IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Trợ Giúp Hiện Có của IRS

Chủ đề 153 - Phải Làm Gì Nếu Chưa Nộp Đơn Khai Thuế? (What To Do if You Haven't Filed Your Tax Return?)

Quý vị có thể chưa nộp đơn khai thuế lợi tức liên bang cho năm nay hoặc các năm trước đây. Bất kể lý do gì mà quý vị không nộp đơn bị đòi hỏi, quý vị nên nộp đơn khai thuế của mình càng sớm càng tốt. Nếu quý vị cần được giúp đỡ, sở Thuế Vụ (IRS) sẵn sàng hỗ trợ quý vị.

Nếu quý vị không chắc là quý vị có phải nộp đơn khai thuế hay không, xin tham khảo Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang dành cho Cá Nhân, có thể tìm tại www.irs.gov. Nếu quý vị bị đòi hỏi phải khai thuế, nhưng không có thể trả hết tiền thuế trong đơn khai thuế của quý vị, sở thuế vụ IRS có thể giúp quý vị sắp xếp một thỏa thuận trả tiền góp. Để biết thêm về các lựa chọn trả tiền thuế, xin tham khảo Chủ Đề 202.

  • Nếu quý vị không nộp đơn khai thuế trước ngày hết hạn (kể cả thời gian được gia hạn để nộp), quý vị có thể bị phạt vì không nộp đơn khai thuế đúng hạn, trừ khi quý vị có lý do hợp lý để nộp trễ hạn. Nếu quý vị không trả thuế đầy đủ trước ngày hết hạn nộp đơn (bất kể thời gian được gia hạn để nộp), quý vị cũng có thể bị phạt vì không trả đủ, trừ khi quý vị có lý do hợp lý để trả tiền trễ, hoặc sở thuế vụ IRS đã chấp thuận đơn xin nới rộng thời gian trả thuế vì giai đoạn khó khăn (xin xem Mẫu Đơn 1127, Đơn Xin Nới Rộng Thời Gian Trả Thuế để qua Giai Đoạn Khó Khăn). Ngoài ra, tiền lời sẽ được tính vào tiền thuế không trả đúng hạn, mặc dù quý vị được gia hạn thời gian để nộp đơn. Tiền lời cũng được tính vào tiền phạt.
  • Quý vị sẽ không bị phạt vì không nộp đơn khai thuế nếu quý vị được hưởng tiền hoàn trả thuế. Nhưng, nếu quý vị chờ để nộp đơn khai thuế, hoặc chờ để yêu cầu tiền hoàn trả thuế, quý vị có thể bị mất luôn tiền hoàn trả thuế. Trong đa số các trường hợp, một đơn khai thuế chánh yêu cầu một khoản hoàn trả thuế phải được nộp trong vòng 3 năm kể từ ngày hết hạn nộp đơn để được hoàn trả thuế.
  • Sau khi hết hạn thời gian ba năm, luật hoàn trả thuế không cho phép phát hành chi phiếu hoàn trả thuế, hay áp dụng các khoản tín dụng, kể cả tiền trả thuế quá ước tính hoặc tiền thuế được khấu trừ quá lố, cho các năm thuế khác trả quá thấp. Tuy nhiên, thời hiệu để IRS giám định và thu thuế còn thiếu không bắt đầu cho đến khi đơn khai thuế đã được nộp. Nói cách khác, không có giới hạn thời hiệu trong việc  giám định và thu thuế nếu không nộp đơn khai thuế.

Để trả lời các câu hỏi về thuế, thông tin về các sắp xếp trả tiền thuế, hoặc bất kỳ các thắc mắc nào khác về thuế, xin vào mạng lưới của IRS tại www.irs.gov hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp Thuế của IRS số 800-829-1040 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7;00 sáng – 7:00 tối giờ địa phương (Alaska và Hawaii theo giờ Thái Bình Dương).

