IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Thông Tin Tổng Quát

Chủ đề 301 - Khi Nào, Ở Đâu, và Cách Nộp Hồ Sơ (When, Where, and How to File)

Ngày 15 Tháng Tư hàng năm là ngày đáo hạn nộp thuế lợi tức cá nhân liên bang nếu năm thuế của quý vị kết thúc ngày 31 Tháng Mười Hai. Đơn khai thuế của quý vị được xem là nộp kịp thời nếu phong bì có ghi địa chỉ đúng và được đóng dấu của bưu điện không trễ hơn ngày 15 Tháng Tư. Nếu quý vị sử dụng một năm tài chánh (là năm kết thúc vào ngày cuối cùng của bất cứ tháng nào không phải Tháng Mười Hai), ngày đáo hạn khai thuế của quý vị là ngày 15 của tháng thứ tư sau khi kết thúc năm tài chánh của quý vị. Nếu ngày đáo hạn nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ chánh thức, ngày đáo hạn được dời  đến ngày làm việc kế tiếp (thí dụ, thuế năm 2011 có ngày đáo hạn là ngày 17 Tháng Tư năm 2012).

Nếu không thể nộp đúng hạn đơn khai thuế của quý vị, quý vị có thể yêu cầu gia hạn thời gian để nộp đơn khai thuế. Tuy nhiên, sự gia hạn thời gian để nộp đơn khai thuế không phải là sự gia hạn thời gian để trả tiền thuế. Quý vị sẽ bị tính tiền lời cho tiền thuế trả quá hạn và quý vị có thể phải chịu tiền phạt trả chậm nếu quý vị không trả thuế kịp thời. Để được gia hạn tự động 6 tháng về việc nộp đơn khai thuế của quý vị, quý vị có thể nộp Mẫu Đơn 4868, Đơn Xin Tự Động Cho Thêm Thời Gian để Nộp Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, trước ngày đáo hạn khai thuế của quý vị. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo các chỉ dẫn của Mẫu Đơn 4868.

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân, (1) sống ở ngoài nước Hoa Kỳ và nước Puerto Rico và cơ sở kinh doanh hoặc trụ sở làm việc chánh của quý vị nằm ở ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico; hoặc (2) trong quân đội hoặc hải quân phục vụ ở ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico vào ngày đáo hạn nộp đơn khai thuế, quý vị được hưởng gia hạn tự động là 2 tháng cho đến ngày 15 tháng Sáu để nộp đơn khai và trả tiền thuế. Để có thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 54, Bản Hướng Dẫn Thuế cho các Công Dân Mỹ và Người Thườ̀ng Trú đang Sống Ở Nước Ngoài. Nếu quý vị sử dụng gia hạn 2 tháng tự động này, quý vị phải đính kèm một lời khai với đơn khai thuế giải thích là tình trạng nào trong hai tình trạng này đủ điều kiện được gia hạn. Để có thêm thông tin về sự gia hạn, xin tham khảo Chủ Đề 304.

Nếu quý vị đang phục vụ trong một khu vực chiến đấu, trong một chiến dịch dự phòng (hoặc nằm trong nhà thương vì bị thương tích trong khu vực hoặc chiến dịch đó) sau khi kết thúc năm thuế nhưng trước ngày đến hạn nộp bản khai thuế, quý vị có ít nhất là 180 ngày sau khi quý vị rời khỏi khu vực chiến đấu/chiến dịch dự phòng để nộp đơn khai thuế. Xin xem Ấn Bản 3, Bản Hướng Dẫn Thuế cho Quân Đội. Nếu Sở Thuế Vụ ấn định là quý vị bị ảnh hưởng bởi một thảm họa được tuyên khai bởi tổng thống, hoặc khủng bố hoặc hành động quân sự, thì quý vị có thể có đến một năm sau ngày đáo hạn khai thuế của quý vị để nộp đơn khai thuế và trả tiền thuế, tùy thuộc vào thời hạn quy định bởi Sở Thuế Vụ.

Nếu nộp thuế chung, cả hai vợ chồng phải ký tên vào đơn khai thuế. Nếu người chồng hoăc vợ của quý vị không ký được vì một tình trạng y tế và yêu cầu quý vị ký vào đơn, xin ký tên người phối ngẫu của quý vị vào chỗ thích hợp tiếp theo với chữ "by" ("bởi") (chữ ký của quý vị), tiếp theo với chữ "husband" ("chồng") hoặc "wife" ("vợ"). Xin nhớ ký vào chỗ ký tên quý vị. Ngoài ra, quý vị phải đính kèm một tờ khai trong đó có ghi số mẫu đơn khai thuế quý vị dùng, năm tính thuế, lý do người chồng hoăc vợ của quý vị không thể ký đơn khai thuế, và người chồng hoăc vợ của quý vị đã đồng ý để quý vị ký thay họ. Nếu quý vị là người giám hộ cho người chồng hoăc vợ không có khả năng về tâm thần, quý vị có thể ký đơn thay cho người phối ngẫu của quý vị, với tư cách là người giám hộ.

Nếu người chồng hoăc vợ của quý vị không ký đơn khai thuế được vì bất cứ lý do nào khác, quý vị chỉ có thể ký thay nếu quý vị có một sự ủy quyền pháp lý có hiệu lực. Quý vị phải đính kèm tài liệu ủy quyền pháp lý cùng với đơn khai thuế khi được nộp. Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện, có thể được sử dụng cho mục đích này.

Nếu quý vị nộp đơn khai thuế cho một trẻ vị thành niên không tự ký được, quý vị ký tên đứa trẻ theo sau là chữ "by" ("bởi"), rồi chữ ký của quý vị, và mối quan hệ với quý vị, chẳng hạn như "parent" ("cha mẹ") hoặc "guardian for minor child" ("người giám hộ cho trẻ vị thành niên").

