IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng

EITC Home

Tín Thuế Lợi Tức Từ Việc Làm, (Earned Income Tax Credit, hay EITC) còn được gọi là EIC, dành cho nhân viên có lợi tức từ thấp đến trung bình. Quý vị phải có lợi tức từ làm việc cho người khác hay điều hành kinh doanh hoặc nông trại để xin EITC. Đó là tín thuế có thể hoàn lại ngay cả khi quý vị không nợ thuế hoặc không cần phải nộp bản khai thuế, quý vị có thể lấy lại tiền.

Tuy nhiên, quý vị không thể được EITC nếu không nộp bản khai thuế. Do đó hãy nộp và xin EITC quý vị có.

Số tiền EITC quý vị có thể được tùy theo số người trong gia đình quý vị, tình trạng nộp đơn và số lợi tức. EITC có thể giúp cho cuộc sống quý vị dễ dàng hơn và có nghĩa là hoàn tiền đến $6,143 nếu quý vị đã kết hôn, nộp bản khai thuế chung và có ba hay nhiều con đủ điều kiện.

Quý vị có đủ điều kiện được EITC cho niên thuế 2014 không?  (Are you eligible for EITC for Tax Year 2014?)

Muốn xin tín thuế, thì quý vị phải:

 • Có lợi tức từ làm việc cho người khác hay từ việc kinh doanh hoặc nông trại (tiền trả của chương trình hồi hưu người tan tật sẽ đủ điều kiện nếu quý vị thuộc chương trình hồi hưu tối thiểu)
 • Thu nhập từ việc làm và tổng lợi tức đã điều chỉnh (adjusted gross income, hay AGI) phải không quá:
  • $46,997 ($52,427 nếu kết hôn nộp đơn chung) có ba hay nhiều con đủ điều kiện
  • $43,756 ($49,186 nếu kết hôn nộp đơn chung) có hai con đủ điều kiện
  • $38,511 ($43,941 nếu kết hôn nộp đơn chung) có một con đủ điều kiện
  • $14,590 ($20,020 nếu kết hôn nộp đơn chung) không có con đủ điều kiện
 • Lợi tức đầu tư phải là $3,350 hay ít hơn trong năm.
 • Không nộp đơn với tư cách nộp đơn riêng khi đã kết hôn
 • Là công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân thường trú cả năm, hoặc ngoại nhân không thường trú kết hôn với công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân thường trú và nộp bản khai thuế chung
 • Có Số An Sinh Xã Hội (Social Security number, hay SSN) hợp lệ để làm việc
 • Không phải là trẻ đủ điều kiện của người khác
 • Có một hay nhiều con đủ điều kiện (xem "Ai là trẻ đủ điều kiện" dưới đây)
  Hoặc, đáp ứng tất cả ba điều sau đây:
  • Được 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm
  • Cư trú tại Hoa Kỳ* hơn phân nửa năm
  • Không phải là người thuộc quyền của người khác.

Ai là trẻ đủ điều kiện?  (Who is a Qualifying Child?)

Để đủ điều kiện, trẻ phải đạt tất cả các kiểm tra sau đây:

1. Mối quan hệ (Relationship)

Trẻ phải là:

 • Con trai hay con gái của quý vị, bao gồm con nuôi chánh thức hay con muốn nhận nuôi, hoặc con ghẻ,
 • Con nuôi không chánh thức do cơ quan hay tòa án cho phép,
 • Anh chị em, anh chị em kế, anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha
 • Con cháu của bất cứ người nào nói trên.

2. Tuổi (Age)

Vào cuối năm nộp bản khai thuế, con quý vị:

 • Nhỏ hơn quý vị và dưới 19 tuổi vào cuối năm,
 • Nhỏ hơn quý vị và dưới 24 tuổi vào cuối năm và là học sinh toàn nhiệm,
 • Ở bất cứ tuổi nào và bị tàn tật vĩnh viễn và toàn bộ.

3. Cư ngụ (Residency)

Trẻ phải sống với quý vị tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.  Nhân viên quân sự của Mỹ hiện tòng sự lâu dài ở ngoài nước Hoa Kỳ được coi là sống ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang và Quận Columbia.

