IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Thuế Việc Làm

English

Thuế Lợi Tức Liên Bang, Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare (Federal Income Tax and Social Security and Medicare Taxes)

Nói chung quý vị phải tạm thu thuế lợi tức liên bang từ tiền lương của nhân viên. Quý vị tạm thu một phần thuế An Sinh Xã Hội và Medicare từ lương bổng của nhân viên rồi tự trả thêm số tiền đóng góp tương xứng. Muốn biết phải tạm thu bao nhiêu từ mỗi đợt trả lương thì nên dùng Mẫu W-4 cho nhân viên và các phương pháp đã trình bày trong Ấn Phẩm 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở(Publication 15, Employer's Tax Guide) và Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn Thuế Vụ Bổ Túc cho Hãng Sở (Publication 15-A, Employer's Supplemental Tax Guide).

Thông Báo 1036 có các bảng khấu trừ thuế lợi tức theo phương pháp phần trăm, có phân suất khấu trừ thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, và có thông tin liên quan mà đa số hãng sở đều cần dùng để thực hiện những thay đổi này. Ấn Phẩm 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở có các bảng tính theo phương pháp phần trăm và theo nhóm lương bổng mà một vài hãng sở đang dùng.

Hãng sở phải bắt đầu sử dụng các bảng khấu trừ mới càng sớm càng tốt trong năm 2013, nhưng không trễ hơn ngày 15 tháng Hai, 2013.

Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA)

Quý vị trình báo và nộp thuế FUTA tách riêng khỏi Thuế Lợi Tức Liên Bang, Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare. Quý vị đóng thuế FUTA từ ngân khoản của riêng mình. Nhân viên không phải nộp thuế này, và cũng không bị tạm thu từ tiền lương. Nên tham khảo Ấn Phẩm 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở (Publication 15, Employer's Tax Guide) và Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn Thuế Vụ Bổ Túc cho Hãng Sở (Publication 15-A, Employer's Supplemental Tax Guide) để biết thêm thông tin về thuế FUTA.

Thuế Tư Doanh (Self-Employment Tax)

Thuế SE (tư doanh) là thuế an sinh xã hội và Medicare áp dụng chánh yếu cho người tự làm chủ, và cũng tương tợ như thuế an sinh xã hội và Medicare tạm thu khi trả lương cho đa số người làm công.

Nộp Thuế Việc Làm (Depositing Employment Taxes)

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2011*, người đóng thuế phải nộp toàn bộ thuế thuộc loại ký thác (chẳng hạn như thuế việc làm, thuế gián thu, và thuế lợi tức của hãng) ở dạng điện tử, thông qua EFTPS (Electronic Federal Tax Payment System, hay Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Ðiện Tử). Người đóng thuế thì không thể sử dụng các Mẫu 8109 và 8109-B (Phiếu Nộp Thuế Liên Bang) sau ngày 31 tháng Chạp, 2010.

* Treasury Decision 9507

Trình Báo Thuế Việc Làm (Reporting Employment Taxes)

Nói chung, các chủ hãng sở có trách nhiệm trình báo về Thuế Thu Nhập Liên Bang đã khấu trừ, chủ hảng sở và nhân viên chia đôi Thuế An Sinh Xã Hội và Sức Khoẻ (gọi chung là "Thuế Việc Làm") trên Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Hãng Sở (Form 941, Employer's Quarterly Federal Tax Return) (Có sẵn Bản Hướng Dẫn), hoặc Mẫu 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở (Form 944, Employer's ANNUAL Federal Income Tax Return (Có sẵn Bản Hướng Dẫn). Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông(Form 943, Employer's Annual Federal Tax Return for Agriculture Employees) (Có sẵn Bản Hướng Dẫn) được dùng để khai thuế cho các chủ nông trại, người mà trả tiền công cho công nhân canh nông.

Nếu quý vị đã nộp Mẫu đơn 941 và cho rằng thuế việc làm trong năm sẽ là 1,000 đô la hoặc ít hơn, và quý vị muốn nộp Mẫu đơn 944 thay vì Mẫu ơn 941, quý vị phải liên lạc với Sở Thuế Vụ để yêu cầu nộp Mẫu đơn 944 thay vì Mẫu đơn 941. Trước khi khai thuế trên Mẫu đơn 944, quý vị phải nhận được thông báo bằng văn bản từ Sở Thuế Vụ để được dùng Mẫu đơn này thay vì Mẫu đơn 941. Xin tham khảo Một Số Người Khai Thuế Có Thể Khai Thuế Việc Làm Của Họ Hàng Năm ̣để biết thêm chi tiết.

