IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế

English

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là tiếng nói của quý vị tại IRS. Nhiệm vụ của chúng tôi là mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, đồng thời quý vị cũng biết và hiểu rõ quyền hạn của mình. Chúng tôi có thể giúp quý vị miễn phí để giải quyết nhiều vấn đề với IRS mà quý vị không thể tự giải quyết được. Chúng tôi biết tiến trình này có thể rối rắm nhưng điều đáng ngại là quý vị không làm gì cả!

Chủ Ðề Hấp Dẫn
Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Gia gửi Báo Cáo Mục Tiêu Năm Tài Khóa 2016 đến Quốc Hội (The National Taxpayer Advocate releases FY 2016 Objectives Report to Congress)
NTA ưu tiên giải quyết vấn đề về thuế trong năm tài khóa 2016.
Giới Thiệu về TAS About TAS   Yêu Cầu Được Giúp Đỡ Get Help - TAS   Báo Cáo và Thông Tin Reports and Information - TAS
   

 

Page Last Reviewed or Updated: 17-Nov-2015