Để biết thêm thông tin về việc nộp đơn và ký tên thay một người đã chết, xin tham chiếu Chủ Đề 356.

Nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 1040, xin đính kèm tất cả các danh mục và các mẫu đơn liên quan đằng sau đơn khai thuế của quý vị theo thứ tự số nằm ở góc trên bên phải của danh mục hoặc mẫu đơn. Xin nhớ đính kèm một bản sao của Mẫu Đơn W-2 (PDF) và Mẫu Đơn 2439, Thông Báo cho Cổ Đông về Lợi Nhuận Vốn Lâu Dài Chưa Phân Phát, ở đằng trước Mẫu Đơn 1040. Nếu quý vị nhận được một Mẫu Đơn W-2c (Mẫu Đơn W-2 được sửa đổi), xin đính kèm một bản sao của mẫu đơn gốc W-2 và mẫu đơn W-2c. Đồng thời đính kèm Mẫu W-2G và 1099-R nếu thuế đã được khấu lưu.

Nếu thiếu thuế, quý vị có thể trả bằng chi phiếu hoặc lệnh phiếu ghi trả cho "United States Treasury" (Bộ Ngân Khố Hoa kỳ). Trên mặt của chi phiếu hoặc lệnh phiếu (money order), xin ghi tên, địa chỉ, số ID người đống thuế, số điện thoại ban ngày, năm trả thuế và loại mẫu đơn mà quý vị nộp (thí dụ, "2013 Mẫu Đơn 1040"). Đính kèm tiền trả thuế của quý vị với đơn khai thuế. Đừng gửi tiền mặt với đơn khai thuế của quý vị.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc trả thuế bằng thẻ tín dụng, hoặc thẻ ghi nợ, hoặc cách trả tiền điện tử khác, xin vào mạng lưới, hoặc gọi cho IRS theo số 800-829-1040. Để biết thêm thông tin về việc trả tiền thuế, xin tham khảo hướng dẫn trong mẫu đơn của quý vị và trong Chủ Đề 158.

Nếu quý vị không có thể trả hết tiền thuế trong đơn khai thuế của quý vị, Sở Thuế Vụ có thể giúp quý vị sắp xếp việc trả tiền. Để có thêm thông tin để biết phải làm gì nếu quý vị không thể trả tiền thuế lợi tức của quý vị, xin tham khảo Chủ Đề 202.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khai thuế bằng điện tử!  Khi quý vị nộp đơn bằng điện tử, thông thường quý vị nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 3 tuần sau khi Sở Thuế Vụ nhận được đơn khai thuế của quý vị, lại càng nhanh hơn nếu quý vị yêu cầu trực tiếp gửi vào trương mục chi tiêu hoặc trương mục tiết kiệm của quý vị. Nhiều chuyên viên khai thuế đề nghị khai thuế bằng điện tử cùng với dịch vụ soạn hồ sơ khai thuế. Chuyên viên khai thuế có thể tính lệ phí nộp đơn khai thuế bằng điện tử của quý vị. Để có thêm thông tin về nộp đơn bằng điện tử, xin vào mạng lưới của Sở Thuế Vụ tại www.irs.gov và nhấn vào biểu tượng e-file trên trang chủ.

 


Chủ đề 303 - Danh Sách Kiểm Tra Những Sai Sót Thường Xảy Ra Khi Khai Thuế (Checklist of Common Errors When Preparing Your Tax Return)

Trước khi nộp đơn khai thuế của quý vị, xin duyệt xét để biết chắc là đơn đã chính xác và đầy đủ. Danh sách kiểm tra sau đây có thể giúp quý vị tránh được những sai sót thông thường:

