IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

IRS Phát hành Hướng dẫn về Báo cáo Tài sản Tiền tệ ở Nước ngoài

English

IR-2011-117, ngày 14 tháng 12 năm 2011

WASHINGTON-Trong các ngày sắp tới, Sở Thuế Vụ (IRS) sẽ phát hành một đơn báo cáo thông tin mới mà người đóng thuế sẽ sử dụng bắt đầu từ mùa đệ nộp thuế sắp đến để báo cáo các tài sản tiền tệ quy định rõ ràng cho năm thuế 2011.

Mẫu 8938 (Bản Khai Tài sản Tiền tệ ở Nước ngoài được quy định rõ ràng) sẽ được nộp bởi người đóng thuế về các loại và các khoản tài sản tiền tệ ở nước ngoài hoặc các trương mục ngoại quốc. Điều quan trọng là người đóng thuế phải xác định xem họ có phải tuân theo điều kiện mới này hay không bởi vì luật pháp ấn định hình phạt đáng kể đối với hành vi không tuân theo.

Điều kiện đệ nộp Mẫu 8938 được ban hành trong năm 2010 để cải thiện việc tuân theo luật thuế vụ của người đóng thuế Hoa Kỳ có tài khoản ở nước ngoài. Các cá nhân có thể phải nộp Mẫu 8938 là công dân Hoa Kỳ và các cư dân, các người không phải cư dân đệ nộp đơn khai thuế lợi tức chung và một số các người không phải cư dân sống trên một lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ.

Phải nộp Mẫu 8938 nếu tổng số giá trị tài sản ngoại quốc được quy định vượt quá một mức nào đó. Thí dụ, một cặp vợ chồng sống ở Hoa Kỳ và nộp đơn khai thuế chung sẽ không nộp Mẫu 8938 trừ khi tổng số tài sản ngoại quốc quy định của họ vượt quá $100,000 vào ngày cuối cùng của năm tính thuế hoặc nhiều hơn $150,000 vào bất cứ lúc nào trong năm tính thuế.

Mức độ cho người đóng thuế cư trú ở nước ngoài được đặt cao hơn. Thí dụ trong trường hợp này, một cặp vợ chồng cư trú ở nước ngoài và khai thuế chung sẽ không nộp Mẫu 8938 trừ khi giá trị của các quy định tài sản ngoại quốc quy định của họ vượt quá $400,000 vào ngày cuối cùng của năm tính thuế hoặc nhiều hơn $600,000 vào bất cứ lúc nào trong năm.

Các chỉ thị hướng dẫn cho Mẫu 8938 giải thích các mức độ để báo cáo, những gì được coi là tài sản tiền tệ nước ngoài được quý định, cách thức xác định tổng số giá trị các tài sản liên hệ, các tài sản nào được miễn, và phải cung cấp những thông tin nào.
Không cần thiết nộp Mẫu 8938 nếu không phải nộp đơn khai thuế lợi tức.

Điều kiện mới đòi hỏi nộp Mẫu 8938 không thay thế hoặc nếu không thay thế hay một cách khác không thay đổi nghĩa vụ của người đóng thuế phải nộp FBAR (Báo cáo các Trương mục Ngân hàng và Tài chánh Ngoại quốc). Để biết thêm đến trang FBAR của mạng web này.

Không nộp Mẫu 8938 khi bắt buộc phải làm có thể sẽ bị phạt $10,000, với một tiền phạt thêm đến $50,000 nếu cứ tiếp tục không nộp sau khi IRS đã thông báo. Một hình phạt 40% vì khai thuế thấp khi không tiết lộ các tài sản cũng có thể được áp dụng. Các điều lệ đặc biệt về quy tắc thời hiệu được áp dụng cho Mẫu 8938, điều này cũng được giải thích trong các chỉ thị hướng dẫn.

Mẫu 8938, các chỉ thị hướng dẫn mẫu này, các điều lệ thực thi việc báo cáo mới này về tài sản ngoại quốc, và các thông tin khác để giúp người đóng thuế xác định xem họ có phải nộp Mẫu 8938 hay không có thể được tìm thấy trên trang FATCA của irs.gov.

Page Last Reviewed or Updated: 17-Aug-2012