “người được chỉ định&quot, sẽ làm cho hồ sơ IRS chứa các thông tin không chính xác. Các thực thể dùng người được chỉ định trên đơn xin nên cập nhật thông tin thể hiện trên đơn xin gốc.

Ai Nên Cập Nhật Thông Tin? (Who Should Update the Information)

Thực thể nộp đơn xin EIN nêu rõ người được chỉ định là “viên chức chánh”, v.v…, và ghi Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của người được chỉ định như là số của viên chức chánh thì phải gởi cho IRS thư nêu tên và Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Số An Sinh Xã Hội, Số Nhận Diện Hãng Làm, hay Mã Số Thuế Cá Nhân) của bên chịu trách nhiệm thực sự. Các thực thể nộp đơn xin thể hiện, với tư cách là viên chức chánh, người hay thực thể không còn là bên chịu trách nhiệm thực sự nữa cũng nên cập nhật thông tin của thực thể.

Thuật Ngữ “Người Được Chỉ Định” và “Bên Chịu Trách Nhiệm” nghĩa là gì (What the Terms "Nominee" and "Responsible Party" Mean)

“Người được chỉ định” là người được trao quyền hạn chế để hành động thay mặt cho một tổ chức, thường là trong khoảng thời gian nhất định, và trong suốt quá trình thành lập thực thể. “Viên chức chánh, thành viêntổng quát,” v.v…, theo định nghĩa của IRS, là “bên chịu trách nhiệm” thực sự cho tổ chức, thay vì người được chỉ định. Xem trang Các Bên Chịu Trách Nhiệm và Người Được Chỉ Định để biết thêm chi tiết.

Tại sao cần sửa đổi Thông Tin (Why the Information should be corrected)

Trong trường hợp IRS cần liên lạc với một tổ chứcvề vấn đề thuế liên quan đến doanh thương thì chúng tôi phải biết chắc chắn sẽ liên lạc được với đúng bên cần liên lạc. Nếu không thì người không được phép nhận những thông tin đó có thể biết được thông tin về tổ chức. IRS đang xem xét nhiều cách để nhận ra các bên chịu trách nhiệm của các tổ chức. Tuy nhiên, khi tự cập nhật thông tin thì tổ chứcđã cho thấy họ là đối tác đáng tin cậy của IRS trong việc tuân hành luật thuế liên bang. 

Cách Cập Nhật Thông Tin (How to Update the Information)

Không có mẫu cập nhật thông tin, và IRS đòi hỏi các thực thể cập nhật thông tin KHÔNG nộp đơn xin EIN thứ hai. Thay vào đó, IRS đòi hỏi thực thể gởi thư, trên giấy tiêu đề công ty, nếu có, cung cấp tên và Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, hay người ủy thác hiện tại. Nhớ ghi tên đầy đủ, số EIN, và địa chỉ gởi thư của thực thể để chúng tôi biết trương mục IRS của quý vị. Tùy theo địa chỉ kinh doanh chánh của thực thể mà thực thể nên gởi thư cho địa điểm IRS sau đây

 

Nếu doanh nghiệp chánh, văn phòng hay cơ quan của thực thể đặt tại:
 

Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia, West Virginia or Wisconsin Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wyoming, or any place outside of the United States
 
Gởi thư hay điện sao (fax) đến: Internal Revenue Service (Sở Thuế Vụ)
Stop 343G
Cincinnati, OH 45999
Fax Number: 859-669-5748
Internal Revenue Service (Sở Thuế Vụ)
M/S 6273
Ogden, UT 84201
Fax Number: 801-620-7116

Xác Nhận (Confirmation)
IRS sẽ gởi thư xác nhận đã nhận thông tin cập nhật. Nếu thực thể không nhận thư xác nhận trong vòng 60 ngày thì nên gởi một bản thư gốc, chú thích “Yêu Cầu Thứ Hai”, cho địa điểm phục vụ tiểu bang của thực thể.

Page Last Reviewed or Updated: 23-Jan-2015