 • Quý vị có muốn nộp đơn khai thuế bằng điện tử không? Nộp đơn khai thuế bằng điện tử có thể giúp tránh được nhiều lỗi thông thường hoặc các lỗi này được điều chỉnh bởi phần nhu liệu của máy tính. Tùy thuộc vào thu nhập của quý vị, quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nộp đơn khai thuế bằng điện tử miễn phí, bằng cách sử dụng Nhu Liệu Khai Thuế Miễn Phí (Free File Tax Software). Để biết thêm thông tin xin đến mạng lưới của IRS tại www.irs.gov và bấm vào biểu trưng e-file trên trang chủ.
 • Quý vị có viết rõ ràng tên, số an sinh xã hội, và địa chỉ, bao gồm cả mã bưu điện (zip code) trực tiếp vào đơn khai thuế của quý vị không? Xin lưu ý rằng nếu quý vị đã kết hôn nhưng khai thuế riêng biệt, xin đừng ghi tên của người chồng hoặc vợ vào chổ ô tên, địa chỉ và số an sinh xã hội trên đơn.
 • Quý vị có ghi tên và số an sinh xã hội của quý vị, của người chồng hoặc vợ (nếu khai chung), của các người thuộc quyền, và các đứa trẻ hợp tiêu chuấn để được hưởng tín thuế lợi tức thu được hoặc tín thuế trẻ em, chính xác như tên và số trên thẻ an sinh xã hội của mỗi người không? Nếu có bất cứ thay đổi tên nào, xin liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội trên mạng lưới www.ssa.gov hoặc gọi số 800-772-1213.
 • Quý vị có đánh dấu vào chỉ một tình trạng nộp đơn không?
 • Quý vị có đánh dấu vào các ô miễn giảm thích hợp và điền tên vào cùng với số an sinh xã hội chính xác như tên và số trên thẻ an sinh xã hội của mỗi người, cho tất cả các người thuộc quyền mà quý vị khai không? Tổng số các miễn giảm đã được điền vào chưa?
 • Quý vị có ghi vào thu nhập, các khấu trừ, và tính dụng vào đúng các hàng và các tổng số có chính xác không?
 • Nếu quý vị ghi vào một số tiền âm trên đơn khai thuế, quý vị có đặt dấu ngoặc xung quanh số này không?
 • Nếu quý vị dùng các khấu trừ tiêu chuẩn, và đánh dấu vào chổ ô cho thấy là quý vị hoặc người chồng hoặc vợ là 65 tuổi trở lên hoặc bị mù, quý vị có tìm thấy đúng số khấu trừ tiêu chuẩn bằng cách sử dụng sơ đồ trong Bản Hướng Dẫn của Mẫu Đơn 1040 hoặc Bản Hướng Dẫn của Mẫu Đơn 1040A không?
 • Quý vị có tính tiền thuế đúng không? Nếu quý vị dùng bảng tính thuế, quý vị có sử dụng đúng cột cho tình trạng khai thuế của quý vị không?
 • Quý vị có ký và ghi ngày vào đơn khai thuế không? Nếu đó là một đơn khai thuế chung, người chồng hoặc vợ của quý vị có cùng ký tên và ghi ngày vào đơn khai thuế không?
 • Quý vị đã nhận được Mẫu Đơn W-2 của mỗi chủ nhân của quý vị và quý vị có đính kèm Bản B của mỗi Mẫu Đơn W-2 với đơn khai thuế của quý vị chưa? Nếu quý vị có nhiều hơn một công việc làm kết hợp tất cả tiền lương và các khấu lưu thuế từ tất cả các Mẫu Đơn W-2 nhận được và báo cáo các số tiền này vào một đơn khai thuế.
 • Quý vị có đính kèm mỗi Mẫu Đơn 1099-R để cho thấy thuế liên bang đã được giữ lại không?
 • Quý vị có đính kèm tất cả các bản khai và các mẫu đơn cần thiết khác theo thứ tự số ở góc trên bên phải không?
 • Quý vị có sử dụng địa chỉ gửi thư đúng theo bản hướng dẫn trong đơn khai thuế của quý vị không?
 • Quý vị có dán một con tem lên trên phong bì không?
 • Nếu quý vị nợ thuế, quý vị có đính kèm một chi phiếu hoặc lệnh phiếu ghi trả cho "Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ" cùng với đơn khai thuế và có ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, mẫu thuế, và năm khai thuế trên phiếu trả tiền không? Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Chủ Đề 158.
 • Nếu quý vị được hưởng một số tiền hoàn trả thuế và yêu cầu gửi trực tiếp, quý vị có kiểm tra số định tuyến của cơ sở tài chánh và số trương mục ngân hàng của quý vị chưa?
 • Quý vị có làm một bản sao của đơn khai thuế đã ký và tất cả các bản khai cho các hồ sơ của quý vị không?

Một vài trong số các sai sót thông thường nhất là:

 1. Số an sinh xã hội không đúng hoặc bị thiếu.
 2. Số tiền thuế không đúng dựa trên thu nhập chịu thuế và tình trạng khai thuế.
 3. Tính toán sai lợi tức chịu thuế, tiền thuế giữ lại và các số tiền thuế ước tính, các tín thuế lợi tức thu được, khấu trừ tiêu chuẩn cho người 65 tuổi trở lên hoặc bị mù, số lượng lợi ích an sinh xã hội chịu thuế, và tín thuế chăm sóc trẻ em và người thuộc quyền. Ngoài ra, số nhận diện cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em bị thiếu hoặc không đúng.
 4. Tiền thuế giữ lại và các số tiền thuế ước tính được ghi vào sai hàng.
 5. Sai sót khi làm toán, cả toán cộng và trừ.

Điều quan trọng là quý vị nên kiểm tra toàn bộ đơn khai thuế của quý vị bởi vì bất cứ sai sót nào cũng có thể trì hoãn việc giải quyết đơn khai thuế của quý vị.

 


Chủ đề 304 - Những Trường Hợp Gia Hạn Nộp Tờ Khai Thuế Của Quý Vị (Extensions of Time to File Your Tax Return)

Có ba cách để quý vị yêu cầu gia hạn tự động để nộp tờ khai thuế lợi tức cá nhân: (1) quý vị có thể nộp đơn điện tử bằng Mẫu Đơn 4868, Đơn Xin Tự Động Cho Thêm Thời Gian để Nộp Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, (2) quý vị có thể trả tất cả hoặc một phần số tiền thuế thu nhập ước tính bằng một thẻ tín dụng, thẻ chi dụng hoặc Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS), hoặc (3) quý vị có thể nộp Mẫu Đơn 4868 qua đường bưu điện.

Nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 4868 bằng điện tử, quý vị sẽ nhận được con số thừa nhận hoặc xác nhận cho hồ sơ của quý vị, và quý vị không cần phải gửi qua bưu điện Mẫu Đơn 4868. Nếu quý vị cần phải nộp thuế bổ sung khi nộp Mẫu Đơn 4868 điện tử, quý vị có thể làm như vậy qua các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài hoặc khai bằng điện tử (e-file). Quý vị có thể tham khảo phần mềm về thuế của quý vị hoặc chuyên gia khai thuế về cách nộp đơn điện tử qua dịch vụ khai bằng điện tử (e-file). Một số công ty giúp nộp Mẫu Đơn 4868 miễn phí qua chương trình Nộp Đơn Miễn Phí (Free File) mà quý vị có thể tiếp cận ở mạng lưới IRS.gov. Nếu quý vị muốn nộp đơn bằng điện tử, hãy nhớ có sẵn một bản sao khai thuế năm ngoái. Quý vị sẽ phải cung cấp Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh (Adjusted gross income, hay AGI) từ tờ khai thuế này để kiểm chứng người khai thuế.

