IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Khai thuế

 

Sẵn sàng
Image of individuals icon
  Các Lựa Chọn Khai Thuế
Picture of laptop icon

 

 
Chuẩn bị bản khai thuế
Picture of filing box icon

Các chủ đề khai thuế hàng đầu

 

Chọn người giúp khai thuế

Tự lo sau khi khai thuế
Picture of magnifying glass with document

 


Khai thuế ở đâu - Địa chỉ cho người nộp thuế cá nhân (Where to File Tax Returns - Addresses for Individual Taxpayers By State, U.S. Possession or Foreign Country)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Sau khi điền đầy đủ vào tờ khai, quý vị phải gởi cho IRS. Có thể gởi qua bưu điện, hoặc quý vị có thể hội đủ điều kiện đệ nộp dưới dạng điện tử.

Địa chỉ cho người nộp thuế cá nhân (Where to File Addresses for Taxpayers and Tax Professional)

Lui về đầu


Số An Sinh Xã Hội (Social Security Numbers)

Cách Nộp Đơn Xin Số An Sinh Xã Hội

Quý vị phải ghi số SSN (Social Security Number, hay Số An Sinh Xã Hội) của mình vào chỗ trống dành sẵn trên tờ khai. Số SSN trên tờ khai phải giống số SSN ghi trong thẻ an sinh xã hội. Nếu đã kết hôn thì ghi số SSN của cả quý vị lẫn người hôn phối.

Nếu quý vị khai thuế chung thì viết số SSN đúng thứ tự như lúc ghi họ tên, và giữ đúng thứ tự này khi nộp các biểu mẫu và tài liệu khác cho IRS.

Thay đổi họ tên. Nếu quý vị thay đổi họ tên vì lý do kết hôn, ly dị, v.v..., thì nhớ khai trình thay đổi này cho văn phòng SSA (Social Security Administration, hay Cơ Quan An Sinh Xã Hội) trước khi nộp tờ khai. Điều này phòng tránh trường hợp chậm trễ khi cứu xét tờ khai và gởi tiền hoàn thuế. Điều này cũng bảo vệ quyền lợi an sinh xã hội của quý vị trong tương lai.

Số an sinh xã hội của người thuộc quyền. Quý vị phải cho biết số SSN của mỗi người được xem là thuộc quyền, bất kể độ tuổi của họ. Đòi hỏi này áp dụng cho mọi người thuộc quyền (không chỉ là con ruột của quý vị) được ghi trên tờ khai thuế.

SSN trong thư tín. Nếu quý vị viết thư đến IRS để trình bày về trương mục thuế thì nhớ ghi kèm số SSN của mình (cùng với họ tên và số SSN của người hôn phối, nếu quý vị khai thuế chung) trong thư tín. Vì số SSN được dùng để biết trương mục nên IRS sẽ dễ dàng và mau chóng hồi đáp thư tín của quý vị.

Lui về đầu


Diện đệ nộp (Filing Status)

Mỗi người nộp tờ khai thuế liên bang đều phải biết xem mình thuộc diện đệ nộp nào. Điều quan trọng là phải chọn đúng diện đệ nộp, vì từ đó sẽ định rõ khoản khấu trừ thông dụng, số tiền thuế quý vị nợ, và cuối cùng là mọi món tiền hoàn thuế cho quý vị.

Quý vị phải định rõ cương vị khai thuế của mình thì mới có thể biết các đòi hỏi về đệ nộp, khấu trừ thông dụng và khoản thuế thích hợp. Quý vị cũng có thể sử dụng diện đệ nộp để xem mình có đủ tiêu chuẩn xin một số khoản khấu trừ và tín thuế hay không.

Có năm diện đệ nộp.

Tình Trạng Hôn Nhân
Nói chung, diện đệ nộp tùy thuộc vào tình trạng chưa lập gia đình hay đã kết hôn. Vì mục đích thu thuế liên bang, 'hôn nhân' chỉ có nghĩa là sự kết đôi hợp pháp giữa một người đàn ông và một người đàn bà, và họ trở thành vợ chồng.

Đã kết hôn. Nếu quý vị được xem như đã kết hôn suốt cả năm thì cả hai người hôn phối đều có thể khai thuế chung hoặc khai thuế riêng.

Xem như đã kết hôn. Sẽ xem như quý vị đã kết hôn suốt cả năm nếu vào ngày cuối cùng của năm đóng thuế, quý vị và người hôn phối đáp ứng bất cứ điều nào trong các mục kiểm tra sau đây.

1. Quý vị đã kết hôn và sống chung với nhau như vợ chồng.

2. Quý vị đang sống chung với nhau theo kiểu gá nghĩa đã được công nhận tại tiểu bang quý vị đang cư ngụ hoặc tại tiểu bang mà quý vị bắt đầu sống gá nghĩa.

