IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Xin Tín Thuế cho Phần Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu

English

Nếu quý vị có đóng góp hợp lệ vào chương trình hồi hưu do hãng sở tài trợ hay vào kế hoạch hưu trí cá nhân, thì có thể đủ tiêu chuẩn được tín thuế. Sau đây là sáu điều IRS muốn quý vị biết rõ về Tín Thuế Tiết Kiệm (Savers Credit):

1. Giới Hạn Lợi Tức: Tín Thuế Tiết Kiệm - có tên chánh thức là Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu (Retirement Savings Contributions Credit) - áp dụng cho những người có diện  nộp thuế và có mức lợi tức sau đây:

  • Độc thân, đã kết hôn nhưng khai thuế riêng, hoặc góa bụa hợp lệ, có lợi tức  tối đa $28,250
  • Chủ gia đình có lợi tức tối đa $42,375
  • Đã Kết Hôn và Khai Thuế Chung, có lợi tức tối đa $56,500

2. Tiêu Chuẩn Đòi Hỏi: Muốn hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế thì quý vị phải sanh trước ngày 2 tháng Giêng 1993, không là học sinh toàn thời gian trong năm, và không được ghi là người thuộc quyền trên tờ khai của người khác.

3. Khoản Tín Thuế: Nếu quý vị có các khoản đóng góp hợp lệ vào IRA, 401(k) và một số chương trình hồi hưu hợp lệ khác, thì có thể được tín thuế  tối đa $1,000, hoặc  tối đa $2,000 nếu  nộp thuế chung. Tín thuế này là tỷ lệ phần trăm của số tiền đóng góp hợp lệ, và tỷ lệ cao nhất sẽ dành cho người đóng thuế có lợi tức thấp nhất.

4. Tiền Phân Chia: Khi tính toán mức tín thuế này, nói chung quý vị phải trừ món tiền phân chia - nhận được từ chương trình hồi hưu - ra khỏi các khoản đã đóng góp. Quy tắc này áp dụng cho tiền phân chia nhận được trong hai năm trước năm xin tín thuế, vào năm xin tín thuế, và  cho tới trước ngày hết hạn của năm ghi tín thuế - kể cả các quãng gia hạn - để khai thuế cho tín niên.

5. Điều Lợi Thuế Khác: Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu là phần phụ thêm cho các quyền lợi thuế vụ khác có thể có từ những đóng góp hồi hưu. Thí dụ: đa số nhân công ở mức lợi tức này có thể khấu giảm toàn bộ hoặc một phần tiền đóng góp của họ vào IRA truyền thống. Các khoản đóng góp cho chương trình 401(k) thông thường sẽ không phải nộp thuế lợi tức khi chưa rút ra khỏi chương trình.

6. Mẫu Đơn Cần Dùng: Muốn xin tín thuế này thì sử dụng Mẫu 8880, Tín Thuế cho Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu Hợp Chuẩn.

Muốn biết thêm thông tin, quý vị nên xem Ấn Phẩm 590 (Những Kế Hoạch Hồi Hưu Cá Nhân (IRA)), Ấn Phẩm 4703 (Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hồi Hưu), và Mẫu 8880 của IRS. Có thể tải các  mẫu đơn và ấn phẩm xuống từ IRS.gov, hoặc đặt lấy nếu gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013