IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Sử Dụng Tiền Hoàn Thuế Liên Bang để Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm

English

Quý vị có thể mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Xê-ri I (Series I U.S. Savings Bond) - bằng một phần hay toàn bộ tiền hoàn thuế liên bang - cho bản thân hoặc bất cứ người nào. Trái phiếu Xê-ri I là phiếu khoán có mức độ mạo hiểm thấp và tăng dần giá trị đến tối đa 30 năm. Trái phiếu này mang lại tiền lời và phòng chống lạm phát cho người sở hữu.

Sau đây là sáu điều IRS muốn quý vị biết rõ về vấn đề sử dụng tiền hoàn thuế liên bang để mua trái phiếu tiết kiệm.

1. Quý vị có thể dùng một phần tiền hoàn thuế để mua đến tối đa $5,000 Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Xê-ri I cho bản thân hoặc bất cứ người nào.

2. Tổng số tiền trái phiếu tiết kiệm đã mua phải là bội số của $50. Phần tiền hoàn thuế còn lại - không dùng để mua trái phiếu tiết kiệm - sẽ được gởi vào trương mục tài chánh khác, chẳng hạn như trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm, hoặc có thể gởi qua bưu tín tới tay quý vị dưới dạng tờ chi phiếu.

3. Tờ trái phiếu sẽ mang tên quý vị hoặc tên người được quý vị chỉ định làm chủ sở hữu chánh, đồng sở hữu hoặc người thụ hưởng. Nếu quý vị đã kết hôn và khai thuế chung, thì trái phiếu sẽ mang tên quý vị và người hôn phối. Quý vị cũng có thể chỉ định người thụ hưởng hoặc đồng sở hữu theo lựa chọn đăng tên này.

4. Quý vị sẽ nhận được trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ qua bưu tín.

5. Mua trái phiếu bằng tiền hoàn thuế là điều dễ dàng. Chỉ cần nêu rõ lựa chọn này bằng cách đệ nộp Mẫu 8888, Phân Chia Tiền Hoàn Thuế (kể cả Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm).

6. Mẫu 8888 có phần chỉ dẫn từng bước về cách vận dụng lựa chọn này và cách nêu rõ số tiền hoàn thuế quý vị muốn dùng để mua trái phiếu tiết kiệm.

Muốn biết thêm thông tin về lựa chọn dùng tiền hoàn thuế để mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ, quý vị nên đến mạng lưới của IRS, IRS.gov.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013