 


Chủ đề 154 –  Mẫu Đơn W-2 và Mẫu Đơn 1099-R (Phải Làm Gì Nếu Không Đúng hoặc Chưa Nhận Được) (Forms W-2 and Form 1099–R (What to Do if Not Received?))

Chủ nhân/người trả lương có đến ngày 31 tháng Giêng để gởi một số hồ sơ thông tin. Nếu quý vị không nhận được mẫu đơn W-2 hay mẫu đơn 1099-R cho tới ngày 31 Tháng Giêng, hoặc thông tin của quý vị không chính xác, xin liên lạc với chủ nhân/người trả lương cho quý vị.

Nếu quý vị không nhận được các mẫu đơn bị thiếu hay được sửa sai trước ngày 14 Tháng Hai từ chủ nhân/người trả lương cho quý vị, quý vị có thể gọi cho sở thuế vụ số 800-829-1040 để được giúp đỡ. Khi gọi thì quý vị cần có các thông tin sau đây: tên, địa chỉ của quý vị (kể cả zip code), số điện thoại, số an sinh xã hội. Quý vị cũng cần cung cấp tên, địa chỉ (kể cả zip code), mã số của chủ nhân/người trả (nếu biết), tiền lương ước tính, trừ thuế lợi tức liên bang, và ngày làm việc của quý vị. Sau ngày 14 tháng Hai, Sở Thuế Vụ sẽ liên lạc với chủ nhân/ người trả lương quý vị để yêu cầu các mẫu đơn bị thiếu cho quý vị. Sở Thuế Vụ cũng sẽ gửi cho quý vị một Mẫu Đơn 4852, Mẫu Thay Thế cho Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, hoặc Mẫu Đơn 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hay Chia Lời, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v…cùng với một lá thư hướng dẫn.

Nếu quý vị không nhận được các mẫu đơn bị thiếu trong đủ thời gian để nộp đơn khai thuế kịp thời, quý vị có thể sử dụng Mẫu Đơn 4852 để hoàn tất việc nộp đơn khai thuế của quý vị. Nếu quý vị nhận được Mẫu Đơn W-2 hay Mẫu Đơn 1099-R bị thiếu hoặc được chỉnh sửa sau khi quý vị đã nộp đơn khai thuế của quý vị và cần điều chỉnh, xin sử dụng Mẫu Đơn 1040X, Mẫu Điều Chỉnh Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ. Để có thêm thông tin về việc nộp đơn điều chỉnh, xin tham khảo Chủ Đề 308. Cả hai tài liệu này đều có sẵn trên mạng lưới IRS (www.irs.gov).

 


Chủ đề 158 - Bảo Đảm Tiền Trả Đúng Cách (Ensuring Proper Credit of Payments)

Nếu quý vị phải đóng tiền thuế theo đơn khai thuế cá nhân, quý vị có thể kèm theo một chi phiếu hoặc lệnh phiếu (money order) ghi trả cho "United States Treasury" (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ) cùng với đơn khai thuế của quý vị. Không bao giờ gửi tiền mặt! Xin ghi đúng tên của quý vị, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm thuế và số mẫu đơn (thí dụ-2013 F-1040) trên mặt phiếu trả tiền của quý vị. Nếu quý vị đóng tiền thuế cho đơn khai chung, xin ghi số an sinh xã hội được liệt kê đầu tiên trên đơn khai thuế.

Xin đính kèm chi phiếu trả tiền của quý vị và Mẫu Đơn 1040-V, Phiếu Trả Tiền, với đơn khai thuế liên bang của quý vị. Đừng dùng ghim kẹp hoặc gắn phiếu trả tiền hoặc Mẫu 1040-V với đơn khai thuế của quý vị. Thay vào đó, chỉ cần đặt rời trong phong bì. Nếu quý vị đích thân trả tiền tại một văn phòng Sở Thuế Vụ, xin lưu giữ giấy biên lai có đóng dấu ngày vì đó cũng xem như là một phần hồ sơ của quý vị.

