IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Tài liệu về Thuế cho Người Hành Nghề Tự Do và Tư Doanh nhỏ

Thuế Ước Tính
Estimated Taxes

Số Đăng Ký của Công Ty
Employer ID Numbers (EINs)

Trung Tâm Thuế Cá Nhân Tư Doanh
Self-Employed Individuals Tax Center

Cơ Cấu Doanh Thương
Business Structures

Lưu Giữ Hồ Sơ
Recordkeeping

Thuế Kinh Doanh
Business Taxes

Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế là gì?
What is Taxable and Nontaxable Income?

Thầu Khoán Ðộc Lập (Tư Doanh) hay Nhân Viên?
Independent Contractor (Self-Employed) or Employee?

Page Last Reviewed or Updated: 23-Oct-2015