Ngược lai, nếu quý vị nhận được thông báo từ Sở Thuế Vụ và đã được nộp Mẫu đơn 944, nhưng thay vì quý vị muốn nộp Mẫu đơn 941, quý vị phải liên lạc với Sở Thuế Vụ ̣để yêu cầu nộp Mẫu đơn 941.  Quý vị phải nhận được thông báo bằng văn bản từ Sở Thuế Vụ ̣để được dùng Mẫu đơn 941 trước khi quý vị có thể nộp các Mẫu đơn này thay vì dùng Mẫu đơn 944. Xin tham khảo Một Số Người Khai Thuế Có Thể Khai Thuế Việc Làm Của Họ Hàng Năṃđể biết thêm chi tiết.

Trình báo thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) trên Mẫu đơn 940, Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang Hàng Năm của Chủ Hãng Sở (Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return), (Có sẵn Bản Hướng Dẫn).

E-file cho Người Ðóng Thuế Tư Doanh và Doanh Nghiệp (e-file for Business and Self-Employed Taxpayers)

Bất kể là doanh thương lớn hay nhỏ, hoặc tư doanh, quý vị đều có lựa chọn đệ nộp phù hợp với nhu cầu của mình qua e-file. Nên dùng e-file của IRS để nộp Tờ Khai Thuế Việc Làm, Tờ Khai Thông Tin, đối với các Hội Hợp Tác, Công Ty/Tập Ðoàn, Quỹ Tín Thác và Tài Sản, kể cả Tổ Chức Ðược Miễn Trừ.

Ðiền Ðầy Ðủ và Nộp Mẫu W-2 (Preparing and Filing Form W-2)

Vào lúc kết thúc năm, hãng sở phải điền Mẫu W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Form W-2, Wage and Tax Statement) để báo cáo lương bổng, tiền tip và thù lao khác đã trả cho nhân viên. Phải trao một bản của mẫu này cho nhân viên sau lúc kết thúc năm, với hạn chót là ngày 31 tháng Giêng. Quý vị cũng phải gởi một bản W-2 tới SSA (Social Security Administration, hay Cơ Quan An Sinh Xã Hội). Hãng sở có thể điền vào và nộp đến tối đa 20 Mẫu W-2 cùng lúc tại mạng lưới của Cơ Quan An Sinh Xã Hội. Khi sử dụng cách đệ nộp W-2 trực tuyến cho SSA, hãng sở cũng có thể in tất cả các bản W-2 cần thiết cho nhân viên, cơ quan thuế tiểu bang, v.v...

Sửa Chữa/Ðiều Chỉnh về Thuế Việc Làm (Correcting/Adjusting Employment Taxes)

Nếu cần phải sửa chữa sai sót về thuế việc làm trên những tờ khai đã nộp trước đó thì nên tham khảo tài liệu Chỉnh Sửa về Thuế Việc Làm.

Nghĩa Vụ Trả Công cho Nguồn Lực Bên Ngoài (Outsourcing Payroll Duties)

Nếu quý vị cấp lương cho nhà thầu bên ngoài thực hiện công việc thì nên tham khảo tài liệu Trả Công cho Nguồn Lực Bên Ngoài và Ðệ Tam Nhân Bao Trả.

Thầu Khoán Ðộc Lập (Tư Doanh) hay Nhân Viên? (Independent Contractor (Self-Employed) or Employee?))

Người làm công nào được xem là nhân viên? Muốn hiểu cách khai trình món tiền trả cho dịch vụ, trước hết quý vị phải biết mối quan hệ thương mại hiện tại giữa bản thân và người thực hiện dịch vụ. Nên tham khảo tài liệu Thầu Khoán Ðộc Lập (Tư Doanh) hay Nhân Viên? để biết thêm thông tin.

CAWR (Trình Báo Lương Bổng Hàng Năm Tổng Hợp)

CAWR (Combined Annual Wage Reporting, hay Trình Báo Lương Bổng Hàng Năm Tổng Hợp) là Chương Trình Ðối Chiếu Tài Liệu chuyên so sánh Thông Tin Lương Bổng của Nhân Viên do hãng sở báo cáo lên IRS và SSA. Nếu số tiền tường trình với IRS không tương xứng với kết quả từ SSA, thì sẽ gởi thông báo cho quý vị để hỏi lý do bị sai lệch. Nếu quý vị không hồi đáp kịp thời, thì IRS sẽ tính toán tiền thuế phụ trội và/hoặc tiền phạt phải trả rồi gởi giấy tính tiền. Nếu quý vị nhận được thông báo CP253 hoặc Lá Thư 99C về (các) Mẫu W-2 còn thiếu, thì nên tham khảo tài liệu Trình Báo Lương Bổng Hàng Năm Tổng Hợp - Hỏi Thông Tin về Mẫu W-2 Còn Thiếu. Nếu quý vị nhận được thông báo CP251 hoặc Lá Thư 99C về thuế việc làm chưa báo cáo đầy đủ, thì nên tham khảo tài liệu Trình Báo Lương Bổng Hàng Năm Tổng Hợp - Hỏi Thông Tin về Vấn Ðề Thuế Việc Làm.

Page Last Reviewed or Updated: 03-Oct-2014