Nếu quý vị nộp đơn khai thuế qua hệ thống điện tử, quý vị có thể rút tiền từ trương mục ngân hàng của quý vị bằng cách sử dụng “http://www.irs.gov/uac/Pay-Taxes-by-Electronic-Funds-Withdrawal"để trả tiền thuế của quý vị. Quý vị cần biết số trương mục của quý vị và số định tuyến của cơ quan tài chánh của quý vị. Quý vị có thể kiểm tra với cơ sở tài chánh của quý vị để biết chắc được phép rút tiền điện tử và để có được số định tuyến và số trương mục chính xác.

Để biết thêm chi tiết về việc nộp thuế của quý vị bằng thẻ tín dụng, hoặc thẻ ghi nợ hoặc trả tiền điện tử khác, xin vào mạng lưới “http://www.irs.gov/uac/Electronic-Payment-Options-Home-Page”, hoặc gọi cho Sở Thuế Vụ tại số 800-829-1040.

Nếu quý vị muốn trả thuế ước định bằng chi phiếu hoặc bưu phiếu để trả cho thuế lợi tức liên bang cho năm hiện tại, xin đừng gửi tiền trả thuế ước định với đơn khai thuế của quý vị. Quý vị cần gửi tiền trả thuế ước định của quý vị một cách riêng biệt, đến địa chỉ ghi trong Mẫu Đơn 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân, trong phần được gọi là "Nơi Nộp Phiếu Thuế Ước Tính nếu Trả bằng Chi Phiếu hoặc Lệnh Phiếu (Money Order)."

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 17,Thuế Lợi Tức Liên Bang dành cho Cá Nhân, viếng mạng lưới của Sở Thuế Vụ tại www.irs.gov hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp Thuế của IRS tại số 800-829-1040.

 


Chủ đề 159 - Mẫu Đơn W-2 cho (các) Năm Trước (Làm Thế Nào Để Lấy Một Bản) (Prior Year(s) Form W-2 (How to Get a Copy of))

Sở Thuế Vụ không lưu giữ các bản sao thực sự của Mẫu Đơn W-2, ngoại trừ như là một tờ đính kèm với đơn khai thuế của quý vị, cho những năm trước. Tuy nhiên, Sở Thuế Vụ giữ (và sẽ cung cấp miễn phí) các thông tin của Mẫu Đơn W-2 cho bất cứ mục đích nào trong mười năm qua. Xin sử dụng Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Sao Hồ Sơ của Đơn Khai Thuế, để yêu cầu thông tin của Mẫu Đơn W-2. Cách duy nhất để có được một bản sao Mẫu Đơn W-2 từ Sở Thuế Vụ là yêu cầu một bản sao của toàn bộ đơn khai thuế bằng Mẫu Đơn 4506, Yêu Cầu Bản Sao Đơn Khai Thuế, và trả một lệ phí là $50.00 cho mỗi bản sao mà quý vị yêu cầu.

Sở An Sinh Xã Hội (SSA) sẽ cung cấp cho Người Mang Số (Number Holder, hay NH) hoặc (các) đại diện pháp lý miễn phí với một bản sao thâu nhỏ của Mẫu Đơn W-2 được yêu cầu với mục đích giải quyết một vấn đề liên quan đến chương trình SSA; thí dụ như, việc giải quyết sự khác biệt của lợi tức trong kết nối với việc cứu xét khiếu nại về Tựa Đề II và/hay Tựa Đề XVI hoặc một cuộc điều tra về lợi tức khởi xướng bởi NH hoặc SSA.

Xin gọi số 800-829-3676, hoặc vào mạng lưới của Sở Thuế Vụ tại http://www.irs.gov/ để có được Mẫu Đơn 4506, Yêu Cầu Bản Sao Đơn Khai Thuế, hoặc Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Hồ Sơ của Đơn Khai Thuế.

