IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Tín Thuế Trẻ Em

English

Tín Thuế Trẻ Em là dạng tín thuế trọng yếu có thể có giá trị lên đến $1,000 cho mỗi trẻ em hợp lệ, tùy vào lợi tức của quý vị. Sau đây là 10 sự kiện quan trọng từ IRS về tín thuế này, và lợi ích tương ứng đối với gia đình quý vị.

1. Số Tiền - Với Tín Thuế Trẻ Em, quý vị có thể hạ giảm thuế lợi tức liên bang đến tối đa $1,000 cho mỗi trẻ em hợp lệ dưới 17 tuổi.

2. Cứu Xét - Trẻ em hợp lệ được tín thuế này là người đáp ứng tiêu chuẩn  cứu xét theo sáu mục đòi hỏi:  tuổi tác , mối quan hệ, vấn đề cấp dưỡng, người thuộc quyền, quốc tịch, và nơi thường trú.

3. Ðòi Hỏi về  Tuổi Tác - Muốn hội đủ tiêu chuẩn, trẻ em phải dưới 17 tuổi, nghĩa là từ 16 tuổi trở xuống, vào cuối năm 2011.

4. Ðòi Hỏi về Mối Quan Hệ - Muốn xin Tín Thuế Trẻ Em thì đứa trẻ được khai phải là con trai, con gái, con ghẻ, con nuôi không chánh thức, em trai, em gái, em trai ghẻ, em gái ghẻ của quý vị - hoặc là con cháu của bất cứ người nào trong số đó, kể cả cháu nội ngoại, cháu trai hay cháu gái. Con nuôi chánh thức luôn luôn được xem như con ruột của quý vị. Con nuôi chánh thức là đứa trẻ được luật pháp chấp nhận cho  quý vị  nuôi  nấng.

5. Ðòi Hỏi về Vấn Ðề Cấp Dưỡng – Để được khai để xin tín thuế này,  đứa trẻ phải  không thể  tự   làm  được nhiều hơn phân nửa số tiền cấp dưỡng.

6. Ðòi Hỏi về Người Thuộc Quyền - Quý vị phải ghi đứa trẻ là người thuộc quyền trên tờ khai thuế liên bang.

7. Ðòi Hỏi về Quốc Tịch - Muốn đáp ứng đòi hỏi về quốc tịch thì đứa trẻ phải là công dân Hoa Kỳ, kiều dân Hoa Kỳ, hay ngoại kiều thường trú tại Hoa Kỳ.

8. Ðòi Hỏi về Nơi Thường Trú - Ðứa trẻ phải sống với quý vị lâu hơn nửa năm 2011. Có một vài ngoại lệ cho đòi hỏi này, và có thể xem trong Ấn Phẩm 972 của IRS, Tín Thuế Trẻ Em.

9. Hạn Chế - Tín thuế này bị giới hạn nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi của quý vị cao hơn mức quy định. Mức bắt đầu giảm dần sẽ thay đổi tùy theo diện đệ nộp. Ðối với người đóng thuế đã kết hôn và khai chung, mức bắt đầu giảm dần là $110,000. Nếu là người đóng thuế đã kết hôn nhưng khai riêng thì sẽ bắt đầu ở $55,000. Ðối với mọi người đóng thuế khác, mức bắt đầu giảm dần là $75,000. Ngoài ra, nói chung Tín Thuế Trẻ Em cũng bị giới hạn ở số tiền thuế lợi tức phải trả cũng như bất cứ khoản thuế tối thiểu  nào quý vị còn nợ.

10. Tín Thuế Trẻ Em Phụ Trội - Nếu số tiền Tín Thuế Trẻ Em lớn hơn khoản thuế lợi tức quý vị phải nộp, thì có thể xin Tín Thuế Trẻ Em Phụ Trội.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013