Một cách thứ hai để yêu cầu gia hạn tự động để nộp đơn khai thuế lợi tức cá nhân là trả một phần hoặc trả hết tiền thuế lợi tức ước tính bằng thẻ tín dụng, thẻ chi dụng hoặc EFTPS. Quý vị có thể trả bằng đường điện thoại hoặc trên mạng qua một trong các nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê trên Mẫu Đơn 4868. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ sẽ tính lệ phí tiện lợi dựa trên số tiền trả thuế. Sau khi hoàn tất giao dịch, quý vị sẽ nhận được một con số xác nhận hồ sơ của quý vị.

Cuối cùng, quý vị có thể yêu cầu gia hạn tự động để nộp thuế thu nhập cá nhân bằng cách điền Mẫu Đơn 4868 và gửi qua bưu điện đến địa chỉ thích hợp được cung cấp trên mẫu đơn.

Xin nhớ rằng gia hạn để nộp đơn khai thuế KHÔNG phải là gia hạn thời gian để trả thuế.

Để có thông tin liên quan đến việc nộp thuế Chánh Quyền Tiểu Bang xin truy cập vào Các Mạng Lưới của Chánh Phủ Tiểu Bang.

 


Chủ đề 305 - Lưu Giữ Hồ Sơ (Recordkeeping)

Các hồ sơ ngăn nắp sẽ giúp việc soạn đơn khai thuế được dễ dàng hơn và giúp chuẩn bị các câu trả lời nếu đơn của quý vị được chọn để kiểm tra, hoặc để chuẩn bị trả lời nếu quý vị nhận được một thông báo của IRS.

Các hồ sơ như hóa đơn, chi phiếu đã dùng, và các tài liệu khác dùng để chứng minh lợi tức, hoặc khấu trừ, hoặc tín dụng hiện diện trên đơn khai thuế phải được lưu giữ lại vì chúng có thể là điều quan trọng trong việc áp dụng luật thuế vụ, và thông thường phải lưu giữ cho đến khi thời hiệu chấm dứt cho đơn khai đó. Đối với việc giám định thuế mà quý vị nợ, điều này thường là 3 năm kể từ ngày quý vị nộp đơn khai thuế. Các đơn khai thuế nộp trước ngày đáo hạn thì cũng được coi là nộp vào ngày đáo hạn.

Không có thời hạn để giám định thuế khi đơn khai thuế gian lận hoặc khi không nộp đơn khai thuế. Nếu lợi tức thu nhập mà quý vị cần phải báo cáo lại không báo cáo, và lợi tức thu nhập đó cao hơn 25% tổng lợi tức thu nhập ghi trong đơn khai thuế, thời gian giám định là 6 năm kể từ ngày nộp đơn khai thuế. Để nộp đơn xin hưởng tín dụng hoặc tiền hoàn trả thuế, thời gian để xin hưởng là 3 năm kể từ ngày nộp  đơn khai thuế gốc (hoặc ngày đáo hạn nộp bản khai thuế nếu nộp trước ngày đó), hoặc 2 năm kể từ ngày trả tiền thuế, tùy theo ngày nào đến sau. Để nộp đơn yêu cầu bồi thường cho kết quả trả tiền quá nhiều từ khấu trừ nợ xấu hay do mất mát vì chứng khoán vô giá trị thời gian để xin khai là 7 năm kể từ ngày phải khai thuế.

Nếu có thuê nhân viên, quý vị phải lưu giữ tất cả hồ sơ thuế làm việc ít nhất 4 năm sau khi thuế đến hạn hoặc được trả, tùy theo ngày nào đến sau. Muốn biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 15 (Thông Tư E)  Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở.

Nếu quý vị trong ngành kinh doanh, không có phương pháp đặc biệt nào để giữ sổ sách kế toán mà quý vị phải sử dụng. Tuy nhiên, quý vị phải sử dụng một phương pháp phản ảnh rõ ràng và chính xác tổng thu nhập và chi phí của quý vị. Các hồ sơ phải chứng minh được thu nhập và các chi phí của quý vị. Ấn Bản 583, Bắt Đầu Một Doanh Nghiệp và Giữ Sổ Sách, và Ấn Bản 463, Du Lịch, Giải Trí, Quà Tặng, và Chi Phí Xe, cung cấp thêm thông tin về các tài liệu cần thiết cho người khai thuế với các chi phí kinh doanh. Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân, cung cấp thêm thông tin về đòi hỏi lưu giữ hồ sơ cho cá nhân.  

 


Chủ đề 306 - Tiền Phạt do Chưa trả Đủ Khoản Thuế Ước Tính (Penalty for Underpayment of Estimated Tax)

Thuế thu nhập Hoa Kỳ là loại thuế phải trả ngay, có nghĩa là thuế phải trả một khi quý vị kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Quý vị có thể thực hiện điều này qua sự khấu trừ hoặc trả tiền thuế ước tính. Nếu quý vị không nộp thuế qua sự khấu trừ hoặc không trả đủ thuế theo cách này, quý vị cũng có thể trả thuế ước tính. Nếu quý vị không nộp đủ thuế trong suốt năm, hoặc qua sự khấu trừ hoặc bằng cách trả tiền thuế ước tính, quý vị có thể phải trả tiền phạt vì trả thiếu thuế ước tính. Thông thường, đa số người khai thuế không bị phạt nếu họ thiếu ít hơn $1,000 tiền thuế sau khi trừ những khấu trừ thuế và các tín dụng của họ, hoặc nếu họ đã trả ít nhất là 90% tiền thuế cho năm hiện tại, hoặc 100% tiền thuế ghi trong đơn khai thuế của năm trước, tùy theo số nào nhỏ hơn. Có những điều lệ đặc biệt cho nông dân và ngư dân, một số chủ nhân gia đình và người đóng thuế lợi tức cao hơn. Xin xem Ấn Bản 505, KhấuTrừ Thuế và Thuế Ước Tính, để biết thêm thông tin.