Xin gọi số  800-772-1213, hoặc vào mạng lưới Sở An Sinh Xã Hội  tại www.ssa.gov để được hướng dẫn cách lấy thông tin lương bổng từ Sở An Sinh Xã Hội.

 


Chủ Đề 160 - Mẫu đơn 1099-A (Thâu Mua hoặc Bỏ Hoang Bất Động Sản Đã Bảo Chứng) và Mẫu đơn 1099-C (Xóa Bỏ Nợ) (Form 1099-A (Acquisition or Abandonment of Secured Property) and Form 1099-C (Cancellation of Debt))

Nếu quý vị mượn tiền từ người cho vay để mua bất động sản, người cho vay có thể yêu cầu khoản vay được bảo chứng bằng tài sản muốn mua đó. Nếu quý vị chuyển quyền lợi đối với bất động sản đã bảo chứng cho người cho vay (chẳng hạn như khi bị tịch biên) hoặc bỏ hoang nơi này, thì cần phải xem việc chuyển giao hay từ bỏ là buôn bán bất động sản. Nếu người cho vay thâu lấy quyền lợi đối với bất động sản đã bảo chứng, hoặc được biết quý vị đã bỏ hoang hay vĩnh viễn từ bỏ sử dụng bất động sản đó, thì người cho vay phải gởi Mẫu Đơn 1099-A, Thâu Mua hoặc Bỏ Hoang Tài Sản đã Bảo Chứng cho quý vị.

Khi mượn tiền, quý vị không bị đòi hỏi phải ghi số tiền nợ vào tổng lợi tức, vì quý vị có trách nhiệm phải hoàn trả cho người cho vay trong tương lai. Nếu sau đó trách nhiệm này bị hủy bỏ thì cần phải gộp số tiền đã xóa nợ vào tổng lợi tức. Người cho vay sẽ gởi Mẫu Đơn 1099-C, Xóa Bỏ Nợ, để khai báo việc hủy bỏ món nợ.

Người cho vay khai trình số tiền nợ (chỉ ghi phần vốn) và giá trị thị trường hợp lý của bất động sản đã bảo chứng trên Mẫu Đơn 1099-A. Bên mượn nợ sẽ dùng các trị số này để xác định có lời hay lỗ khi phát mãi tài sản. Người cho vay khai trình số tiền đã xóa nợ trên Mẫu Đơn 1099-C. Nếu thời điểm người cho vay thâu lấy quyền lợi đối với bất động sản đã bảo chứng (hoặc bên mượn nợ bỏ hoang bất động sản đó) và việc xóa nợ xảy ra vào cùng một năm lịch thì người cho vay chỉ phải gởi Mẫu Đơn 1099-C. Nên xem Chủ Đề 431 để biết thêm thông tin về Mẫu Đơn 1099-C.

Nếu quý vị nhận được Mẫu Đơn 1099-A hay Mẫu Đơn 1099-C có ghi thông tin chưa chính xác thì nên liên lạc với người cho vay để điều chỉnh. Muốn biết thông tin phụ trội về việc tịch biên và bỏ hoang, xin xem Ấn bản 544, Mua Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản.

Trong một số hoàn cảnh, quý vị có thể khỏi phải khai một phần hay toàn bộ lợi tức ở dạng xóa nợ. Thí dụ: nếu quý vị được xóa bỏ nợ đối với nơi thường trú chánh của mình, thì có thể loại trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền đó ra khỏi lợi tức của quý vị. Muốn biết thông tin phụ trội, xin xem Ấn bản 4681, Nợ Được Xóa Bỏ, Tịch Biên Để Siết Nợ, Tái Sở Hữu, và Bỏ Hoang (đối với cá nhân), Chủ Đề 431, và Mẫu Đơn 982, Hạ Giảm Đánh Thuế vì Đã Trả Hết Nợ (và Đoạn 1082 - Điều Chỉnh Căn Bản).

Page Last Reviewed or Updated: 02-May-2014