4. Bản khai thuế chung (Joint Return)

Con quý vị không có thể nộp đơn khai thuế chung, trừ khi con của quý vị chỉ nộp đơn khai thuế để được hoàn lại tiền và đứa con của quý vị và người phối ngẫu của nó không bắt buộc phải nộp đơn khai thuế.

Nếu có cùng con đủ điều kiện với người khác thì sao? (What if I Have the Same Qualifying Child as Someone Else?)

Nếu hai hay nhiều người có cùng con đủ điều kiện được EITC, miễn trừ thuộc quyền, tín thuế trẻ em, tình trạng nộp đơn của chủ gia đình hay khấu trừ chi phí giữ trẻ và chăm sóc người thuộc quyền, thì chỉ một người có thể khai trẻ là trẻ đủ điều kiện được mọi quyền lợi này.

Nếu không phải là cha mẹ của trẻ thì quý vị phải có AGI cao hơn AGI của cha mẹ trẻ. Nếu không quý vị sẽ chọn ai xin quyền lợi, bao gồm EITC, thì sử dụng trẻ đó.

Nếu quý vị không thể đồng ý và hơn một người sử dụng cùng trẻ đó thì IRS sẽ áp dụng điều lệ tự chọn. Theo điều lệ tự chọn thì trẻ được xem là trẻ đủ điều kiện chỉ từ:

 • Cha mẹ, nếu họ nộp bản khai thuế chung;
 • Cha mẹ, nếu chỉ một trong những người là cha mẹ của trẻ
 • Cha me mà trẻ sống chung lâu nhất trong năm, nếu hai trong số những người đó là cha mẹ trẻ và họ không nộp bản khai thuế chung với nhau
 • Cha me có AGI cao nhất, nếu trẻ sống với mỗi cha mẹ trong cùng thời gian như nhau trong năm và họ không nộp bản khai thuế chung với nhau
 • Người có AGI cao nhất, nếu không có cha mẹ nào khai trẻ là trẻ đủ điều kiện
 • Một người có AGI cao hơn bất cứ cha mẹ cũng có thể khai trẻ là đủ điều kiện nhưng không khai  

Số An Sinh Xã Hội hợp lệ là gì? (What is a valid Social Security number?)

Quý vị (và người hôn phối nếu nộp bản khai thuế chung) phải có SSN hợp lệ làm việc để xin EITC. Bất cứ trẻ đủ điều kiện nào cũng phải có SSN hợp lệ để làm việc. Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội là cơ quan duy nhất cấp SSN hợp lệ. Để xin số này, quý vị phải chứng minh tình trạng công dân Hoa Kỳ hay tình trạng nhập cư, tuổi tác và danh tánh của mình.

Quý vị có SSN hợp lệ cho EITC nếu quý vị là ngoại nhân không phải là ngoại nhân thường trú và có thẻ An Sinh Xã Hội cho thấy CHỈ HỢP LỆ ĐỂ LÀM VIỆC KHI ĐƯỢC INS/DHS CHO PHÉP.

Nếu quý vị xin SSN chỉ để được quyền lợi, như Medicaid, thì sẽ không hợp lệ để xin EITC. Thẻ An Sinh Xã Hội thường ghi KHÔNG HỢP LỆ ĐỂ LÀM VIỆC.

Nếu quý vị (hay người hôn phối của mình nộp bản khai thuế chung) có mã số người đóng thuế cá nhân (individual taxpayer identification number, hay ITIN), thì quý vị không thể sử dụng ITIN để xin EITC. Nếu con quý vị có ITIN hay mã số người đóng thuế nhận nuôi (adoption taxpayer identification number, hay ATIN), thì quý vị không thể dùng trẻ đó để được EITC.

Trợ Tá EITC (EITC Assistant)

Trợ tá EITC là một công cụ dễ sử dụng. Công cụ này dùng phương pháp hỏi và đáp để giúp quý vị xem mình có đủ điều kiện được EITC hay không. Công cụ cũng giúp quý vị biết con hay các con của mình có phải là trẻ đủ điều kiện không và ước tính số tiền khấu trừ của quý vị.

Ấn phẩm Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC Publications)

Page Last Reviewed or Updated: 24-Apr-2015