Thông thường, tiền thuế ước tính nên được trả thành bốn số tiền bằng nhau để tránh bị phạt. Tuy nhiên, nếu thu nhập của quý vị nhận được không đồng đều trong năm, quý vị có thể tránh hoặc giảm tiền phạt bằng cách niên hóa thu nhập của quý vị và trả bằng các số tiền không đồng đều. Xin quý vị sử dụng Mẫu Đơn 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Cá Nhân, Tài Sản, và Quỹ Ủy Thác, để xem quý vị có nợ tiền phạt vì trả thiếu thuế ước tính của quý vị hay không.


Tiền phạt có thể được miễn nếu:

 1. Không trả được tiền thuế ước tính vì một tai nạn, thiên tai, hoặc các trường hợp bất thường khác và sẽ không công bằng nếu bị phạt, hoặc
 2. Đã về hưu (sau khi đủ 62 tuổi) hoặc trở thành tàn tật trong năm tính thuế mà tiền thuế ước tính phải trả hoặc trong năm trước đó, và việc trả thiếu có nguyên nhân hợp lý chứ không phải cố ý bỏ bê.

Xin xem Bản Hướng Dẫn của Mẫu Đơn 1040 hoặc Bản Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040A để biết ghi tiền phạt ước tính ở chỗ nào trên đơn khai thuế của quý vị.

 


Chủ đề 307 - Khấu Trừ Dự Phòng (Backup Withholding)

Các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp khác trả cho quý vị một số loại thu nhập, phải nộp một bản thông tin khai thuế Mẫu Đơn 1099 với Sở Thuế Vụ (IRS). Bản thông tin khai thuế cho thấy quý vị được trả bao nhiêu trong năm. Trong đơn này có tên và số danh bộ trả thuế (Taxpayer Identification Number, hay TIN) của quý vị.

Các tiền trả này thường không bị khấu trừ. Tuy nhiên, khấu trừ "dự phòng" là một điều phải làm trong một số trường hợp.

Tiền trả bị khấu trừ dự phòng: Khấu trừ dự phòng có thể áp dụng cho đa số các loại tiền trả được báo cáo trên Mẫu Đơn 1099. Đó là:

 • Trả tiền lời (Mẫu Đơn 1099-INT)
 • Cổ tức (Mẫu Đơn 1099-DIV)
 • Cổ tức bảo trợ, nhưng với điều kiện là ít nhất một nửa số thanh toán là bằng tiền (Mẫu Đơn 1099-PATR)
 • Tiền thuê, lợi nhuận, hoặc các thu hoạch khác (Mẫu Đơn 1099-MISC)
 • Hoa hồng, lệ phí, các tiền trả khác cho công việc quý vị làm với tư cách là nhà thầu độc lập (Mẫu Đơn 1099-MISC)
 • Tiền trả từ Môi Giới (Mẫu Đơn 1099-B)
 • Các số tiền bản quyền (Mẫu Đơn 1099-MISC), và
 • Một sốtiền trả khác. (Xem Ấn Bản 505)

Khấu trừ dự phòng cũng có thể áp dụng đối với tiền thắng cờ bạc (Mẫu Đơn W-2G), trừ khi bị khấu trừ thuế cờ bạc thường xuyên.

Điều Lệ Khấu Trừ. Khi quý vị mở một trương mục mới, thực hiện một đầu tư, hoặc bắt đầu nhận tiền trả được báo cáo trên Mẫu Đơn 1099, quý vị phải đưa số TIN cho ngân hàng hoặc doanh nghiệp khác. Trong một vài trường hợp, quý phải đưa số TIN bằng văn bản và chứng nhận theo hình phạt về tội khai man là số này đúng. Ngân hàng hoặc doanh nghiệp sẽ cung cấp cho quý vị Mẫu Đơn W-9, Yêu Cầu Số Căn Cước và Giấy Chứng Nhận của Người Trả Thuế, hoặc một mẫu đơn tương tự. Quý vị phải ghi số TIN của quý vị lên mẫu đơn và, nếu trương mục hoặc đầu tư của quý vị thu được tiền lời hoặc cổ tức, thì quý vị cũng phải chứng thực rằng quý vị không phải khấu trừ dự phòng do lúc trước khai thấp tiền lời và cổ tức.

Người trả tiền phải khấu trừ lại một tỷ lệ nhất định là 28% trong các trường hợp sau đây:

 • Quý vị không cung cấp số TIN của của quý vị cho người trả tiền như quý vị phải làm
 • IRS thông báo cho người trả tiền cho quý vị là số TIN của quý vị không chính xác
 • IRS thông báo cho người trả tiền quý vị là họ phải bắt đầu khấu trừ trên tiền lời hoặc cổ tức bởi vì quý vị khai thấp tiền lời hoặc cổ tức trên đơn khai thuế thu nhập của quý vị. IRS chỉ sẽ làm điều này sau khi đã gửi bốn giấy thông báo đến quý vị trong thời gian ít nhất là 120 ngày.
 • Quý vị không chứng nhận là mình không phải bị khấu trừ dự phòng do khai thấp tiền lời hoặc cổ tức

Làm thế nào để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn khấu trừ dự phòng. Nếu quý vị đã được thông báo "B" từ một người trả tiền cho biết là số TIN mà quý vị cung cấp không chính xác, thường quý vị có thể ngăn chặn việc khấu trừ dự phòng từ lúc bắt đầu, hoặc ngăn ngừ khấu trừ dự phòng một khi việc này đã bắt đầu bằng cách cung cấp cho người trả tiền số TIN chính xác của quý vị. Quý vị phải chứng thực là số TIN quý vị cung cấp là đúng. Nếu quý vị nhận thống báo "B" lần hai từ người trả tiền đó, thì phải cho người trả tiền đó chứng nhận từ Sở An Sinh Xã Hội hay IRS về số TIN của quý vị.