3. Quý vị đã kết hôn và sống riêng nhưng chưa ly thân hợp pháp theo án văn ly dị hay biệt sản.

4. Quý vị sống ly thân theo án văn ly dị tạm thời (chưa có quyết định chánh thức). Vì mục đích khai thuế chung, quý vị vẫn chưa bị xem là đã ly hôn.

Độc thân
Diện đệ nộp sẽ là độc thân nếu vào ngày cuối cùng trong năm, quý vị vẫn chưa kết hôn hoặc đã ly thân hợp pháp với người hôn phối theo án văn ly dị hay biệt sản, và quý vị không đủ tiêu chuẩn theo diện đệ nộp nào khác.

Đã kết hôn và khai chung
Có thể chọn đã kết hôn và khai chung làm diện đệ nộp nếu quý vị đã lập gia đình và cả hai vợ chồng đều đồng ý khai thuế chung. Trên tờ khai thuế chung, quý vị khai trình lợi tức kết hợp và khấu trừ chi tiêu kết hợp được phép dùng. Quý vị có thể khai thuế chung ngay cả khi một trong hai người không có lợi tức hoặc khoản khấu trừ.

Đã kết hôn nhưng khai riêng
Có thể chọn đã kết hôn nhưng khai riêng làm cương vị khai thuế nếu quý vị đã lập gia đình. Diện đệ nộp này có thể có lợi khi quý vị chỉ muốn tự lo liệu phần thuế của riêng mình, hoặc nếu nhờ đó quý vị trả ít tiền thuế hơn so với khi khai chung.

Nếu quý vị và người hôn phối không đồng ý khai thuế chung thì phải áp dụng diện đệ nộp này, trừ khi quý vị hội đủ tiêu chuẩn làm chủ hộ.

Chủ hộ
Quý vị có thể khai thuế trên tư cách chủ hộ nếu đáp ứng tất cả các đòi hỏi sau đây.

1. Quý vị vẫn chưa kết hôn hoặc được xem như chưa lập gia đình vào ngày cuối cùng của năm.
2. Quý vị trả nhiều hơn phân nửa chi phí sống chung trong nhà suốt năm.
3. Có người hợp lệ sống chung với quý vị trong nhà lâu hơn nửa năm (trừ khi tạm thời vắng mặt, chẳng hạn như đi học). Tuy nhiên, nếu “người hợp lệ” lại là cha hay mẹ thuộc quyền thì người đó không bị bắt buộc phải sống chung với quý vị.

Góa bụa hợp lệ, đang nuôi con (có trẻ thuộc quyền)
Nếu người hôn phối qua đời vào năm 2014 và nếu vẫn còn đủ tiêu chuẩn sử dụng diện đệ nộp đã kết hôn và khai chung cho năm 2014, thì quý vị có thể dùng cương vị khai thuế này. Năm qua đời là năm ngoái, và quý vị có thể khai thuế chung với người hôn phối quá cố trong năm đó.

Quý vị có thể sử dụng diện đệ nộp góa bụa hợp lệ đang nuôi con trong vòng 2 năm tiếp theo sau năm mà người hôn phối qua đời. Thí dụ: Nếu người hôn phối qua đời vào năm 2013 nhưng quý vị chưa tục huyền (tái kết hôn) thì có thể áp dụng cương vị khai thuế này cho năm 2014 và 2015.

Lui về đầu


Nên Dùng Biểu Mẫu Nào? (Which Form should I use?)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Mẫu 1040EZ

Mẫu 1040EZ là dạng thức đơn giản dễ dùng nhất.

Quý vị có thể sử dụng Mẫu 1040EZ nếu hội đủ mọi điều sau đây.

1. Diện đệ nộp của quý vị là 'độc thân' hoặc 'đã kết hôn và khai chung'. Nếu quý vị là ngoại kiều không thường trú vào bất cứ lúc nào trong năm, thì diện đệ nộp phải là 'đã kết hôn và khai chung'.

2. Quý vị (và người hôn phối của quý vị, nếu đã kết hôn và khai thuế chung) đều dưới 65 tuổi, và không bị mù lòa vào cuối năm 2014. Nếu quý vị sanh vào ngày 1 tháng Giêng năm 1950 thì xem như được 65 tuổi vào cuối năm 2014.

3. Quý vị không khai bất cứ người thuộc quyền nào.

4. Lợi tức chịu thuế của quý vị thấp hơn $100,000.

5. Quý vị chỉ có lợi tức từ lương bổng, tiền công, tiền boa, trợ cấp thất nghiệp, cổ tức theo Quỹ Thường Trực Alaska (Alaska Permanent Fund), học bổng sinh viên và học bổng nghiên cứu sinh chịu thuế, và tiền lời - $1,500 hoặc ít hơn - phải chịu thuế.

