IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Trang web về tình nguyện viên chương trình hỗ trợ thuế thu nhập

English

Chương Trình VITA (Volunteer Income Tax Assistance, Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện) của IRS sẽ giúp đỡ miễn phí về thuế vụ cho người có lợi tức ít hơn (2014: $53,000 ). Chương Trình TCE (Tax Counseling for the Elderly, hay Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên) sẽ trợ giúp thuế vụ miễn phí cho người đóng thuế nào đã được 60 tuổi trở lên.

Người đóng thuế cần phải xuất trình các mục sau đây để được điền dùm tờ khai:

  • Giấy tờ tùy thân có dán hình
  • Thẻ An Sinh Xã Hội còn hiệu lực của người đóng thuế, người hôn phối và người thuộc quyền
  • Ngày tháng năm sanh của người chánh, phụ và thuộc quyền trong tờ khai thuế
  • (Các) tờ kê khai tiền lương và lợi tức, Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, từ mọi hãng sở
  • Tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng (Mẫu 1099)
  • Một bản khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua (nếu có)
  • Số chuyển và số trương mục ngân hàng để ký thác trực tiếp
  • Các thông tin liên quan khác về lợi tức và chi phí
  • Tổng số tiền đã trả cho chăm sóc ban ngày
  • Mã số của người thực hiện công việc chăm sóc ban ngày

Muốn đệ nộp theo dạng điện tử trên cương vị Ðã Kết Hôn và Khai Thuế Chung, cả hai người hôn phối đều phải có mặt để ký tên vào những biểu mẫu cần thiết.

Các thiện nguyện viên cộng đồng đã được huấn luyện có thể giúp người đóng thuế hội đủ tiêu chuẩn xin mọi dạng tín thuế đặc biệt, chẳng hạn như EITC, Tín Thuế Trẻ Em hoặc Tín Thuế cho Người Cao Niên. Và nhiều địa điểm cũng có chuyên gia ngôn ngữ để trợ giúp những người có khả năng tiếng Anh còn hạn chế. Muốn tìm địa điểm VITA gần nhất, người đóng thuế nên xem danh sách địa điểm VITA Site List trực tuyến tại IRS.gov hoặc gọi 1-800-906-9887.

Là một phần của Chương Trình TCE được IRS bảo trợ, AARP có chương trình cố vấn Trợ Giúp Thuế Vụ (Tax-Aide) tại hơn 7,000 địa điểm trên toàn quốc trong mùa khai thuế. Các tham vấn viên thiện nguyện Tax-Aide của AARP - họ đã được huấn luyện và có giấy chứng nhận - sẽ giúp đỡ những người có mức lợi tức từ thấp tới trung bình, và đặc biệt chú ý đến người ở tuổi 60 hay lớn hơn. Muốn tìm địa điểm Trợ Giúp Thuế Vụ AARP gần nhất, quý vị nên gọi 1-888-227-7669, hoặc đến địa điểm mạng lưới Internet của AARP.

Ngoài công việc hỗ trợ điền tờ khai miễn phí, hầu hết các địa điểm đều sử dụng phương thức đệ nộp theo dạng điện tử (e-file) miễn phí. Khi khai thuế qua e-file thì sẽ được hoàn tiền nhanh chóng. Người đóng thuế nào kết hợp e-file với ký thác trực tiếp thì nói chung có thể được hoàn trả tiền dư chỉ trong vòng 10 ngày.

Người đóng thuế nào đệ nộp theo dạng điện tử đều có thể chọn cách khai thuế ngay và trả tiền sau. Nếu người đóng thuế chưa nộp đủ, họ có thể chi trả vào bằng cách ủy quyền trích ngân điện tử (trừ nợ trực tiếp) từ trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm, trang trải bằng thẻ tín dụng, chi phiếu hoặc lệnh phiếu (với nơi nhận là Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (United States Treasury)) theo Mẫu 1040-V, Chứng Phiếu Chi Trả.

Free File của IRS dành cho người đóng thuế nào muốn tự điền vào tờ khai thuế của họ rồi sử dụng e-file. Mọi người đều có thể dùng Free File - là cách thức miễn phí để điền tờ khai và nộp thuế liên bang theo e-file - qua nhu liệu có thương hiệu hẳn hoi hoặc biểu mẫu điền trực tuyến. Cá nhân hoặc gia đình nào có tổng lợi tức đã điều chỉnh vào năm 2014 là $60,000 hoặc ít hơn đều có thể dùng nhu liệu Free File. Free File Với Biểu Mẫu Cần Ðiền - là phiên bản điện tử của các biểu mẫu IRS trên giấy - không có giới hạn nào về lợi tức. Bất kể sử dụng dịch vụ nào, người đóng thuế vẫn phải đến www.irs.gov/freefile để vào chương trình.

Người đóng thuế cũng có thể nhờ người khác giúp đỡ miễn phí tại 400 Trung Tâm Trợ Giúp Người Ðóng Thuế (Taxpayer Assistance Center) của IRS trên toàn quốc. Vào ngày thứ Bảy 29 tháng Giêng và thứ Bảy 5 tháng Hai, IRS sẽ mở cửa những văn phòng chọn lọc để đặc biệt trợ giúp người đóng thuế hội đủ tiêu chuẩn được EITC. Ngoài ra, một số nơi hợp tác trong cộng đồng cũng sẽ mở rộng cửa đón khách. Các địa điểm trên toàn quốc được liệt kê tại IRS.gov.

Page Last Reviewed or Updated: 15-Jan-2015