Nếu quý vị được thông báo là quý vị báo cáo thấp tiền lời hoặc cổ tức, quý vị phải yêu cầu và nhận được một quyết định từ IRS để ngăn chặn khấu trừ dự phòng bắt đầu, hay để ngưng khấu trừ dự phòng một khi việc này đã bắt đầu.

Khấu trừ dự phòng. Nếu thuế thu nhập đã được khấu trừ theo điều lệ khấu trừ dự phòng, quý vị được trừ thuế này trên đơn khai thuế cho năm mà quý vị nhận được thu nhập.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về khấu trừ dự phòng trong Ấn Bản 1281, Khấu Trừ Dự Phòng cho Việc Thiếu và Không Đúng (các) Tên/Số TIN, bao gồm cả các thủ tục cho người trả tiền, và trong Ấn Bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính.

 


Chủ đề 308 - Tờ Khai Thuế Đã Điều chỉnh (Amended Returns)

Nếu khám phá một sai sót sau khi quý vị đã khai thuế, quý vị có thể điều chỉnh đơn khai thuế của mình. IRS có thể sửa chữa sai sót về toán trên đơn khai thuế và có thể chấp nhận đơn khai thuế bị thiếu một số mẫu đơn hoặc bảng khai. Trong các trường hợp này, quý vị không cần điều chỉnh đơn khai thuế của mình!  Tuy nhiên, nên nộp đơn khai thuế đã điều chỉnh nếu có thay đổi về tình trạng gia đình, lợi tức, các khấu trừ hoặc tín dụng của quý vị. Đồng thời, nếu Mẫu Đơn 8938, Bản Tường Trình Tài Sản Tài Chánh Ngoại Quốc Cụ Thể, áp dụng đến quý vị, thì phải nộp mẫu đơnđơn khai thuế hàng năm hay đơn khai thuế đã điều chỉnh. Xin xem Khi Nào và Cách Nộp trong Bản Hướng Dẫn của Mẫu Đơn 8938.

Xin sử dụng Mẫu Đơn 1040X, Điều Chỉnh Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, để sửa đổi Mẫu Đơn 1040, Mẫu Đơn 1040A, Mẫu Đơn 1040EZ, Mẫu Đơn 1040NR, hoặc Mẫu Đơn 1040NR-EZ đã nộp trước đây. Nếu quý vị thiếu thêm thuế cho năm tính thuế mà ngày nộp đơn chưa hết hạn, xin nộp Mẫu Đơn 1040X và trả thuế trước ngày đáo hạn cho năm đó (bất kể thời gian gia hạn nộp) để tránh bị tiền phạt và tiền lời. Nếu ngày hết hạn rơi vào một ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ chánh thức, nộp mẫu và trả tiền thuế sẽ đúng hạn nếu quý vị nộp và trả vào ngày làm việc tiếp theo. Muốn biết cần phải nộp Mẫu 1040X ở đâu, xin xem Nơi Nộp trong Bản Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040X.

Xin nộp Mẫu Đơn 1040X riêng biệt cho mỗi năm quý vị điều chỉnh. Gửi mỗi mẫu đơn trong một phong bì riêng biệt. Xin nhớ ghi năm của đơn khai mà quý vị muốn điều chỉnh ở trên đầu của Mẫu Đơn 1040X. Mẫu Đơn này có ba cột. Cột A cho thấy số ban đầu hoặc số điều chỉnh của đơn nguyên thủy. Cột C cho thấy các con số được điều chỉnh đúng. Sự khác biệt giữa cột A và C được thể hiện trong cột B. Có một phần ở mặt sau của mẫu đơn để giải thích rõ ràng những thay đổi và lý do cho mỗi thay đổi. Xin đính kèm các mẫu đơn hay các bảng khai bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi. Thông thường, để yêu cầu tiền hoàn trả thuế, Mẫu Đơn 1040X phải được nộp trong vòng 3 năm sau ngày chót để nộp đơn khai thuế nguyên thủy (hoặc nếu quý vị nộp bản khai thuế theo thời gian gia hạn nộp, 3 năm sau ngày nộp bản khai thuế) hoặc trong vòng 2 năm sau ngày quý vị đã trả tiền thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn. Các đơn nộp trước ngày hết hạn (không tính thời gian gia hạn) được coi là nộp vào ngày hết hạn.

 • Đính kèm bản sao của các mẫu đơn hoặc các bản khai đang được thay đổi vì phải điều chỉnh, kể cả các Mẫu Đơn W-2 nhận được sau khi đơn khai thuế ban đầu đã được nộp.
 • Có thể xin các mẫu thuế bằng cách gọi số 800-829-3676 hoặc vào mạng lưới www.irs.gov
 • Đơn điều chỉnh thuế không thể nộp bằng điện tử theo hệ thống e-file.
 • Thời gian giải quyết bình thường cho Mẫu Đơn 1040X là từ 8 đến 12 tuần kể từ ngày IRS nhận được.

Lưu ý:  Thuế tiểu bang của quý vị có thể bị ảnh hưởng bởi một sự thay đổi trong đơn khai thuế liên bang của quý vị. Để có thông tin về cách thức sửa chữa đơn khai thuế tiểu bang của quý vị, xin liên lạc với cơ quan thuế tiểu bang.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng của Mẫu Đơn 1040X (PDF), Điều Chỉnh Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, hãy dùng công cụ trực tuyến (WMAR) “Where’s My Amended Return?” hoặc gọi đường dây điện thoại mới 866-464-2050 ba tuần sau khi quý vị nộp đơn hoàn thuế đã điều chỉnh. Cả hai cách ghi danh đòi đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và tình trạng hoàn thuế đã điều chỉnh cho năm hiện tại và cho đến ba năm trước đó.

