IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Tám Sự Kiện về Diện Đệ Nộp

English

Bước đầu tiên trong tiến trình khai thuế lợi tức liên bang là định rõ sẽ sử dụng diện thuế naò để khai. Diện nộp thuế được dùng để xác định các đòi hỏi khai thuế, khấu giảm chuẩn, tiêu chuẩn hưởng một số dạng tín khoản và khấu trừ, và tiền thuế thích đáng. Có năm diện  nộp thuế  (cương vị khai thuế): Độc Thân, Đã Kết Hôn và Khai Chung, Đã Kết Hôn Nhưng Khai Riêng, Chủ Hộ, và Góa Bụa Hợp Lệ Đang Nuôi Con (Có Trẻ Em Hợp Chuẩn).

Sau đây là tám sự kiện về năm diện  nộp  thuế IRS muốn quý vị biết rõ để lựa chọn diện thích hợp nhất cho hoàn cảnh của mình.

1. Tình trạng hôn nhân vào ngày cuối cùng của năm sẽ định rõ tình trạng hôn nhân của quý vị trong cả năm.

2. Nếu có thể áp dụng nhiều diện nộp thuế thì nên chọn dạng nào ít phải trả thuế nhất.

3. Nói chung diện  nộp thuế Độc Thân áp dụng cho bất cứ người nào chưa kết hôn, đã ly dị hoặc ly thân hợp pháp đúng theo luật tiểu bang.

4. Cặp vợ chồng đã kết hôn có thể khai thuế chung. Diện nộp thuế của cặp vợ chồng này là Đã Kết Hôn và Khai Chung.

5. Nếu người hôn phối đã khuất bóng và quý vị chưa tái giá trong năm 2011, thì vẫn có thể khai thuế chung vào năm người ấy qua đời.

6. Cặp vợ chồng đã kết hôn có thể nộp tờ khai thuế riêng. Nói chung diện nộp thuế của mỗi người sẽ là  Đã Kết Hôn Nhưng Khai Riêng.

7. Nói chung  diện nộp thuế Chủ Hộ áp dụng cho những người đóng thuế chưa kết hôn. Muốn hội đủ tiêu chuẩn theo diện thuế này, quý vị cũng phải trả nhiều hơn phân nửa chi phí bảo trì nhà ở cho mình và một người hợp lệ nữa.

8. Có thể chọn diện nộp thuế Góa Bụa Hợp Lệ Đang Nuôi Con nếu người hôn phối đã qua đời trong năm 2009 hay 2010, quý vị đang có trẻ em thuộc quyền và đáp ứng một số điều kiện khác.

Có thêm nhiều thông tin về việc diện nộp thuế trong Ấn Phẩm 501 của IRS: Miễn Trừ, Khấu Giảm Chuẩn, và Thông Tin Đệ Nộp. Có thể lấy Ấn Phẩm 501 tại IRS.gov, hoặc gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676). Quý vị cũng có thể sử dụng ITA (Trợ Giúp Thuế Vụ Ở Dạng Tương Tác) trên mạng lưới IRS để xác định diện  nộp thuế của mình. Công cụ ITA là nguồn tài nguyên về luật thuế trên mạng lưới IRS, trong đó có hàng loạt câu hỏi và đáp về luật lệ thuế vụ.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013