IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế

English

Trong nước (Domestic)

Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Taxpayer Assistance Centers, hay TAC) của IRS là nguồn giúp đỡ về thuế cá nhân khi quý vị có vấn đề thuế không thể giải quyết trực tuyến hay qua điện thoại, và quý vị muốn được trợ giúp thuế trực diện. Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế đóng cửa trong tất cả Ngày Nghỉ Lễ Liên Bang.

Tìm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Locate a TAC)

Muốn xem danh sách tất cả Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế, bấm vào đường nối dưới đây.

  • Muốn tìm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế gần nơi quý vị nhất trong Hoa Kỳ, đánh số bưu chánh 5 chữ số vào nơi Tìm Văn Phòng

LƯU Ý: Khoảng cách dò tìm tối đa trong nơi Tìm Văn Phòng là 100 dặm. Nếu Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế không nằm trong 100 dặm khi đánh số bưu chánh, dùng đường nối dưới đây để tìm văn phòng gần quý vị nhất.

List of States (including Washington, DC and Puerto Rico)

Alabama

Illinois

Montana

Puerto Rico

Alaska

Indiana

Nebraska

Rhode Island

Arizona

Iowa

Nevada

South Carolina

Arkansas

Kansas

New Hampshire

South Dakota

California

Kentucky

New Jersey

Tennessee

Colorado

Louisiana

New Mexico

Texas

Connecticut

Maine

New York

Utah

Delaware

Maryland

North Carolina

Vermont

District of Columbia

Massachusetts

North Dakota

Virginia

Florida

Michigan

Ohio

Washington

Georgia

Minnesota

Oklahoma

West Virginia

Hawaii

Mississippi

Oregon

Wisconsin

Idaho

Missouri

Pennsylvania

Wyoming


Dịch Vụ Quốc Tế (International)

English

Nếu quý vị là người đóng thuế sống ở ngoài nước Hoa Kỳ, IRS có nhân viên thường trực toàn nhiệm tại 4 đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ. Những văn phòng này đều có các mẫu đơn và ấn bản về thuế, có thể giúp quý vị về những vấn đề trương mục, và giải đáp thắc mắc về thông báo và hóa đơn. Quý vị có thể liên lạc với những văn phòng này theo số điện thoại sau đây, bao gồm mã quốc gia hay thành phố nếu quý vị ở bên ngoài khu vực quay số địa phương.

Người đóng thuế có thắc mắc về trương mục cá nhân cụ thể có thể liên lạc với Trung Tâm Gọi Dịch Vụ cho Người Đóng Thuế Quốc Tế Philadelphia (Philadelphia International Taxpayer Service Call Center) bằng điện thoại hoặc điện sao (fax). Trung Tâm Gọi Philadelphia hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6:00 sáng đến 11:00 khuya (Giờ Miền Đông):

Điện thoại: 267-941-1000 (số gọi không miễn phí)
Điện sao: 267-941-1055

Nếu quý vị là người cung cấp nhu liệu hoặc dịch vụ về thuế vụ, gọi đến về vấn đề hồ sơ điện tử và không liên quan đến trương mục, xin liên lạc giúp đỡ điện tử ở Austin theo số 512-416-7750 (không phải số gọi miễn phí). Nhân viên trợ giúp có mặt từ 7:00 sáng đến 6:00 chiều, . Giờ trung tâm, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thành phố Địa chỉ Điện thoại/Điện sao
London Đại Sứ Quán Hoa Kỳ
London
Internal Revenue Service
24/31 Grosvenor Square
London W1K 6AH
United Kingdom

Trợ giúp miễn hẹn 
Từ Thứ Ba đến Thứ Năm
9:00 sáng- 1:00 trưa 
 
Dịch Vụ Điện Thoại 
Điện thoại: [44] (207) 894-0477
Thứ Hai, 9:00 sáng tới 4:00 chiều

Thứ Ba đến Thứ Năm, từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa
Điện sao: [44] (207) 495-4224

Paris Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Paris
Internal Revenue Service
2 Avenue Gabriel
75382 Paris Cedex 08 
France

Trợ giúp miễn hẹn 
Từ Thứ Hai tới Thứ Sáu
9:00 sáng- 12:00 trưa

Dịch Vụ Điện Thoại 
Điện thoại. [33] (1) 4312-2555
Thứ Hai – Thứ Sáu, 9:00 sáng- 12:00 trưa và 1:30 chiều - 3:30 chiều
Điện sao: [33] (1) 4312-2303
Điện thư: irs.paris@irs.gov

 

Văn phòng IRS nêu trên có thể giải đáp các thắc mắc về thuế lợi tức liên bang, giúp đỡ về vấn đề trương mục và bồi hoàn, và giúp làm bản khai thuế trong năm hiện tại và trước đây.

Người tự nguyện được huấn luyện của IRS cũng có mặt tại một số địa điểm của đại sứ quán/lãnh sự quán. Nếu quý vị muốn làm người tự nguyện, xin liên lạc với một trong những văn phòng IRS của chúng tôi.

Người đóng thuế ở bên ngoài Hoa Kỳ cũng có thể liên lạc với IRS qua bưu điện tại:

Internal Revenue Service
International Accounts
Philadelphia, PA 19255-0725

Doanh Nghiệp ở bên ngoài Hoa Kỳ cũng có thể liên lạc với IRS qua bưu điện tại:

Internal Revenue Service
International Accounts
Ogden, UT 84201-0038

Cư dân Puerto Rico và Quần Đảo U.S. Virgin Islands có thể gọi IRS qua số miễn phí 1-800-829-1040. Giờ hoạt động 7:00 sáng đến 10:00 đêm, thứ Hai đến thứ Sáu.

Các mục quan tâm khác:

Luật Sư cho Người Đóng Thuế Quốc Tế (International Taxpayer Advocate):
Để đòi hỏi giúp đỡ của Luật Sư cho Người Đóng Thuế, xin gọi miễn phí 1-877-777-4778.

 

Page Last Reviewed or Updated: 12-Mar-2015