6. Quý vị không yêu cầu bất cứ điều chỉnh nào về lợi tức, chẳng hạn như khoản khấu trừ để đóng góp cho IRA, hoặc để trả tiền lời trên khoản vay đi học.

7. Quý vị không xin bất cứ tín thuế nào khác ngoài EIC hoặc tín thuế 'để việc làm trả thay'.

8. Quý vị không nợ bất cứ khoản thuế giúp việc nhà nào trong lương bổng trả cho nhân viên gia hộ.

9. Nếu quý vị nhận được tiền cho thêm qua việc phục vụ tốt tip thì số tiền này được điền vào ô 5 và 7 của Mẫu Đơn W-2.

10. Quý vị không phải là người vay nợ theo trong một trường hợp phá sản theo chương 11 nộp sau ngày 16 tháng Mười, 2005.

Quý vị phải đáp ứng mọi đòi hỏi trong số đó thì mới có thể sử dụng Mẫu 1040EZ. Nếu không đáp ứng thì quý vị phải dùng Mẫu 1040A hoặc Mẫu 1040.

Tính toán thuế. Quý vị chỉ có thể dùng bảng thuế trên Mẫu 1040EZ để lược tính tiền thuế của mình. Quý vị không thể dùng Mẫu 1040EZ để khai trình bất cứ khoản thuế nào khác.

Mẫu 1040A

Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn dùng Mẫu 1040EZ thì có thể hội đủ điều kiện sử dụng Mẫu 1040A.

Quý vị có thể dùng Mẫu 1040A nếu đáp ứng mọi điều sau đây.

1. Quý vị chỉ có lợi tức từ:

 1.  lương bổng, tiền công, tiền boa,
 2.  tiền lời, 
 3.  cổ tức thông thường (kể cả cổ tức theo Quỹ Thường Trực Alaska), 
 4.  phân phối tiền lời đầu tư, 
 5.  phân phối IRA, 
 6.  hưu bổng và niên kim (tiền lãnh hàng năm), 
 7.  trợ cấp thất nghiệp,
 8.  quyền lợi hồi hưu (nghỉ hưu, hưu trí) của ngành đường sắt và quyền lợi an sinh xã hội chịu thuế, và 
 9.  học bổng sinh viên và học bổng nghiên cứu sinh chịu thuế.

2. Lợi tức chịu thuế của quý vị thấp hơn $100,000.

3. Quý vị chỉ xin điều chỉnh cho lợi tức đối với những mục sau đây.

 1. Khấu trừ IRA.
 2. Khấu trừ để trả tiền lời trên khoản vay đi học.

4. Quý vị không liệt kê cụ thể các món tiền khấu trừ.

5. Quý vị chỉ xin các dạng tín thuế sau đây.

 1. Tín dụng cho phí tổn săn sóc trẻ em và người thuộc quyền.
 2. Tín dụng cho người cao niên hoặc người tàn tật.
 3. Tín dụng giáo dục.
 4. Tín dụng để đóng góp cho tiết kiệm hồi hưu.
 5. Tín thuế trẻ me.
 6. EIC.
 7. Tín thuế trẻ em phụ trội.
 8. Tín thuế bảo phí.

6. Quý vị không được điều chỉnh thuế tối thiểu thay thế cho cổ phần thâu thập được khi vận dụng quyền lựa chọn cổ phần 'khích lệ'.

Quý vị phải đáp ứng mọi đòi hỏi bên trên thì mới có thể sử dụng Mẫu 1040A. Nếu không đáp ứng thì quý vị phải dùng Mẫu 1040.

Nếu quý vị đáp ứng những đòi hỏi bên trên thì có thể dùng Mẫu 1040A ngay cả khi quý vị nhận quyền lợi chăm sóc người thuộc quyền do hãng sở (chủ công ty) chu cấp, hoặc xin khấu trừ phụ trội thông dụng cho thuế địa ốc đã trả, hoặc cho tiền thuế phải trả khi mua xe hơi mới.

Mẫu 1040

Nếu quý vị không thể sử dụng Mẫu 1040EZ hay Mẫu 1040A thì phải dùng Mẫu 1040. Có thể sử dụng Mẫu 1040 để khai trình mọi dạng lợi tức, khấu trừ và tín dụng.

Có lẽ quý vị đã nhận Mẫu 1040A hoặc Mẫu 1040EZ trong bưu phẩm - điều này căn cứ vào tờ khai đã nộp vào năm ngoái. Nếu năm nay có thay đổi về hoàn cảnh thì điều thuận tiện nhất là nộp Mẫu 1040. Khi nộp Mẫu 1040, có thể quý vị sẽ phải trả ít tiền thuế hơn, vì có thể liệt kê cụ thể các khấu trừ (itemized deductions), một vài điều chỉnh cho lợi tức, và những khoản tín dụng không thể xin dùng cho Mẫu 1040A hay Mẫu 1040EZ.