Quý vị phải cho vào số nhận diện người đóng thuế của quý vị, thường là số an sinh xã hội của quý vị, ngày sanh, và số bưu chánh trong bất cứ đơn nào để chứng minh danh tánh của mình. Một khi được xác nhận là hợp lệ, quý vị có thể xem tình trạng hoàn thuế đã điều chỉnh của mình qua tiến trình ba giai đoạn—Đã Nhận, Đã Điều Chỉnh và Đã Hoàn Tất. 

Công cụ mạng lưới bao gồm các hình minh họa có thể cho thấy đơn hoàn thuế đã điều chỉnh của quý vị nằm trong giai đoạn cứu xét nào. Xin nhớ là, đơn hoàn thuế đã điều chỉnh thường kéo dài đến 12 tuần để cứu xét và mất đến 3 tuần mới thấy đơn. Xin đừng gọi cho IRS trừ khi đơn có nêu cụ thể rằng quý vị phải làm như vậy. 

 


Chủ đề 309 - Các Khoản Đóng Góp Vào Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân Roth. (Roth IRA Contributions)

Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân Roth (Individual Retirement Arrangement, hay IRA) là một trương mục hoặc tiền trợ cấp hàng năm sắp xếp tại Hoa Kỳ với mục đích duy nhất là để quý vị, hoặc người thừa kế quý vị được hưởng lợi. Quý vị có thể đóng góp cho một trương mục Roth IRA nếu quý vị có thu nhập chịu thuế và sửa đổi điều chỉnh tổng số thu nhâp hàng năm (AGI) của quý vị nằm trong giới hạn nhất định. Bất kể số tiền điều chỉnh tổng thu nhập của quý vị, quý vị có thể chuyển đổi tiền hoặc từ một trương mục hưu trí cá nhân truyền thống, trương mục hưu trí cá nhân SEP, hoặc hưu trí cá nhân đơn giản (SIMPLE IRA) thành một trương mục hưu trí cá nhân Roth. Quý vị cũng có thể chuyển tiền từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện vào trương mục hưu trí Roth. Tuy nhiên, nó khác với trương mục hưu trí cá nhân truyền thống là tiền đóng góp vào không được khấu trừ và các phần phân phối đủ điều kiện sẽ không nằm trong thu nhập. Để biết thêm thông tin về sự đóng góp và các giới hạn, xin xem Chương 2 của Ấn Bản 590, Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân.

 


Chủ đề 310 - Tài Khoản Tiết Kiệm Giáo Dục Coverdell (Coverdell Education Savings Accounts)

Trương mục Coverdell ESA là một quỹ ủy thác hoặc trương mục bảo quản được thiết lập tại Hoa Kỳ chỉ để trả các chi phí giáo dục đủ điều kiện cho người hưởng quyền lợi được chỉ định trong trương mục. Có một số những điều kiện nhất định để thiết lập một trương mục Coverdell ESA:

 • Khi trương mục được thiết lập, người hưởng quyền lợi được chỉ định phải dưới 18 tuổi hoặc là người hưởng quyền lợi có các nhu cầu đặc biệt.
 • Trương mục phải được chỉ định là một trương mục Coverdell ESA khi được thiết lập.
 • Tài liệu cấu tạo và quản lý trương mục phải bằng văn bản và phải hội đủ các điều kiện nhất định.

Quý vị có thể đóng góp vào một Trương Mục Tiết Kiệm Giáo Dục Coverdell (ESA) để tài trợ chi phí giáo dục cho một người hưởng quyền lợi đủ điều kiện nếu tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị thấp hơn số tiền ấn định. Tiền đóng góp phải bằng tiền mặt và phải được thực hiện trước ngày hết hạn khai thuế của người đóng góp (không kể thời gian gia hạn). Không có giới hạn số trương mục có thể được thiết lập cho một người hưởng quyền lợi; tuy nhiên, tổng số đóng góp cho tất cả các trương mục thay mặt cho một người hưởng quyền lợi trong bất cứ năm nào không thể vượt quá $2,000.00. Tiền đóng góp KHÔNG được khấu trừ thuế.

Thông thường, người hưởng quyền lợi được chỉ định của một trương mục Coverdell ESA có thể nhận được tiền phân phối miễn thuế để trả các khoản chi phí giáo dục đủ điều kiện. Tiền phân phối được miễn thuế trong phạm vi mà số tiền phân phối không vượt quá chi phí giáo dục đủ điều kiện của người hưởng quyền lợi. Nếu tiền phân phối vượt quá chi phí giáo dục đủ điều kiện của người hưởng quyền lợi, một phần của tiền hưởng sẽ phải chịu thuế. Số tiền giữ trong trương mục phải được phân phối khi người hưởng quyền lợi đủ 30 tuổi. Được phép chuyển nhượng cho các thành viên trong gia đình của người hưởng quyền lợi.

Để được thông tin về cách xác định phần tiền phân phối phải chịu thuế, xin tham khảo Chương 7 của Ấn Bản 970, Lợi Ích Thuế cho Giáo dục.

 


Chủ Đề 311 - Thông Tin về Giấy Ủy Quyền (Power of Attorney Information)

Quý vị có quyền tự đại diện hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt giải trình với IRS về vấn đề thuế liên bang. Nếu quý vị muốn nhờ người đại diện mình thì người đại diện đó phải là người được phép hành nghề theo IRS. Xin nộp giấy ủy quyền nếu quý vị muốn nhờ người đại diện mình theo IRS. Có thể dùng Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện, cho mục đích này. Muốn biết nơi cần nộp Mẫu Đơn 2848, xin xem Nơi Nộp trong Bản Hướng Dẫn của Mẫu Đơn 2848. Chữ ký của quý vị trên Mẫu Đơn 2848 trao quyền đại diện hay (những) đai diện theo IRS và quyền nhận thông tin thuế vụ liên quan đến (các) vấn đề và niên thuế/thời kỳ tính thuế đã định trên Mẫu Đơn 2848.

