IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Sau Ðây là Những Ðiều Cần Thực Hiện nếu Bị Thiếu Mẫu W-2

English

Trước khi nộp tờ khai thuế năm 2011, quý vị phải chắc là mình có đủ tất cả những tài liệu cần thiết, kể cả mọi Mẫu W-2. Quý vị phải nhận Mẫu W-2 (Khai Trình Thuế và Lương Bổng) từ mỗi hãng sở. Hãng sở có hạn chót là ngày 31 tháng Giêng 2012 để gởi Mẫu W-2 khai trình lợi tức năm 2011 cho quý vị.
Nếu quý vị chưa nhận được mẫu W-2 thì nên thực hiện bốn điều sau đây:

1. Liên lạc với hãng sở: Nếu quý vị chưa nhận được mẫu W-2 thì hãy liên lạc với hãng sở để hỏi xem họ đã gởi qua bưu tín chưa, và gởi lúc nào. Nếu gởi rồi thì có thể đã bị trả về cho hãng sở vì địa chỉ ghi sai hoặc chưa đầy đủ. Sau khi liên lạc với hãng sở thì nên dành khoảng thời gian hợp lý để họ gởi lại hoặc cấp phát mẫu W-2.

2. Liên lạc với IRS: Nếu đã tới ngày 14 tháng Hai mà quý vị vẫn chưa nhận được mẫu W-2 thì hãy liên lạc với IRS theo số 800-829-1040 để được trợ giúp. Khi gọi, quý vị phải cho biết họ tên, địa chỉ, thành phố và tiểu bang, kể cả bưu chánh, số An Sinh Xã Hội, số điện thoại, và có sẵn thông tin sau đây:

  • Tên hãng sở, địa chỉ, thành phố và tiểu bang, kể cả bưu chánh và số điện thoại
  • Thời gian làm việc
  • Ước tính số tiền lương quý vị đã làm ra, khoản thuế lợi tức liên bang đã tạm thu, và thời gian làm việc cho hãng sở đó trong năm 2011. Giá trị phỏng định phải dựa vào  những chi tiết  hiện có  trên tờ chi phiếu lương bỗng cuối cùng  hoặc có thể  là  trên  tờ  lợi tức và  tạm vắng,.

3. Khai thuế: Quý vị vẫn phải nộp tờ khai thuế hoặc xin gia hạn  nộp ngày 17 tháng Tư 2012, ngay cả khi chưa nhận được Mẫu W-2. Nếu tới tận ngày hết hạn mà vẫn chưa nhận được Mẫu W-2 nhưng quý vị đã hoàn tất điều 1 và 2, thì có thể dùng Mẫu 4852 - Bản Thay Thế Mẫu W-2 (Khai Trình Thuế và Lương Bổng).  Hãy  ước tính lợi tức và thuế tạm thu càng gần đúng càng tốt  rồi  đính kèm Mẫu 4852 vào tờ khai.  Sự hoàn trả tiền  có thể  chậm lại  trong khi đang kiểm chứng thông tin.

4. Ðiền và nộp Mẫu 1040X: Ðôi khi quý vị lại nhận được Mẫu W-2  sau khi đã nộp tờ khai thuế với Mẫu 4852, và thông tin có thể sẽ khác với những gì được báo cáo trên tờ khai. Nếu xảy ra điều này thì phải tu chỉnh tờ khai bằng cách đệ nộp Mẫu 1040X, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Ðã Tu Chỉnh.

Có thể lấy Mẫu 4852, Mẫu 1040X và phần hướng dẫn tại IRS.gov, hoặc nếu gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013