Quý vị phải sử dụng Mẫu 1040 nếu có bất cứ điều nào sau đây:

1. Lợi tức chịu thuế của quý vị là $100,000 hoặc nhiều hơn.

2. Quý vị liệt kê cụ thể khấu trừ của mình.

3. Không thể khai trình lợi tức của quý vị theo Mẫu 1040EZ hoặc Mẫu 1040A, kể cả tiền lời miễn thuế thu được từ trái phiếu hoạt động tư nhân phát hành sau ngày 7 tháng Tám, 1986.

4. Quý vị yêu cầu bất cứ điều chỉnh nào về tổng lợi tức, và điều chỉnh này khác với những gì đã liệt kê trước đó trong Mẫu 1040A.

5. Ô 12 trong Mẫu W-2 cho thấy chưa thu thuế (thuế an sinh xã hội và Medicare) từ tiền boa hoặc bảo hiểm nhân thọ theo nhóm có kỳ hạn của nhân viên.

6. Quý vị nhận tiền boa $20 hoặc nhiều hơn trong bất cứ tháng nào và không khai trình toàn bộ cho hãng sở biết.

7. Quý vị là cư dân đích thực của Puerto Rico và muốn loại trừ lợi tức từ các nguồn tại Puerto Rico.

8. Quý vị xin bất cứ tín dụng nào khác với những dạng tín dụng đã liệt kê trước đó trong Mẫu 1040A.

9. Quý vị nợ thuế gián thu trên khoản đền bù cổ phiếu nội bộ của hãng viễn xứ.

10. Số tiền ghi trong ô 12 của Mẫu W-2 mang mã hiệu Z.

11. Quý vị có khoản phân chia theo trương mục tiết kiệm chăm sóc sức khỏe hợp lệ từ IRA.

12. Quý vị là nhân viên, và hãng sở của quý vị không thu giữ thuế an sinh xã hội và Medicare.

13. Quý vị phải nộp các mẫu khác chung với tờ khai của mình để tường trình một số ngoại lệ, khoản thuế hoặc giao dịch nhất định.

14. Quý vị là con nợ trong một vụ phá sản đã nộp hồ sơ sau ngày 16 tháng Mười, 2005

15. Quý vị phải trả lại tín thuế cho người mua nhà lần đầu.

16. Quý vị có tổng lợi tức đã điều chỉnh, hơn $152,525 và phải giảm số tiền ngoại trừ của mình.

17. Quý vị đã nhận Mẫu Đơn W-2 trong đó số tiền ở ô số 1 đã không chính xác vì bao gồm những chi trả theo chương trình miễn trừ Medicaid và quý vị không thể có được Mẫu Đơn W-2 đã sửa lại.

Lui về đầu


Đệ tam nhân được chỉ định (Third party designee)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Có thể ủy quyền cho IRS bàn thảo về tờ khai của quý vị với một người bạn, người trong gia đình, hoặc bất cứ người nào khác được quý vị chọn. Nếu đánh dấu ô “Có” trong phần Third party designee (Đệ tam nhân được chỉ định) của tờ khai thuế năm 2012 và cho biết thông tin đã đòi hỏi, thì quý vị ủy quyền cho:

1. IRS gọi người được chỉ định để người đó trả lời bất cứ thắc mắc nào trong tiến trình cứu xét tờ khai của quý vị, và

2. Người được chỉ định

a. Gởi cho IRS những thông tin còn thiếu trên tờ khai của quý vị,
b. Gọi IRS để hỏi thông tin về tiến trình cứu xét tờ khai của quý vị hoặc về tình hình hoàn tiền hay chi trả,
c. Nhận bản sao các thông báo hoặc tài liệu ghi lại liên quan đến tờ khai của quý vị - nếu yêu cầu - và
d. Hồi đáp một số thông báo của IRS về lỗi tính toán, giá trị bù trừ, và vấn đề điền tờ khai.

Giấy ủy quyền sẽ tự động hết hạn không trễ hơn ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế năm 2014. Đối với đa số mọi người, đó là ngày 15 tháng Tư, 2016.

Nếu quý vị muốn người khai thuê - là người đã ký tên vào tờ khai của quý vị - giữ nhiệm vụ bàn thảo về tài liệu này với IRS, thì chỉ cần ghi “Preparer” (Người giúp khai thuế) vào nơi lẽ ra phải điền họ tên của người được chỉ định.

Lui về đầu

Page Last Reviewed or Updated: 07-Nov-2015