 

Thông thường, khi quý vị nộp Mẫu Đơn 2848 theo Sơ Đồ Nợi Nộp trong bản hướng dẫn cho Mẫu Đơn 2848, đã bao gồm Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (Centralized Authorization File, hay CAF) của IRS. CAF giúp nhân viên IRS nào không được phép xem bản ủy quyền gốc vẫn có thể xác định quý vị đã chọn người đại diện hay chưa. Những người khai thuế chung phải nộp các Mẫu Đơn 2848 riêng biệt để được ghi giấy ủy quyền trên CAF.

Xin xem Chủ Đề 312 nếu quý vị muốn ủy nhiệm người khác nhận thông tin thuế vụ nhưng lại không nhờ người đó đại diện trước IRS.

Muốn biết thêm thông tin thì xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 2848Ấn Bản 947, Hành Nghề theo IRS và Giấy Ủy Quyền.

 


Chủ đề 312 - Giấy Phép Tiết Lộ (Disclosure Authorizations)

Quý vị có thể cho phép Sở Thuế Vụ (IRS) thảo luận thông tin khai thuế của quý vị với một người thứ ba bằng cách điền vào phần Người Thứ Ba được Chỉ định của đơn khai thuế, thường được gọi là "Ô Ủy Quyền”. Điều này sẽ cho phép IRS thảo luận việc giải quyết đơn khai thuế hiện tại của quý vị, kể cả tình trạng tiền hoàn trả thuế, với người quý vị chỉ định. Sự ủy quyền này được giới hạn đến các vấn đề liên quan đến việc giải quyết đơn khai thuế có chứa phần Người Thứ Ba được Chỉ Định đã được điền. Để biết thêm thông tin về người thứ ba được chỉ định xin xem Bản Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040, Bản Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040A hoặc Bản Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040EZ. Các mẫu này không thay thế Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện, hoặc Mẫu Đơn 8821, Giấy Cho Phép Thông Tin Về Thuế. Để biết thêm thông tin về Giấy Ủy Quyền, và Mẫu Đơn 2848 xin xem Chủ Đề 311 và Ấn Bản 947, Hành Nghề Theo IRS và Giấy Ủy Quyền.

Mẫu Đơn 8821 có thể được sử dụng để cho phép thảo luận với các người thứ ba và tiết lộ thông tin cho người thứ ba về các vấn đề khác hơn là giải quyết đơn khai thuế hiện tại của quý vị. Mẫu Đơn 8821 không thể được sử dụng để chỉ định một cá nhân đại diện cho quý vị trước IRS. Xin xem Chủ Đề 311 và Ấn Bản 947 để có thông tin về cách thức chỉ định một người đại diện cho quý vị theo Sở Thuế Vụ.

Trong một số trường hợp, Sở Thuế Vụ cũng có thể chấp nhận sự ủy quyền bằng miệng từ người khai thuế để thảo luận về bí mật các thông tin đơn khai thuế của họ với một người thứ ba. Thí dụ, nếu quý vị mang một người thứ ba đến một cuộc phỏng vấn với Sở Thuế Vụ hoặc để một người thứ ba thảo luận trong điện thoại với Sở Thuế Vụ, thì Sở Thuế Vụ có thể tiết lộ thông tin mật về đơn khai thuế của quý vị với người thứ ba đó, sau khi xác nhận danh tánh của quý vị và danh tánh của người thứ ba, cũng như xác nhận với quý vị vấn đề hoặc các vấn đề được thảo luận, để giúp người thứ ba hỗ trợ quý vị và xác định những thông tin mật nào trong đơn khai thuế mà Sở Thuế Vụ có thể tiết lộ.

 


Chủ đề 313 - Chương Trình Học Phí Hợp Lệ (Qualified Tuition Programs (QTPs))

Chương trình Học phí Hợp lệ (QTP) còn được gọi là "chương trình 529". Nếu chương trình được thành lập và duy trì bởi một tiểu bang, một cơ quan hoặc là một cơ quan công cụ hữu hiệu của tiểu bang, chương trình này có thể cho phép trả tiền trước, hoặc đóng góp vào một trương mục được thành lập cho việc trả chi phí giáo dục cao cấp hợp lệ của một người hưởng quyền lợi tại một cơ sở giáo dục đủ tiêu chuẩn. Các cơ sở giáo dục đủ tiêu chuẩn cũng có thể thiết lập và duy trì chương trình QTP để cho phép trả trước các chi phí giáo dục cao cấp đủ điều kiện của một người hưởng quyền lợi.

Một cơ sở giáo dục đủ điều kiện thường là các trường cao đẳng, trường đại học, các trường dạy nghề, hoặc cơ sở giáo dục sau trung học khác đủ điều kiện để tham gia vào một chương trình trợ giúp sinh viên do Bộ Giáo dục quản lý.

Tiền đóng góp vào một chương trình học phí hợp lệ (QTP) thay cho một người hưởng quyền lợi không thể nhiều hơn số tiền cần thiết để cung cấp cho các chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn của người hưởng quyền lợ. Xin liên lạc giám quản hay người điều hành chương trình để biết giới hạn đóng góp. Tiền đóng góp vào một chương trình học phí hợp lệ (QTP) không thể được khấu trừ thuế trên đơn khai thuế liên bang của quý vị.

Những lợi ích của việc thiết lập một chương trình học phí hợp lệ (QTP) là; lợi tức tích lũy được miễn thuế trong khi còn ở trong trương mục, và tiền phân phối được sử dụng để trả chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn thì không đóng thuế. Người hưởng quyền lợi thường không phải tính vào thu nhập các số tiền hưởng từ chương trình học phí hợp lệ (QTP) trừ khi số tiền phân phối lớn hơn chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn của người hưởng quyền lợi.

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Chương 8 của Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục.

 

Page Last Reviewed or Updated: 07-May-2014